Otevřený dopis Lepší Chuchle

30.11.2020

Aktualizováno 1.12.2020

Někteří zastupitelé naší MČ obdrželi od občanů, vystupujících pod názvem Lepší Chuchle dopisy, kde je žádají o jejich vyjádření. Vzhledem k tomu, že tuto žádost nazývají „otevřeným dopisem"   zveřejňuji jejich dopis (tento byl adresovaný mě, nicméně obdrželi jsme totožné) a také následné  odpovědi zastupitelů, kteří se rozhodli na něj dosud reagovat. Pokud budou další zastupitelé chtít odpovědět, zveřejníme i jejich dopisy.

Otevřený dopis pro Mgr. Lenku Felix

Vážená paní starostko, jsme občané Velké Chuchle, znepokojení vývojem dopravní situace v naší MČ, zejména v návaznosti na optimalizaci trati s předpokládaným výrazným prodloužení doby, kdy bude přejezd uzavřen. Z toho důvodu jsme založili aktivitu „Lepší Chuchle". Po intenzivním průzkumu a získání oficiálních stanovisek řady dotčených orgánů jsme došli k závěru, že jediným reálným funkčním řešením je stavba nadjezdu. Toto řešení ale zastupitelstvo jménem všech občanů MČ Velká Chuchle blokuje.  Vyzýváme Vás k podrobnému prostudování webových stránek www.lepsichuchle.cz zejména všech stanovisek dotčených orgánů, která jsou na webu zveřejněna. Jedná se o oficiální dokumenty, které byly získány přes e-podatelny institucí.  Žádáme Vás o Vaše osobní vyjádření, PROČ se jménem celé MČ odvoláváte proti jedinému možnému řešení, tj. stavbě nadjezdu a o vysvětlení, proč podporujete stavbu podjezdu, která je dle vyjádření všech odpovědných orgánů nereálná. Prosíme, přehodnoťte své stanovisko a přestaňte nadále blokovat stavbu nadjezdu. Stáhněte odvolání za MČ Velká Chuchle na magistrátu hl. města Prahy a podpořte tak jedinou možnou variantu řešení, tj. stavbu nadjezdu. Pokud dále trváte na prosazení varianty podjezd (či tunel) žádáme Vás o vyjádření, čeho přesně jste v zájmu urychleného zahájení stavby podjezdu dosáhli včetně předložení konkrétních dokumentů (pozitivních stanovisek dotčených orgánů pro variantu podjezd), které výsledky Vaší práce potvrzují. Chtěli bychom Vás též informovat, že v anketě na otázku „Chci, aby zastupitelstvo Velké Chuchle ihned přestalo blokovat stavbu nadjezdu" odpovědělo kladně 259 spoluobčanů z nichž 253 bydlí nebo pracuje ve Velké Chuchli. Záporně odpovědělo 10 spoluobčanů. Všichni hlasující uvedli jméno s potvrzenou emailovou adresu. Tento otevřený dopis je zveřejněn na webových stránkách www.lepsichuchle.cz a stejně tak bude zveřejněna i vaše osobní odpověď, za kterou předem děkujeme.    Signatáři výzvy „Lepší Chuchle"

Viktor Kobes

doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Ing. Martina Jandečková
Ing. Jan Hoření
Ing. Michaela Hoření
JUDr. Emil Flegel
Eva Flegelová
MUDr. Martin Fučík
MUDr. Renata Fučíková
Ing. Zdeněk Němec
Sandra Němec
MUDr. Jiří Sikač
Zdeňka Žebrakovská
Mgr. Jan Buřil
Ing. Renáta Vojtová
Ing. Jiří Báča 
Mgr. Veronika Báčová
Ing. Martina Němečková

V Praze, dne 26.11.2020

Odpověď zastupitele Martina Melichara:

Vážení,

dovolte mi abych Vás seznámil se svým názorem, proč chci současnou situaci na přejezdu řešit podjezdem.  Ptáte se proč? Zkrátka proto, že mi záleží na místě, kde jsem se narodil a kde žiji. Nechci být ten, který bude tiše souhlasit s betonovým monstrem, jakým nadjezd bude. Stačí se podívat všude kolem ve světě ale už i v Čechách, že se dává přednost podjezdům, které nezatíží okolní krajinu a životní prostředí.  Můžete se mnou nesouhlasit, ale za největší nevýhodu nadjezdu považuji to, že se trvale zhyzdí ráz Chuchle, zhorší se životní prostředí, zvýší se hluk jak od vysoko projíždějících aut, tak i od vlaků, kdy se bude zvuk odrážet od betonové konstrukce, zvýší se smog i světelný, a přibyde další nevzhledná betonová a asfaltová plocha.

Je třeba dopravu svést pod zem a umožnit horní části Chuchle plynulý průjezd při jízdě do centra Prahy za podmínek, kdy nebude narušen poklidný život a příroda v Chuchli. Myslete na své děti a na odkaz, který jim zanecháme. Pojďme bojovat společně za lepší podmínky k životu v naší Chuchli.

Mgr. Martin Melichar

Odpověď zastupitele Jiřího Barcala :

Dobrý den,

byl jsem s ostatními koaličními zastupiteli vyzván k vysvětlení svého postoje v otázce mimoúrovňového křížení. Ve svém otevřeném dopise žádáte zastupitelstvo, aby se vzdalo svého práva na odvolání v probíhajícím územním řízení, protože jednoznačně tvrdíte, že jste „...došli k závěru, že jediným reálným funkčním řešením je stavba nadjezdu...". Chápu to jako názor podepsaných pod otevřeným dopisem, který prezentujete i na webových stránkách. Na úvod však řeknu, že proti vašem názoru nestojí můj osobní postoj, který je v tomto nepodstatný, ale můj postoj jako zastupitele městské části. Ten zní, že jsem přesvědčen o tom, že varianta podjezdu je nejlepší možné řešení. Ptáte se tedy proč? Do zastupitelstva městské části jsem byl zvolen za Hnutí Pro Prahu a v předvolebním období jsme naprosto transparentně prezentovali, že chceme „...s ohledem na tlak investora dotáhnout k realizaci mimoúrovňové křížení železniční trati ve Velké Chuchli v souladu s přáním a souhlasy majitelů/ občanů z přilehlých pozemků stavby křížení..." (citace z našeho volebního programu). To je klíčový argument, kdy jsme se postavili za zájmy majitelů přilehlých pozemků. Jednoduše proto, že negativní dojem z nadjezdu, který nabydou majitelé přilehlých pozemků (zvýšený prach, hlučnost, estetický dojem, aj.), považujeme v tomto postoji za důležitější než snížený komfort ostatních obyvatel Chuchle plynoucí z časového prodlení daném nutnosti se vypořádat s odvoláním. Z mého pohledu je to postoj „uživatelů" mimoúrovňového křížení proti postoji „dotčených". Ti Dotčení budou s negativy nadjezdu konfrontováni 24 hodin denně, ti Uživatelé budou mít snížený komfort cca 2x denně o několik minut navíc strávených zpravidla ve svém vyhřátém vozidle nebo prostředku hromadné dopravy po cestě z/do práce. Je navíc nutné si uvědomit, že životnost stavby je desítky nebo stovky let a případné negativní dopady se týkají nejen současné generace, ale i těch následujících. Záměrně nepředkládám technické argumenty, které na sebe za léta diskusí nabalily hromadu laických zkreslení a nepřesností a pro můj postoj nejsou klíčové. Otázka financí není z pohledu obyvatel nebo rozpočtu městské části relevantní, a jsem si jist, že vhodné technické řešení existuje i pro variantu podjezdu. Chci upozornit, že odvolání městské části není v územním řízení jediné, odvolali se i další dotčení majitelé pozemků. Stavební úřad, případně odvolací orgán, se musí vypořádat se všemi odvoláními. Uvědomte si, že vašim požadavkem o stažení odvolání městské části žádáte, aby se jeden z mnoha dotčených subjektů vzdal svého demokratického práva ve správním řízení. Právo odvolání (obdobně jako v soudních řízeních) je institut, pomocí něhož nezávislý orgán (stavební úřad) zvažuje argumenty předkladatele a oponenta s cílem najít optimální a pro obě strany kompromisní řešení. Toto jsou výdobytky funkčního demokratického právního státu, kterých si máme vážit. Není vhodné vyvíjet tlak na jakoukoliv stranu, aby se tohoto demokratického institutu vzdala. Na závěr vás za sebe žádám, abyste našli pochopení pro potřeby jiných obyvatel Chuchle, které se snažím zastupovat.

Děkuji za pochopení

Jiří Barcal

Odpověď zastupitelky Lenky Felix :

Dobrý den pane Kobesi,

vycházíte z mylného závěru, že stavba nadjezdu je jediným reálným funkčním řešením mimoúrovňového křížení v Chuchli. Rozhodnutí Vámi uváděných orgánů znám, ale také znám, za jakých okolností stanoviska těchto orgánů vznikala, kdy jim byla např. předkládány žádosti, aby se vyjádřily pouze k nadjezdu, byly vytvářeny dokumentace tak, aby vyhovovaly pouze formě nadjezdu atd. Takže vím, že podjezd je možné realizovat a po SŽ jsme např. chtěli, aby nechali dopracovat plány na realizaci podjezdu. Rozhodně není pravda, že by MČ Praha Velká Chuchle blokovala realizaci nadjezdu. Jistě víte, že navenek zastupuje ze zákona starosta, ale rozhodujícím orgánem je zastupitelstvo a také víte, že právě zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým podporuje variantu podjezdu. Rozhodnutí zastupitelstva se skládá z hlasů jednotlivých zastupitelů. A já jako starostka jsem vázána rozhodnutím zastupitelstva. Proto MČ podala do územního rozhodnutí varianty nadjezdu odvolání. Já ani jinou možnost nemám, jinak bych porušila zákon. Pokud se týká mého hlasu jako zastupitelky, jistě jste si pečlivě nastudoval i volební programy, kdy v našem na prvním místě bylo, že podporujeme inteligentní dopravní řešení nezatěžující ráz městské části, výhodné pro všechny Chucheláky, vše ve spolupráci s dotčenými obyvateli. Preferujeme podjezd. Řekněte mi, čemu nerozumíte, co se od té doby změnilo, abych změnila názor já? Nic! Naopak, když jsme ihned /na rozdíl od vedení MČ v čele se starostou Freslem/, jakmile jsme nastoupili na radnici, začali o této problematice jednat s magistrátem, ministerstvem dopravy, Správou železnic, zjistili jsme, že varianta podjezdu je reálná. SŽ jí nechce a je samozřejmě dražší. Ale to mě opravdu nezajímá, mě zajímá to, jestli tu navěky zůstane zbytečný betonový monument, který naruší krásnou vedutu na stráň s naším kostelíkem. Kdyby to byla jediná možná varianta, rozhodně bych se tomu nebránila, stejně jako jsem si to myslela před spoustou let, ovšem pod vlivem nepravdivých informací od pana Fresla. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se s ním nadále nemohla shodnout. Jsem stejně jako Vy na jednu stranu přesvědčená, že mimoúrovňové křížení je bezpečnější řešení křížení železničního tělesa. Na druhou stranu chápu i lidi, kteří říkají, že ponechat přejezd je lepší, protože se staneme tranzitní obcí. Vycházíte ze špatného předpokladu, že když se MČ nebude odvolávat, že to bude v pohodě a výhledově se vybuduje po proběhnutí všech správních řízení nadjezd. NE. Dotčení obyvatelé, a to nejen Ti, kteří jim mají vyvlastnit majetek, využijí všech právních  prostředků k tomu, aby zabránili stavbě nadjezdu. Takové mám informace já od nich. A jak víme, soudní spory trvají roky. Naopak u varianty podjezdu je velký předpoklad, že když se magistrát finančně vypořádá s jedním občanem, stejně, jako se s ním chce vypořádat u varianty nadjezdu, může být podjezd realizován. Ovšem za předpokladu, že právě městská část bude hájit zájmy svých občanů a bude chtít po SŽ, aby už konečně jednala s dotčenými občany. Dodnes se pouze s nimi sešla na jednání v K8, a to jen proto, že jsme to požadovali a zařídili. To, že tam přislíbili, že s nimi budou nadále probírat jejich jednotlivé požadavky, na to už asi zase zapomněli.  Není řešením, jak navrhovali zástupci opozice na zastupitelstvu nechat vše na správních orgánech a neplést se do toho a rychle to proběhne. To je naprostý nesmysl. Plést se do toho budou lidé, kterých se to týká a my jsme tu od toho, abychom jim pomohli. Lehce se to říká nám těm, kteří jsme daleko od přejezdu a jen musíme u něj čekat až se zvednou závory, ale naprosto je chápu, že nechtějí, aby do úzkých uliček byl sveden provoz z celé Chuchle. Chtěl byste to před svým domem? Chtěl byste, aby Vám MČ pomohla? Odpovědi jsou  určitě NE a ANO! Uvedu Vám příklad. Se stejným subjektem tedy se SŽ jednáme o vybudování tunelu, který má ústit v Malé Chuchli. No, myslím, že Velkou Chuchli to spíše nezajímá, že? Ale nás na radnici to zajímat musí a i když tam žije „nějaká stovka lidí", budeme hájit jejich zájmy a také to nenecháme jen na SŽ a správních orgánech a budeme tlačit na to, aby se jich stavba co nejméně dotkla a měli zachovány vhodné životní podmínky. Víte pane Kobesi, nesmíme být sobečtí a myslet jen na sebe a na svoje zájmy ......

Na závěr uvádím, že nesouhlasím se zveřejněním své odpovědi na Vašem webu, vzhledem k tomu, že na něm uvádíte zavádějící a nepravdivé informace, ať je to z důvodu úmyslných nebo ne. Zveřejním odpověď na oficiálních zdrojích MČ.

Mgr. Lenka Felix

Jako starostka jsem obdržela také další otevřený dopis od seskupení Lepší Chuchle, na který zveřejňuji jejich dopis a i svoji odpověď.

Otevřený dopis pro Mgr. Lenku Felix Starostku MČ Velká Chuchle

V Praze, dne 27.11.2020

Vážená paní starostko, za zcela znepokojující považujeme Vaše stanoviska k situaci s přejezdem, která jste zveřejnila na sociálních sítích. „Olajkovala" jste následující příspěvky našich spoluobčanů ve FB skupině „Malá a Velká Chuchle" a tak veřejně deklarovala svůj názor, (ne)znalost mnoha odborných aspektů problematiky, ale i souhlas s agresivním a vulgárním způsobem komunikace. Prosíme Vás o odpověď na všechny dotazy, které se nachází pod příspěvky, s kterými jste souhlasila. Tento otevřený dopis je zveřejněn na webových stránkách www.lepsichuchle.cz a stejně tak bude zveřejněna i vaše odpověď, za kterou předem děkujeme. Signatáři výzvy „Lepší Chuchle" Komentář spoluobčana P.O. Někdy mi přijde, že ty sanitky, policie, hasiči slouží jako takovy prazdny vyděračský argument a je za nim schovano prejet přejezd pohodlne, bez čekání.... Všechny odborné posudky přejezd označují za jednoznačné bezpečnostní riziko. Nenašli jsme jedinou expertýzu, která by přejezd považovala za bezpečnou variantu. Je doslova šokující, že dojezd sanitky, hasičů a policie považujete za prázdný a vyděračský argument. Paní starostko, co je prioritou Vaší práce, když ne bezpečnost občanů?   Komentář spoluobčana P.S. Odpurci současného vedeni opet vyuzivaji mimourovnove krizeni a obcany Chuchle k tomu, aby si lecili sve osobní spory za pomoci manipulace a polopravd. Ze zaplivaného Slivence vybrana nejlepší fotka, z Chuchle nejhorsi. Argumenty o policii nebo TSK také byly vyvraceny, ani jedna tato strana podjezd nezavrhla... A tak dále a tak dále. Autorum této stranky nejde o lepsi Chuchli, jde jim o mstu soupeřům potažmo vlastní pohodli na ukor cele obce. Mimochodem zacpy nadjezd ani podjezd nevyresi, tudíž dopravni situaci nijak nezlepsi, jen je presune z mista před prejezdem na místo za prejezdem. A pokud si někdo neumi vychovat deti, ze mu vbihaji pod zavory, to je problém jeho, ne radne označeného prejezdu... Paní starostko, jaké máte se signatáři iniciativy „Lepší Chuchle" osobní spory? A za co se Vám kdo mstí? Nikdo ze signatářů o osobních sporech se zastupiteli neví a nikdo z nás se nikomu nemstí. Můžete toto tvrzení vysvětlit? Paní starostko, skutečně považujete Slivenec za zaplivaný? Podíváme-li se, jak se zvelebuje Slivenec a jak skomírá Chuchle, myslíme si, že byste se měla Sliveneckým zastupitelům za souhlas s tímto tvrzením omluvit. Svým stanoviskem souhlasíte s argumentem, že Policie ČR a TSK variantu podjezd nezavrhla. Prosíme Vás o předložení konkrétních souhlasných dokumentů dotčených orgánů k variantě podjezd! Pokud nejste schopná takové dokumenty předložit, nelze než konstatovat, že veřejně podporujete naprosto lživé a ničím nepodložené výpady vašich podporovatelů. Paní starostko, skutečně souhlasíte s tvrzením, že mimoúrovňové křížení nevyřeší dopravní zácpy? Prosíme Vás o předložení odborného posudku, který toto tvrzení podporuje! A opravdu stojíte za tvrzením, že jen nevychované děti běhají mezi auty a vbíhají pod závory? Komentář spoluobčana Z. V. (kráceno, celý komentář najdetena na:https://www.facebook.com/groups/chuchle ) ....Vy tady zasvěceně píšete, že nadjezd se těch nemovitostí ani nedotkne na rozdíl od podjezdu. Hm. Víte co je v té zakroužkované a šipečkou označené části u malůvky s názvem Podjezd? Tam mají vést přeložky inženýrských sítí. Zatímco v malůvce označené názvem Nadjezd jsou inženýrské sítě vedeny nájezdem nadjezdu, u podjezdu musí do zahrady dotčených. Takže se spíše jedná na těchto malůvkách dokázat, proč to nejde. Ale dobře, přejděme to, že zatímco celosvětově jdou zakomponovat inženýrské sítě do těla podjezdu či tunelu pouze ve Velké Chuchli to nejde! Proč? Protože Nadjezd...... ....Závěrem vás tady veřejně poprosím nepište, že nám reálně hrozí zavření přejezdu! Stál jsem 1,5m od muže ze SŽ, když na té cinklém mimořádném zastupitelstvu, řekl zástupce SŽ na přímou otázku o zavření přejezdu toto: „My ho nemůžeme zavřít do realizace jakéhokoli Mimoúrovňového křížení!". Asi to uniklo sluchu všech, přeci jenom tam byl hluk.... Pokud pomineme demagogické, ničím nepodložené argumenty autora tohoto příspěvku, vulgární rétoriku a pravopisné chyby (celý příspěvek je k dohledání na FB), a tedy Váš souhlas s takovým způsobem komunikace, rádi bychom se Vás explicitně zeptali na následující: Autor příspěvku chybně tvrdí, že nadjezd znamená větší zásah do soukromých pozemků majitelů dotčených nemovitostí. Jak vyplývá z vyjádření investora, z plánů poskytnutých investorem - vše k dohledání na www.lepsichuchle.cz (které autor příspěvku nazývá „malůvky" a inženýrské sítě, na které odkazuje, tam vůbec nejsou zakresleny) realita je přesně opačná. Stejné stanovisko, tedy že podjezd představuje výrazně větší zábor pozemků soukromých vlastníků (zahrad u RD) nacházíme i ve vyjádření GŘ- SŽDC. Paní starostko, žádáme o předložení dokumentace, na základě které tvrdíte, že nadjezd je větším zásahem do soukromých pozemků a nemovitostí než podjezd. Taktéž souhlasíte s autorem příspěvku, že k uzavření přejezdu nikdy nedojde. Současně ale vy sama na oficiálním webu MČ Velká Chuchle v sekci Rozhodnutí oddělení dopravy Praha 16 ze 6.2.2020 veřejně deklarujete, že „Oddělení dopravy ÚMČ v Radotíně nám dnes zaslalo rozhodnutí, kterým nám mj. pod bodem III. oznamuje, že nejpozději do kolaudace stavby optimalizace trati uzavře železniční přejezd ve Velké Chuchli." Můžete tento rozpor vysvětlit? Pokud se stanovisko ÚMČ v Radotíně od února 2020 změnilo, prosíme o předložení dokumentu, ve kterém ÚMČ v Radotíně potvrzuje, že k uzavření přejezdu ve Velké Chuchli bez náhrady mimoúrovňovým křížením nikdy nedojde.  Děkujeme za Vaší  odpověď Signatáři výzvy Lepší Chuchle

Viktor Kobes

doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Ing. Martina Jandečková
Ing. Jan Hoření
Ing. Michaela Hoření
JUDr. Emil Flegel
Eva Flegelová
MUDr. Martin Fučík
MUDr. Renata Fučíková
Ing. Zdeněk Němec
Sandra Němec
MUDr. Jiří Sikač
Zdeňka Žebrakovská
Mgr. Jan Buřil
Ing. Renáta Vojtová
Ing. Jiří Báča 
Mgr. Veronika Báčová
Ing. Martina Němečková

V Praze, dne 27.11.2020

Odpověď :

Dobrý den, za zcela znepokojující naopak považuji já Váš mail, kde mě „peskujete" za můj osobní názor. To snad opravdu nemyslíte vážně, že mi budete odepírat možnost se vyjádřit k názoru občana, se kterým souhlasím.  A to, jak se oni vyjadřují, jakou formou, zda např. spisovně, pejorativně je jejich věc, ne moje, ne Vaše. Říkají to způsobem, kterým bych to jako starostka asi neřekla, ale jako Lenka Felix se s tím ztotožňuji. Tak proto to lajkuji. A co mě fakt znepokojuje je, že sledujete, kdo co jak lajkuje a pak mu to vyčítáte. Ach Bože! Kde je demokracie? To mám zakázáno dát najevo svůj osobní názor. Nebo se Vás mám předtím na to zeptat ? Na Vaše otázky tedy v tomto směru rozhodně nehodlám odpovídat, protože je považuji za šikanózní. Napadání osob na sociálních sítích za jejich postoj a názor považuji za ubohé. Máte kdykoli možnost se se mnou dohodnout na schůzce a můžeme si o tom promluvit. Nabízela jsem to  již několikrát a ze strany Vašich  podporovatelů  přišel jen jeden jediný, nicméně poté, co zjistil, že „neodkýváme" jeho názor, neměl zájem o další diskusi a naopak pokračuje v mailech, které překračují slušné chování. Je vidět pane Kobesi, že tu nebydlíte dostatečně dlouho na to, abyste znal  zdejší lidi. Neznáte mě, protože jinak byste neměl problém si se mnou přijít promluvit.  Chuchle se skládá z lidí, kteří se navzájem za ta léta, co tu bydlí, znají, potkávají, mluví spolu.  A nemají problém si promluvit.  Vy a Vaši podporovatelé spíše přistoupili k tomu, že využívají jen internet a sociální sítě k napadání názorů druhých, při jakékoli absenci normální diskuse. Opravdu jste přesvědčení, že je to dobrý způsob? Vyjádřím se ještě k závěru Vašeho mailu : Ano, na počátku roku jsem napsala, že radotínský odbor chtěl uzavřít železniční přejezd. To obsahovalo jejich rozhodnutí. Nicméně se MČ do tohoto rozhodnutí úspěšně odvolala a Radotín vydal rozhodnutí nové. Překvapuje mě, že když sledujete, kdo co jak lajkuje, že s touto pečlivostí nesledujete úřední desky správních orgánů, kde toto rozhodnutí bylo vyvěšeno. Takže, nejsme před rokem 1989, aby byl občan za svůj názor perzekvován. Diskutujte, vyjadřujte se, ale nerozeštvávejte Chuchli, neatakujte zastupitele neadekvátním nátlakem, jenom proto, že si myslíte, že Váš názor je ten jediný správný. A na závěr uvádím, že nesouhlasím s umístěním tohoto mailu na Vašem webu.  Nechci být spojována se zkreslenými informacemi a štvavým způsobem, kterým útočíte na jednotlivé zastupitele, kteří mají odlišný názor.  Svoji odpověď zveřejním na oficiálních zdrojích MČ.

Mgr. Lenka Felix