Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného.

4. Základní informace k životní situaci

Poplatník je povinen nejpozději týden před konáním akce nahlásit správci poplatku veškeré potřebné údaje k identifikaci poplatníka a stanovení výše místního poplatku. Ohlašovací povinnosti podléhají i akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely a poplatek se z nich neplatí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je vždy pořadatel akce, při níž je vstupné vybíráno (nikoliv tedy např. vlastník nebo nájemce objektu).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pořadatel akce se přihlašuje a platí poplatek na úřadu městské části, ve které je akce pořádána. V našem případě tedy na Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor smluv, daní a poplatků, 1. patro

V úředních hodinách (PO, ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 – 17.30; ÚT, ČT: 8.00 -11.00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a oprávnění k provozování činnosti – živnostenský list apod. Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádání ke kontrole správci poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby místního poplatku ze vstupného:

20% - u všech kulturních akcí spojených s restauračním provozem, dále módní přehlídky, diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, erotické podívané a podniky lidové zábavy (lunaparky, cirkusy), prodejní akce, reklamní akce

10%  - u sportovních akcí, pokud se jedná o utkání či vystoupení celostátní sportovní a tělovýchovné soutěže dospělých a dále všechna  mezinárodní či mezistátní utkání dospělých, nebo jejich benefiční a exhibiční vystoupení.

5 % - u akcí v prostorách s kapacitou nad 3000 osob (veřejnosti přístupné autorské provádění literárních a uměleckých děl, zejména děl slovesných, divadelních, hudebních, tanečních, výtvarných, designerských, fotograf., audiovizuálních a vystoupení umělců)

Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní či veřejně prospěšné účely, taneční kurzy a kurzy společenského chování, maturitní plesy a plesy a zábavy pořádané školami, dále akce, kde je hl. m. Praha nebo městská část hl. m. Prahy pořadatelem a akce pořádané neziskovými organizacemi.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů od konání akce. V případě pravidelně se opakujících akcí je poplatek splatný bez vyměření do 15 dnů od uplynutí kalendářního čtvrtletí. Nejpozději ke dni splatnosti poplatku je poplatník povinen předat správci poplatku údaje osvědčující správnost vypočtené výše.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Místní poplatek ze vstupného upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Za závažné ztěžování nebo maření správy místních poplatků lze uložit pořádkovou pokutu až
do celkové výše 50 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 1, 3, 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní či evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do celkové výše 500 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst 2 a § 247a odst. 1 a 5 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Místní poplatek se vybírá ze vstupného  na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, pořádané
na území městské části Praha – Velká Chuchle, sníženého o daň z přidané hodnoty.

Vstupným se rozumí celková peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Započítává se tedy i tzv. „konzumné“ apod. položky na vstupence, neboť je to předem vyžadovaná platba při vstupu na akci.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor smluv, daní a poplatků.

26. Kontakt

Odbor smluv, daní a poplatků, 1. patro, telefon. 257 940 326, E-mail: poplatky@chuchle.cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.08.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.08.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace