Otázky a odpovědi

Základní pravidla pro užití Otázek a odpovědí

v modulu Otázky a odpovědi můžete vkládat své dotazy vztahující se k běžnému chodu Městské části Praha- Velká Chuchle a Úřadu MČ. Vaše dotazy budou zodpovězeny příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu. Vaše otázka bude na webových stránkách zobrazena ihned po vložení dotazu, odpověď bude připojena po zodpovězení otázky. Pokud bude Vaše otázka shledána jako obsáhlejší, komplikovanější nebo bude zahrnovat širší problematiku, může odpovědná osoba (zastupitel, úředník) určit, že vaše otázka nebude zodpovídána prostřednictvím webových stránek.

Na odpovědi prostřednictvím webových stránek není právní nárok. Vaše právo na svobodný přístup k informacím tím není omezeno, náležitosti žádosti, způsob poskytování informací, omezení práva na informace, postup při podávání a vyřizování písemných žádostí, odvolání, hrazení nákladů stanoví zákon o svobodném přístupu k informacím.

Otázky budou zodpovídány do 14 dnů, ve výjimečných případech do 30 dnů.

Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze vámi podepsané a jasně formulované dotazy. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou.

Smazat příspěvek #2571

Zpět na otázky

Od: Vilém Schulz

9.10.2012 v 10:53

Dobrý den,

čestná prohlášení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, zpracovaná formou přílohy č. 1 k vyhlášce č. 578/2006 Sb. musí být uložena v registru oznámení u evidenčního orgánu, kterým je dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. g) tajemník úřadu městské části, a to pro veřejné funkcionáře uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. m) a n) a odst. 2 písm. e), tzn. v podmínkách MČ Praha – Velká Chuchle se jedná o členy zastupitelstva MČ, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (starosta, místostarosta), příp. o místostarostu, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a o tajemníka ÚMČ.
Právo každého nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy (na základě písemné žádosti bezplatně) je stanoveno v § 13 „registr oznámení“ výše uvedeného zákona, přičemž výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.
Pro upřesnění doplňuji, že zákon č. 159/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.1.2007, a tedy první čestná prohlášení jsou podána za období roku 2007 v průběhu prvního pololetí roku 2008.

S pozdravem

Ing. Vilém Schulz
tajemník ÚMČ