Informace k projektu "Podpora domácího kompostování na území Hl.m.Prahy"

Vážení občané, dovolujeme si Vás seznámit s informacemi ohledně projektu "Podpora domácího kompostování na území Hl.m.Prahy" tak, jak nám byli zaslány z Magistrátu hl.m.Prahy.

Pavla Machánková
Odbor životního prostředí

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vám zaslat aktuální informaci o projektu „Podpora domácího kompostování na území Hl. m. Prahy“, který je financován za podpory Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Začátkem letošního roku bylo rozhodnuto Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí na pořízení 350 kusů kompostérů o objemu 2 000 l a 1 400 kusů o objemu 1 000 l kompostérů. Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, který o dotaci za Hlavní město Praha požádal, obdržel oficiální vyrozumění o přidělení dotace koncem března 2018.

V průběhu minulého roku až do května letošního roku si mohli občané Prahy požádat o některý s výše uvedených kompostérů. Dne 25. 5. 2018 byla možnost podání elektronické žádosti prostřednictvím formuláře na stránce www.odpadovecentrum.cz ukončena. V současné době je možné žádat pouze o kompostér o objemu 1000 l, a to jen jako náhradník.

Kontaktní údaje pro komunikaci ohledně žádostí o kompostér jsou komposter@praha.eu a telefonní číslo: 236 00 4101 (Mgr. Dagmar Janečková).

Distribuce kompostérů je plánována od konce léta 2018. Kompostéry budou zapůjčeny na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru, uzavřené mezi Hl. m. Prahou a žadatelem. Žadatelé budou v předstihu vyzváni k podpisu uvedené smlouvy. Zároveň jim budou sděleny vybrané sběrné dvory kde si budou moci kompostér převzít.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Dagmar Janečková
referentka odpadového hospodářství
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení odpadů
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 004 101

dagmar.janeckova@praha.eu

www.praha.eu

cid:image001.jpg@01D3D0D0.42040110

MHMP