Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejně přístupného prostranství. Platí se tedy
za to, že veřejné prostranství je po určitou dobu obsazeno, blokováno; je to de facto platba
za výhradní užití veřejného prostoru pro svou potřebu.

Zpoplatněno je umístění stavebních, reklamních nebo prodejních zařízení, zařízení sloužících k poskytování služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání pro kulturní a sportovní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Tento poplatek se hradí nezávisle na finančních nárocích vlastníka pozemku (pronájem, výpůjčka atd.). Tedy vedle platby nájmu, případně i pokud vlastník pozemku tento pozemek poskytne jinému uživateli zdarma, místní poplatek se za vyjmenované způsoby užití hradit musí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která veřejné prostranství výše uvedeným zvláštním způsobem užívá (resp. investor v jehož prospěch je prostranství používáno); tj. jak podnikající osoby (za prodejní stánky, pojízdné prodejny, předzahrádky restaurací, reklamní stojany, vystavené zboží, cirkusy, stavební práce, skladování stavebních materiálů, parkování stavebních strojů a mnoho dalších), tak občané, kteří svou činností nenaplňují termín podnikání, ale veřejné prostranství užívají výše uvedeným zvláštním způsobem (např. k uskladnění stavebního materiálu při opravě domu, lešením stojícím na místní komunikaci - chodníku, k uskladnění paliva, vyhrazením trvalého parkovacího místa apod.).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím. Při užívání prostranství do 6 dnů je ohlášení nutné 1 den předem. V případě havárií inženýrských sítí je ohlášení nutné do 3 dnů od 1. dne užívání.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které insituci životní situaci řešit

Poplatník se k poplatku přihlašuje u místně příslušného úřadu, v jehož správním obvodu
k užívání prostranství dochází, v našem případě tedy na Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor smluv, daní a poplatků, 1. patro, telefon: 257 940 326, e-mail: poplatky@chuchle.cz, ID: nqdbuw2

V úředních hodinách: (PO, ST: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30; ČT: 8.00 – 11.00).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro přihlášení k poplatku je nutné mít s sebou platný občanský průkaz. Podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.

Je nutno také doložit, že o užívání pozemku je zpraven jeho vlastník. Kladné stanovisko vlastníka pozemku lze prokázat nájemní smlouvou nebo jeho písemným souhlasem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném odboru.

U volebních kampaní za účelem prezentace volebních kandidátů se poplatek nevybírá.
U akcí a umístění zařízení, na které Městská část Praha – Velká Chuchle poskytuje finanční prostředky,
se poplatek nevybírá.


Vlastník pozemku v Praze za jeho užívání neplatí, je od poplatku osvobozen. Ale pronajme-li pozemek, nájemce již platit musí.

Poplatku dále nepodléhá užívání veřejného prostranství pro akce bez vstupného nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, vyhrazení trvalého parkovacího místa osobám invalidním, vozům rychlé lékařské pomoci, Městské policie, Policie ČR, Magistrátu apod., při haváriích inženýrských sítí nepřesahující 3 dny, při stavbách hl. m. Prahy aj.

Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství započalo.


Při užívání nad 30 dnů je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, v den, kdy užívání započalo a v 30. den užívání.


Při havárii je poplatek splatný do 15 dnů od 1. dne užívání.

12. Sazby poplatků - viz. níže

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení


Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kteoru lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 5/2011 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství upravuje zákon
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředy a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Za závažné ztěžování nebo maření správy místních poplatků lze uložit pořádkovou pokutu až
do celkové výše 50 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 1, 3, 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní či evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do celkové výše 500 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst 2 a § 247a odst. 1 a 5 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Za veřejné prostranství je považován každý prostor přístupný komukoli bez omezení (zejména náměstí, tržiště, místní komunikace, parky, veřejná zeleň apod.) a který je současně jako veřejné prostranství uveden v příloze vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění.

Při označení prostoru za veřejné prostranství se nepřihlíží k druhu vlastnictví. Veřejným prostranstvím mohou být jak pozemky obce a státu, tak pozemky občanů, firem či jiných institucí. Přičemž i výše poplatku je
pro všechny druhy vlastnictví stejná.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar


Odbor smluv, daní a poplatků.

26. Kontakt

Pracovník odboru smluv, daní a poplatků, telefon: 257 940 326, e-mail: poplatky@chuchle.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.08.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.08.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30.  Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace