Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška č.18/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku ze psů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba , která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení žádosti:
Poplatek ze psů platí držitel psa obci (v Praze městské části Praha – Velká Chuchle) příslušné podle místa trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo sídla (právnická osoba). Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíce.
Přihlásit psa je držitel povinen u správce poplatku - úřadu příslušné městské části, přihlašovací povinnost mají i občané, kteří chovají psa, jenž podle zákona či vyhlášky poplatku nepodléhá. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé i započaté měsíce do konce kalendářního roku, se platí jedna dvanáctina sazby poplatku.
Každý chovatel psa chovaného na území hl. m. Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním a je povinen se do 30 dnů od označení přihlásit do evidence vedené MHMP, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/28, 110 00 Praha 1. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele. O přihlášení do evidence chovatel obdrží potvrzení. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na němž je uvedené číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů.
Chovatel je povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo jeho uhynutí.

Jakým způsobem můžeme zahájit řešení této problematiky:
Podejte vyplněný formulář Ohlášení k místnímu poplatku ze psů na příslušný úřad.

Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit:
Úřad Městské části Praha – Velká Chuchle, Odbor smluv, daní a poplatků 1. patro budovy úřadu, tel.: 257 940 326.
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
Středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30
Čvrtek: 8:00 – 11:00

Po telefonické dohodě lze přijít i mimo úřední hodiny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formulář Přiznání k poplatku ze psů je k dispozici na Úřadu Městské části Praha – Velká Chuchle, Odbor smluv, daní a poplatků
Nebo je přiložen viz. níže

Místní poplatek :
Základní sazby poplatku činí ročně:
za jednoho psa 1 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa 2 250 Kč

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu:
za jednoho psa 200 Kč za druhého
a každého dalšího psa 300 Kč

držitel psa v rodinném domě:
za jednoho psa 300 Kč
za druhého a každého dalšího psa 600 Kč

držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu:
za jednoho psa 600 Kč za druhého
a každého dalšího psa 900 Kč


Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s vyhláškou tj. do 30 dnů od označení psa mikročipem. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve 2 po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný předem, a to nečiní-li více než 600 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku, činí-li více než 600 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku. Poplatek se hradí poštovní poukázkou, kterou správce poplatku rozesílá před dobou splatnosti na adresu trvalého bydliště, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2000697329/0800, VS (variabilní symbol) je přidělen správcem poplatku při splnění ohlašovací povinnosti, nebo v hotovosti v pokladně MČ – 1. patro.

Od poplatku ze psů je osvobozen:
• držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
• osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, (podle zák. č. 166/1999 Sb.
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
• držitel psa, chovaného k vědeckým účelů v zařízeních k tomu určených,
• držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost,
• držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád,
• převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu 2 let od převzetí.

Právní předpisy:
Obecně závazná vyhláška č. 18/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb., hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů.
Zákon č. 565/1990 Sb.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Nebudou-li poplatky odvedeny včas nebo ve správné výši, vyměří městská část poplatek platebním výměrem. Včas neodvedené (nezaplacené) poplatky nebo jejich neodvedenou (nezaplacenou) část může městská část zvýšit až na trojnásobek.

Další povinnosti chovatele - Evidence chovatelů psů:
Přihlášení a ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy jechovatel povinen do 30 dnů od nastalé změny oznámit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy a to dle výše zmíněné vyhlášky č.23/2003 Sb.

Adresa pracoviště: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní. Jungmannova 35/29, Praha 1, 2.patro, č.dveří 231a, 231b, 234. Návštěvní dny : pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 18:00. Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat poštou, nebo na e-mail: posta@praha.eu, nebo datovou schránkou 48ia97h

Telefonní kontakty: 236 002 257, 236 002 254, 236 003 102, 236 002 392, 236 002 317

Formulář "registrační karta chovatele psa"  je na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/zivotni_prostredi_a_energetika/ostatní/oznacovani_a_registrace_psu_na_uzemi.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/poplatky/mistni_poplatek_ze_psu.html

Za správnost návodu odpovídá:
Iveta Kesslerová, odbor smluv, daní a poplatků