Plánované projekty pro letošní rok

Vážení spoluobčané,

jak asi mnozí z Vás vědí, byl na prvním jednání zastupitelstva MČ jako hlavní bod programu zasedání projednáván a schválen rozpočet na rok 2017. Jeho schválení umožní realizovat celou řadu projektů, které jsou pro tento rok plánovány. V této souvislosti je zapotřebí rovněž uvést, že se jedná o projekty finančně náročné a schválený rozpočet vytváří zákonný finanční základ pro jejich realizaci.

Navrhovaný Rozpočet pro rok 2017 je tedy postaven jako schodkový ve větší míře, než-li tomu bylo v minulých letech a tento zvýšený schodek je v rozpočtu krytý vlastními finančními zdroji Městské části. Tyto vlastní zdroje pochází jednak z prostředků získaných z vlastní hospodářské činnosti v minulých letech a dále také z prostředků získaných od spol. InterCora, která realizovala výstavbu obchodního centra Hornbach. Právě tyto prostředky byly v minulých letech předmětem někdy až vášnivé diskuse občanů na téma jejich účelného využití. Zastupitelstvo MČ i další její představitelé argumenty diskutujících nebrali na lehkou váhu a tyto prostředky ponechali deponované na bankovních účtech. Teprve po zralé úvaze se rozhodli účelně je zapojit do rozpočtu tak, aby tyto prostředky pomohly pokrýt zvýšené výdaje na projekty, které hodlá MČ v tomto roce realizovat a iniciovat. Městská část se dlouhodobě ve svém hospodaření chová velice odpovědně a rozvážně a nikdo nepředpokládá, že by své finanční záležitosti byla nucena řešit z jiných finančních zdrojů, např. bankovních úvěrů.

Pro rok 2017 jsou plánovány tyto větší investiční akce:

Přestavba Základní školy Ch. Masarykové a výstavba nového školního pavilonu

Návrh rozpočtu reflektuje potřebu dočasného umístění několika tříd do prozatímních prostor mimo areál základní školy. Tyto náhradní prostory budou vytvořeny soustavou modulových buněk umístěných na ploše v bývalém areálu FEMAT, Kazínská 8 v docházkové vzdálenosti (cca 200m);

Realizace stavební úpravy prostor Kulturního centra K8 v bývalém areálu FEMAT

Návrh rozpočtu reflektuje potřebu vytvoření veřejného prostoru pro společenské a kulturní využití. Tento prostor také dočasně poslouží potřebám Základní školy Ch. Masarykové v období odstávky školní kuchyně a jídelny;

Realizace dešťové kanalizace ve spodní části Velké Chuchle (oblast kolem ulic Starolázeňská a K zahradnictví)

Návrh rozpočtu reflektuje dlouhodobě vznášené požadavky obyvatel této části V. Chuchle, která je trvale ohrožena spodní vodou. Dešťová kanalizace výrazně přispěje ke zlepšení odtokových poměrů v období vydatných dešťových srážek a spolu s již realizovaných protipovodňovými opatřeními zlepší kvalitu života tamních obyvatel. MČ si je samozřejmě vědoma, že tato investiční akce je finančně velice nákladná a celkovém součtu výrazně převyšuje finanční možnosti MČ. Finanční prostředky MČ alokované v příslušné kapitole schváleného rozpočtu umožní nastartování projektu a budou pádným argumentem při jednání s MHMP o možnostech finanční participace na této nákladné investiční akci. Tato žádost již byla ze strany MČ zpracována a na výzvu MHMP podána.

Stejně tak byly podány žádosti o finanční přispění na akce související s procesem přestavby Základní školy.

Kromě výše uvedeného schválený Rozpočet vytváří finanční prostor i pro realizaci dalších projektů, které mají přinést zlepšení veřejných ploch zejm. prostranství obou náměstí a prostoru kolem sportovního hřiště u Základní školy.

V tomto roce také dojde na již naplánovanou revitalizaci bývalého ovocného sadu nad ul. Dubnická či dokončení obnovy polních cest na pozemcích ve správě MČ či obnově a doplnění městského mobiliáře na vhodná místa (lavičky, odpadkové koše). Bude naší snahou také posunout dále projekt výstavby nového centra, jehož architektonická podoba byla před několika lety určena na základě soutěže.

Stanislav Fresl, zastupitel

starosta

Mgr. Pavel Klán, zastupitel

předseda Finančního výboru

ad11009cd21828a01f8432247953653e.jpg