Reakce starosty Mgr. Martina Melichara k některým nejasnostem

Vážení spoluobčané, rád bych se vyjádřil k nepravdám, kolujících obcí.

1) Skládka recyklátu na pozemku u Vltavy

Problematika skládky stavební sutě na pozemku u Vltavy se měla řešit již na pokračování jednání ZMČ č. 10/2013 dne 27. 1. 2014. Předkladatel příslušného bodu (pan Fresl) se z jednání řádně omluvil a bod projednáván nebyl. Vzhledem k tomu, že se na další jednání ZMČ pan Fresl opět nedostavil a byl omluven, požadoval vyjádření k této problematice zastupitel pan Vokurka. Odpověděl jsem mu tak, jak je uvedeno v zápise č. 1/2014 (celé znění zápisu lze nalézt na webu https://www.chuchle.cz/zapis-zmc-12014.html).

Takže ještě jednou celou „kauzu“ shrnu.

Oslovila mne stavební firma s tím, že by si ráda krátkodobě pronajala pozemek u Vltavy za účelem drcení vlastního odpadu. Uzavření této nájemní smlouvy je plně v mé kompetenci – tedy uzavírání smluv kratších jednoho měsíce (první smlouva byla uzavřena na období od 7. 1. 2013 do 4. 2. 2013). Součástí uzavřené smlouvy (čl. VI. písm. g, h, i) je mimo jiné uvedeno, že pronajímaný pozemek bude po ukončení nájmu řádně vyklizen – pokud se strany nedohodnou jinak, že bude dále ze sousedního pozemku odklizena stavení suť a rovněž bude po skončení zimní sezóny proveden úklid komunikací ve vlastnictví MČ – tento úklid komunikací v ceně 37. tis. Kč byl proveden na náklady stavební firmy).

Firma řádně uhradila nájemné za měsíc nájmu (doklad o úhradě nájemného ve výši 30 tis. Kč ze dne 23. 1. 2013 je k dispozici na úřadu městské části ve výpisu z běžného účtu). Pronajímaný pozemek byl předán zpět MČ vyčištěn, stavební suť na sousedním pozemku byla z větší části zpracována na recyklát (rozdrcena na menší kousky).

Začátkem měsíce března 2013 nás oslovila dceřiná stavební společnost za účelem drcení vlastní stavební suti. Byla uzavřena další krátkodobá smlouva o nájmu a to na období od 8. 3. 2013 do 5. 4. 2013. Také za tento pronájem jsme obdrželi dne 15. 5. 2013 úhradu ve výši 30 tis. Kč. Součástí této smlouvy je mimo jiné v čl. VI. písm. h – provést na vlastní náklady úklid sousedního pozemku a to od černých skládek a naplavenin po povodni z r. 2002.

S ohledem na poruchu stroje, který drtil stavební suť a dle uvedeného článku smlouvy písm. g, jsme dohodli přenechání recyklát zdarma pro potřeby městské části. Tento recyklát byl použit jak pro zpevnění nezpevněných komunikací, tak pro potřeby občanů především v osadě Lahovská. 
Osobně jsem na zastupitelstvu několikrát informoval občany o možnosti využít poskytnutý recyklát (rozdrcenou stavební suť).

Následně přišly začátkem června r. 2013 povodně. V průběhu povodní a po povodních, již stavební firma na pozemku nebyla, zůstal zde pouze porouchaný stroj na drcení sutě.

Není tedy pravdou, by městská část přišla o nějaké finanční prostředky, naopak získala za pronájem dvakrát 30 tis. Kč a ušetřila za úklid sousedního pozemku, drcení sutí, nasazení mechanizace a likvidace komunálního odpadu celkově 280.400,- Kč a za úklid komunikací částku 37 tis. Kč. Celkem získala městská část na finančních prostředcích 377.400,- Kč. Stavební firmě děkuji za aktivní pomoc v průběhu povodní r. 2013.

2) Přepadová ministerská kontrola na úřadě

Ministerstvo vnitra na žádné „přepadové“ kontrole na našem úřadu není, jedná se zřejmě o „účelovou“ dezinformaci. V současnosti na úřadě probíhá řádně ohlášená a zcela běžná kontrola z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu týkající se výkonu dozoru nad přezkoumáním hospodaření za roky 2010 – 2012. Dle plánu kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti prováděné jednotlivými odbory MHMP (schváleného Radou HMP) proběhnou ještě do konce roku další kontroly řádně ohlášené, a to kontrola na úseku přestupků a správních deliktů a kontrola dotace sborům dobrovolných hasičů.

3) Situace s restaurací Nad poštou

K výběru nájemníka byla zastupitelstvem ustanovena komise ve složení Melichar (starosta), Kozický (zástupce starosty),Vokurka (předseda stavebního výboru obce), Kadeřábek (předseda výboru životního přostředí) a Benešová (stavební odbor ÚMČ). Tato komise na základě výběru doporučila zastupitelstvu nejvýhodnější nabídku na provozovatele restaurace.

Podmínky pro budoucího provozovatele byly stanoveny výborem majetku obce a upraveny na základě návrhů pana Kadeřábka a dalších zastupitelů v průběhu rozpravy zastupitelstvem MČ o eliminaci požadavku na předložení výučního listu a prokazatelné praxe v hostinské činnosti z důvodu nadbytečnosti tohoto požadavku (nelze získat ŽL na hostinskou činnost bez prokazatelné praxe v tomto oboru, požadavek na praxi by se tedy dubloval).

Znění smlouvy vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku připravil právní zástupce MČ.
Vodné a stočné je součástí nájmu a to z důvodu, že nelze oddělit přívody z několika směrů. Bylo tomu tak i v předešlých nájemních smlouvách, tato skutečnost byla uvedena v podmínkách pro provoz restaurace. Všichni nájemci objektu mají ohledně vodného a stočného obdobné znění nájemní smlouvy. Pro zajímavost byla poslední známá celková spotřeba vodného a stočného v objektu od 11.9.2012 do 3.9.2013 ve výši 11.281,- Kč vč. DPH za spotřebovaných a následně „stočených“ 157 kubíků vody.

Ohledně odpadů lze uvést, že chyba se může vloudit všude a za toto nedopatření jsem se již všem omluvil na zastupitelstvu. Chybu jsme samozřejmě neprodleně napravili. K opravě došlo oběma smluvními partnery, přičemž nájemce dodal vlastní čestné prohlášení nájemce o likvidaci odpadů ve vlastní režii (ve vlastní režii byly nájemcem řešeny odpady již před odhalením chyby a prohlášením o odpadech). Kauce byla nájemcem složena dle smlouvy v plné výši 36 tis. Kč (tři nájmy) a byla složena v hotovosti panem Basovníčkem a panem Ježkem. Zároveň bylo uhrazeno nájemné na dva měsíce (celkem v hotovosti složeno 60 tis. Kč). Smlouva o nájmu je zcela platná, což potvzuje také písemné vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zpracované přímo pro tento nájemní vztah.

Argument, že po odečtu vodného a stočného je čistý nájem 3 tis. Kč je zcela nepravdivý. Na platbě za odběr se podílí více subjektů – pošta, knihovna, Klub seniorů, restaurace a hasiči. Tato situace ohledně vodného a stočného je stále stejná již od doby kolaudace a zprovoznění celého objektu a nemění se.

V současné době je problém dlužného nájemného řešen soudní cestou (OS Domažlice) – čekáme po rozhodnutí soudu na uplynutí odvolací lhůty a poté by mělo dojít k úhradě dlužné částky bývalými nájemci restaurace. Nejsme však jediní věřitelé.
Novou smlouvu nahrazující předešlou nevypověditelnou nájemní smlouvu s ohledem na opci vypracovala AK Ivan Courton (tato kancelář je od začátku nápomocna při řešení situace).

4) Jak je to s peticemi předloženými paní Jankovcovou a údajnou „šikanou“ ze strany úřadu?

K žádné šikaně ze strany úřadu nedošlo, byla pouze vykázána s peticí z prostor školy už při podzimních volbách. Volební místnost je zřízena k hlasování voličů a k následnému sčítání hlasů. Nelze v ní tedy provozovat jinou činnost, a to včetně shromažďování podpisů pod petici. Předseda okrskové volební komise, který odpovídá za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí a jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné, tedy i pro jednotlivé členy komise. Neuposlechnutí pokynů předsedy okrskové volební komise a pokračování v jednání, které ruší pořádek ve volební místnosti, obtěžuje voliče nebo narušuje důstojný průběh hlasování, lze vyhodnotit jako přestupkové jednání ve smyslu § 47 odst. 1 písmene a) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, ev. § 48 cit. zákona. V případě vysoké intenzity narušování průběhu voleb lze uvažovat i o trestněprávním postihu (trestný čin maření přípravy a průběhu voleb a referenda podle § 351 trestního zákoníku).

Úřad také nemůže suplovat petiční výbor. Jednak to úřadu nenáleží a za druhé na tuto činnost nemáme dostatek pracovníků– viz. zápis ze zasedání ZMČ č. 4/2014 (volby do Parlamentu EU).
Taktéž předmět petice není v naší kompetenci. Petice v oblasti stavebního řízení je v gesci MČ Praha 16 - Radotín (transformační stanice v ulici Nad Závodištěm) a petice v oblasti životního prostředí je v gesci příslušného odboru MHMP (kácení aleje). 

K výkonu petičního práva pro úplnost poznamenávám, že tento je upraven v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Ve smyslu § 4 cit. zákona mohou být petice a podpisové archy vystaveny za účelem shromažďování podpisů též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Pokud jde o bližší výklad pojmu „místa přístupného veřejnosti“, lze v této souvislosti odkázat na důvodovou zprávu k cit. zákonu, podle níž se „místem přístupným veřejnosti" rozumí nejen veřejné ulice, náměstí, parky apod., ale jiná místa veřejností třeba i jen omezeně přístupná (divadlo, kostel, sportovní stadion apod.); ve druhém případě ovšem podpisy nesmí být shromažďovány proti vůli toho, kdo taková místa spravuje. V daném případě lze tedy vést i úvahu o tom, zda lze petici a podpisové archy vystavit nikoliv na veřejném prostranství, ale v budově a proti vůli toho, kdo takové místo spravuje.

5) Kolik úřad doplácel na výlet se seniory na Smržovku?

Celkem se výletu účastnilo 20 chuchelských seniorů. Městská část doplácela na jednoho seniora 843,75 Kč, jednotliví senioři si každý hradili 400,- Kč. Součástí ceny bylo vstupné na kulturní památky (zámek Sychrov, muzeum voj. techniky a Kozí farma s jízdou historickým vláčkem), ubytování, strava a doprava z Chuchle a zpět. Naše městská část je na osmém místě z 57 pražských městských částí s průměrným věkem obyvatel nad 65 let. Je tedy snahou zastupitelstva se zabývat zkvalitněním života našich seniorů.

Snad jsem Vám tímto dostatečně odpověděl na všechny nejasnosti a různé účelově zkreslené informace.

Mgr. Martin Melichar, starosta

Mgr. Martin Melichar - starosta