Pokuta až 100 tis. Kč za nevypracovaný povodňový plán

30.12.2013

Vlastníci nemovitostí v záplavovém území musí mít pro svou vlastní potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem zpracované povodňové plány dle ust.§71 odst.4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“). Povodňové plány musí zpracovat také vlastníci staveb, které mohou ohrozit průběh povodně. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad. Vlastníkem stavby se rozumí jak právnická osoba, podnikající fyzická osoba (dále jen „podnikatel“) a fyzická osoba (dále jen „občan“).

Vodoprávní úřad je kompetentní dle ust. §71 odst.5 vodního zákona uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob užívání těchto pozemků. Porušením povinnosti vypracovat povodňový plán dle ust.§ 71 odst.4 nebo 5 vodního zákona se vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně dopouští, v případě občana přestupku dle ust.§121 odst.2 písm. a) vodního zákona, v případě podnikatele správního deliktu dle ust.§125f odst.2 písm.a) vodního zákona, za které hrozí pokuta do výše 100 000 Kč dle ust.§121 odst.5 písm.a), resp. dle ust.§125f odst.5 písm.a). Přestupkové a sankční řízení vede příslušný vodoprávní úřad.

Záplavové území stanovuje vodoprávní úřad (v současné době zařazený pod odborem životního prostředí Magistrátu hl.m.Prahy) na základě návrhu příslušného správce vodního toku. Ve správním obvodu Prahy 16 byla stanovena záplavová území pro vodní toky Berounku a Vltavu, Lochkovský potok, Radotínský potok,

Kyjovský a Lipenecký potok a Vrutici.

V případě nejasností je Vám připravena pomoci Ing. Jarmová, MČ Praha - Radotín, Odbor životního prostředí, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, tel. 234 128 215.

ÚMČ