Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha ‑ Velká Chuchle

19.6.2023

Oblasti podpory
• volnočasové aktivity (především podpora činnosti subjektů poskytujících sociální zázemí a služby v klubovém nebo pobytovém zařízení, podpora aktivit týkajících se protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů)
• kultura (především podpora činnosti subjektů uskutečňujících projekty typu soutěží, festivalů, poutí, plesů a tradic, podpora při zřizování klubů a akcí pro obyvatele MČ, podpora akcí s kulturním a ekologickým zaměřením, podpora rozvoje spolkové činnosti v MČ jako jsou ochotnická divadelní představení, koncerty, umělecké přehlídky, pořádání společenských akcí, podpora aktivit zaměřených na integraci zdravotně postižených osob)
• sport (především podpora pravidelné činnosti sportovních organizací působících v MČ a podpora jednorázových i dlouhodobých akcí pořádaných v rámci MČ - např. soutěže, závody, propagace aktivní sportovní činnosti apod.)
• životní prostředí (především aktivity se zaměřením na zlepšení životního prostředí na území MČ, jeho rozvoj a uchování pro příští generace, ochrana zvířat a jejich zdraví)
• historické dědictví (především aktivity na obnovu a údržbu památek a jiných historických hodnot majících vztah k území nebo minulým či současným obyvatelům MČ)

Žadatel o dotaci
• žádat o dotaci může jakákoliv právnická nebo fyzická osoba starší 18 let, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná
• žadatelem nemůže být subjekt, který v minulosti nepředložil vyúčtování dotace dříve poskytnuté MČ, případně který má ke dni podání žádosti nebo jejímu schvalování dluhy vůči MČ nebo organizacím zřízeným MČ

Postup podání a zpracování žádosti o dotaci
• žádost o dotaci lze předložit volnou formou nejlépe k 1. březnu daného roku na podatelnu, do datové schránky nebo na e‑mailem na adresu info@chuchle.cz.
• žádost o dotaci musí obsahovat minimálně:
◦ identifikaci subjektu, který o dotaci žádá, vč. IČ, pokud bylo přiděleno
◦ popis aktivity, která má být dotací finančně podpořena
◦ popis cílové skupiny, přínosu a konečného efektu
◦ požadovaná výše dotace a předpokládaný druh nákladů, které budou dotací částečně nebo plně pokryty
◦ celkový rozpočet aktivity (vč. části financované z vlastních prostředků a z prostředků jiných subjektů)
◦ doklad o vlastnictví bankovního účtu, na který má být dotace uhrazena

• lze žádat o dotaci na aktivity, které proběhly nebo proběhnou v kalendářním roce, ve kterém se žádost předkládá. U dlouhodobých aktivit (např. podpora činnosti) lze žádat o podporu na činnost v kalendářním roce, ve kterém je žádost podána. Vyúčtování se předkládá nejpozději do 31. ledna následujícího roku, neurčí-li veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace jiný termín.
• jedním subjektem nelze žádat o dotaci na stejnou nebo podobnou aktivitu dříve, než je předloženo vyúčtování za předchozí poskytnutou dotaci
• žádosti eviduje tajemník finančního výboru. Tento výbor kontroluje formální splnění pravidel pro poskytování dotací, předkládá jednotlivé žádosti starostovi resp. zastupitelstvu v souladu se zákonem o HMP (50.000,- Kč) včetně svého doporučení hodnotícím žádost podle níže uvedených kritérií
• o přidělení dotace a její výši rozhoduje starosta, resp. zastupitelstvo svobodně a s ohledem na možnosti rozpočtu MČ. Nárok na dotaci není nárokovatelný, nejedná se ani o správní řízení a tudíž proti rozhodnutí o (ne)přidělení dotace není odvolání
• po rozhodnutí starosty, resp. zastupitelstva o poskytnutí dotace bude s žadatelem sepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.

Kritéria pro hodnocení dotací
• přehlednost zpracování žádosti, přiměřenost rozpočtu, míra spolufinancování
• počet obyvatel městské části Praha – Velká Chuchle čerpacích pozitivní přínosy aktivity, jež má být finančně podpořena; poměr k celkovému počtu osob čerpající přínosy z podpořené aktivity
• kvalita předchozí spolupráce s MČ
• informovanost o službě (její propagace a způsob komunikace ke klientům)


S případnými dotazy se lze obrátit na:

tajemníka ÚMČ Velká Chuchle
e-mail: tajemnik@chuchle.cz
tel.: 257 940 092, 257 941 041

znak