Pravidla pro pálení na zahradách

8.4.2019

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad:

Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Pravidla pro pálení biologického materiálu:
- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
- místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek
- místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

pálení