Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu

1. Identifikační číslo

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o místní poplatek za využití ubytování za úplatu.

Poplatek z pobytu se vztahuje na všechny typy úplatného pobytu trvající nejdéle 60 kalendářních dnů po sobě jdoucích u jednoho ubytovatele (tj. platit jej bude každý, kdo využije komerční ubytování za účelem turistiky, pracovního pobytu atd. v délce od 2. do 60. dne pobytu – za první den počínajícího pobytu se poplatek neplatí).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek platí osoba, která v obci není hlášena, a využije zde ubytování za úplatu.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který od ubytované osoby poplatek vybere a odvede obci – v našem případě městské části Praha – Velká Chuchle.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování za úplatu poskytla (ubytovatel). Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení úřadu.

Plátce je povinen odvádět vybrané poplatky měsíčně, do 15. dne každého následujícího měsíce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ubytovatel, který ubytovává na území městské části Praha – Velká Chuchle, je povinen oznámit na Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle (správci poplatku) zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu.

Potom za každý měsíc nahlásí správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce:

počet dnů pobytu všech osob (které poplatku podléhají, i které jsou od poplatku osvobozeny) a celkovou částku poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha – Velká Chuchle, U skály 262/2, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor smluv, daní a poplatků,

1. patro, telefon: 257 940 326, e-mail: poplatky@chuchle.cz

v úředních hodinách (PO, ST: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30; ÚT, ČT: 8.00 – 11.00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ohlášení je nutné mít s sebou platný občanský průkaz či doklad totožnosti tento průkaz nahrazující, podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku, případně pověření k jednání od statutárního zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho občan obdrží přímo na příslušném odboru.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 50 Kč za osobu a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Úhradu lze provést přímou hotovostní nebo bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha – Velká Chuchle, bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha – Velká Chuchle.

Od poplatku jsou ze zákona osvobozeni:

- osoby mladší 18 let,

- nevidomé osoby, držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci, a osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiných (sociální služby),

- osoby hospitalizované ve zdravotnickém zařízení s lůžkovou péčí (nevztahuje se
na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, nebo hrazenou jako příspěvkovou),

- osoby pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti (ochrana veřejného zdraví),

- osoby pobývající ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
pro preventivní výchovnou péči, nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

- osoby využívající ubytování podle zákona o sociálních službách,

- osoby využívající ubytování v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi
(od veřejně prospěšného provozovatele),

- osoba vykonávající v obci sezonní práci (práce závislá na střídání ročních období),

- osoby ubytované při výkonu záchranných nebo likvidačních prací (integrovaný záchranný systém),

- vojáci, policisté, hasiči, celníci apod.,

- státní zaměstnanci nebo zaměstnanci ČR pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví ČR nebo této obce, a plnící služební nebo pracovní úkoly.

V hl. m. Praze jsou dále osvobozeni: osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže
pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje 150 Kč za osobu a den.

Poplatek se nevztahuje na pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Evidenční povinnost – plátce poplatku z pobytu je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt, konkrétně:

- den počátku a den konce pobytu,

- jméno, příjmení, adresa (bydliště),

- datum narození,

- číslo a druh průkazu totožnosti (OP, pas, pobytová karta apod.),

- výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to obecně závazná vyhláška č. 18/2019 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku z pobytu.

18. Jaké jsou související předpisy

Místní poplatek z pobytu upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Za závažné ztěžování nebo maření správy místních poplatků lze uložit pořádkovou pokutu až
do celkové výše 50 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst. 1, 3, 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

Za nesplnění ohlašovací nebo jiné záznamní či evidenční povinnosti lze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy až do celkové výše 500 000 Kč (dle ustanovení § 247 odst 2 a
§ 247a odst. 1 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor smluv, daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba

Pracovník oddělení daní a poplatků, 1 patro, tel. 257 940 326,

e-mail : poplatky@chuchle.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.08.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.08.2020

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace