Přístavba Základní školy

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás opět po čase seznámil s průběhem přístavby základní školy. O přístavbě informoval občany pan starosta poprvé již více než před rokem na stránkách Městské části a dále pak v tomto roce v Chuchelském zpravodaji. O průběhu přístavby, včetně prezentace a vizualizace projektu se mohli občané dozvědět také na několika Zastupitelstvech MČ.

Přístavba je nezbytně nutná vzhledem k velkému nárůstu počtu dětí v naší MČ v posledních letech a to především díky rezidenční výstavbě „Na Hvězdárně“, realizované společností Finep CZ a.s. Zřizovatel ZŠ je odpovědný za zajištění povinné školní docházky pro děti ze spádové oblasti a tou je MČ Velká Chuchle. Potřeba navýšení kapacity ZŠ je v podstatě dlouhodobou záležitostí, přestože byl v září 2012 otevřen nový pavilon ZŠ, tak již v té době bylo zřejmé, že řešení navýšení kapacity je pouze dočasné. V podstatě již sedm školních let opouští ZŠ jedna třída, ale přicházejí třídy dvě, tedy matematicky poměrně jednoduchá úloha, kdy bude kapacita naplněna. Kromě toho nový pavilon řešil pouze nové učebny, ale ne nezbytnou vybavenost školy, jakou je kuchyně, jídelna, atd.

V září 2014 byla pro MČ zpracována tzv. demografická studie, tedy prognóza vývoje početního stavu obyvatelstva a především očekávaný vývoj počtu dětí v mateřských a základních školách a to až do roku 2040. Z této studie vychází zásadní informace pro ZŠ a tou je potřeba dvou tříd v prvním ročníku a to až do konce sledovaného období, tedy roku 2040. Rozhodně tedy plánovaná přístavba není pouze pro krátkodobé využití a nedojde k tomu, že by v průběhu příštích let byly prostory školy nevyužité. Naopak by škola potřebovala ještě více učeben - pro současné moderní způsoby výuky jsou standardem specializované učebny pro výuku cizích jazyků, informačních technologií, apod. Rovněž by škola potřebovala samostatné učebny pro družinu a také větší prostranství před školou, protože žáci zde tráví velké přestávky a odpoledne pak celá školní družina. Bohužel jsme velmi limitováni jak venkovním tak vnitřním prostorem a tedy přístavba musí být kompromisem.

Na stránkách MČ byla před více než rokem uveřejněna prvotní studie, která měla za cíl získat alespoň základní představu o možnostech technického řešení přístavby s hrubým odhadem nákladů, aby bylo možné především zahájit jednání s MHMP o investiční dotaci. Díky neustálému úsilí má již nyní MČ větší část potřebných financí zajištěnou a pro příští rok pak přislíbenou zbylou část.

V současné době je zpracován finální projekt přístavby a je zahájeno stavební řízení na příslušném odboru výstavby v Radotíně. Projekt řeší komplexně potřeby školy nejen z pohledu počtu tříd, ale také z pohledu vybavenosti školy. Škola přístavbou získá šest nových učeben, zdvojnásobí se kapacita jídelny, zmodernizuje se kuchyně, vybuduje se nová tělocvična se zázemím, pochopitelně přibydou další šatny a zázemí pro pedagogy a nezbytné sociální vybavení. Z hlediska zastavěnosti pozemku se přitom zvýší procento zastavěnosti pouze o 4,9% v porovnání se stavem před demolicí pravého křídla školy.

Celá akce je velmi náročná, protože se musí zasahovat do stávající budovy a bylo tedy nutné provést sondy a statické posudky. Na stávající přístavbě jídelny a tělocvičny v pravé části budovy, dojde k výměně stropů, aby bylo možné provést nástavbu. Také základy této přístavby musí být v první fázi posíleny a celkově musí být harmonogram stavebních prací pečlivě naplánován s cílem minimálního omezení provozu školy. I tak ale dojde k výluce kuchyně a jídelny a je tedy nutné zajistit stravování mimo prostory školy. Rovněž bude dočasně omezené využívání dvou učeben, což sebou přináší další úkol a to zajistit dočasné náhradní prostory pro výuku.

Projekt přístavby včetně plánovaného harmonogramu stavebních prací, byl konzultován s vedením školy, byl prezentován Školské radě a Školskému výboru a také zástupcům Spolku rodičů.

Věřím, že i přes složitost celého projektu a náročnost nezbytné administrativy v souladu s legislativou, se podaří vše realizovat v co nejkratším čase.

Závěrem bych všem chtěl popřát krásné Vánoce a hodně zdraví a pohody v příštím roce.

Martin Šimek, 1.zástupce starosty

Finální projekt

Finální projekt 2

První studie