OZNÁMENÍ – ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ OSADA LAHOVSKÁ

1.2.2024

Na základě dlouhodobého nárustu dopravní zátěže v Lokalitě Lahovská a potřeby tuto situaci řešit, došlo na základě přání obyvatel této lokality k úpravě dopravního značení. Ulice Nad Chuchlí, K Višňovému sadu a Na Lahovské a všechny ulice k nim přilehlé budou osazeny značkou Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou vjezd povolen pouze na základě souhlasu MČ Praha – Velká Chuchle. Tento souhlas bude udělen pouze na základě trvalého bydliště, vlastnických práv k nemovitosti/pozemkům nebo nájemní smlouvy k nemovitosti/pozemkům, vše v uvedené lokalitě. Část ulice Na Hvězdárně bude jednosměrná, a to ve směru z Velké Chuchle do Lochkova. Podrobněji viz přiložená situace. Povolenky budou na základě výše uvedeného udělovány v sekretariátu 1NP Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle v úředních hodinách, případně dle předchozí telefonické dohodě. Dopravní značení bude osazeno 1. 3. 2024.