Jarní ohně na zahradě a blížící se „pálení čarodějnic"

1.4.2021

Jarní „úklid" zahrady, spalování suché trávy, ale také tím vznikající časté požáry při nedodržení bezpečnostních pravidel, to jsou typické jarní požáry. Poslední dubnový den je typický pro tzv. „pálení čarodějnic" a tím také z pohledu hasičů zvýšené nebezpečí vzniku požárů a výjezdy k domnělým požárům, způsobených neohlášením této akce hasičům.
Pálení jakéhokoliv odpadu je ze zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i z obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP) zakázáno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. Tento odpad (bioodpad) se přednostně kompostuje. Pokud občan nevlastní kompostér či nemá místo na založení kompostu, může bioodpad odvézt do nejbližšího sběrného dvora či přímo do stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu. Některé úřady městských částí zajišťují pravidelné přistavování kontejnerů na bioodpad.
Vypalujete trávu? Tak tím porušujete zákon!
Jarní požáry jsou také často zapříčiněny vypalováním trávy. Vypalování trávy je zakázáno!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.
Pálit je možné například čisté a suché dřevo, které se použije jako palivo (v kamnech, v ohništi). V tomto případě nejde o pálení odpadu, ale paliva. Podle zákona o ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) je možné pálit bioodpad v obcích, kde jsou podmínky stanoveny obecně závaznou vyhláškou. Hlavní město Praha takovou vyhlášku nevydalo.
Podle statistik Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy jsou právě jarní měsíce „bohaté" na požáry.

Ohlášením pálení lze předejít zbytečným výjezdům hasičů
Povinnost ohlášení pálení je zakotvena v zákoně o požární ochraně: (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
„Pálení" oznamte vyplněním formuláře na odkazu https://paleni.izscr.cz a nebo případně na telefonní číslo Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy: 950 816 105
Při ohlášení je třeba uvést:
• místo a čas pálení,
• osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní
• a také přijatá protipožární opatření.
Bezpečné „pálení" z hlediska požární ochrany
• nezapomeňte na ohlášení pálení hasičům,
• vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov, dejte pozor na suchou trávu v okolí,
• důležitá je také stabilní hranice vatry,
• mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,
• na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,
• nebezpečné je také oheň přeskakovat,
• do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,
• pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
• děti musí být v doprovodu dospělé osoby,
• nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel např. zasypte hlínou nebo pískem.

ilustrační foto