Přístavba Základní školy Charlotty Masarykové

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás stručně informovat o přípravách a následné realizaci přístavby ZŠ.Vzhledem k nárůstu nejen obyvatel ale i dětí je třeba provést přístavbu ZŠ a to o 7 tříd. Stavební úpravy budou zahájeny demolicí stávajících přízemních tříd. Na jejich místě bude přistavěna nová část budovy a zároveň nad současnou jídelnou vznikne nástavba, která propojí stávající budovu s přístavbou a vytvoří jeden celek. Máme na to málo času, protože celá přístavba musí být dokončena do srpna 2016 tak, aby od září 2016 mohla být v plném provozu. Administrativa ohledně projektu, stavebního povolení, výběru zhotovitele a stavebního dozoru je složitá a časově velmi náročná. Proto prosím promiňte a omluvte případné chyby při přípravě této náročné akce. Snažíme se splnit všechny podmínky pro realizaci této stavby tak, abychom v září 2016 mohli otevřít a zahájit provoz v nových učebnách. Touto problematikou se zabývá hlavně místostarosta pan Martin Šimek, který tomu věnuje spoustu času. Patří mu zato velké uznání a poděkování. Věřím, že realizace přístavby proběhne podle připravovaného harmonogramu, který je prioritou a hlavně potřebou pro provoz ZŠ. Vše je projednáváno s pí. ředitelkou Mgr. Eliškou Jančíkovou, která o počtu žáků a potřeb učeben má největší přehled. Finanční náklady jsou podle současné studie cca 27mil. Kč. Pro letošní rok jsme na zahájení stavby obdrželi 10mil. Kč jako investiční dotaci od MHMP. Chtěl bych touto cestou poděkovat za pomoc při zajištění dotace panu Ing. Jiřímu Španhelovi.

Stanislav Fresl, starosta

1a34c1e568d7ed23197f51cd3aed458b.jpg