rok 2007

Usnesení č. 13/2007 ze dne 27.12.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 13/2007
ze 13. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – 
Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2007

Zastupitelstvo
13/0 schvaluje
program zasedání ZMČ 
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 12/2007

13/1 schvaluje
úpravu odpisového plánu ZŠ na rok 2007 a odpisový plán ZŠ na rok 2008.

Úkol: ing. Svobodová – dopis ZŠ 
Termín: 31.12.2007

13/2 schvaluje
odpisový plán MŠ...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 12/2007 ze dne 26.11.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 12/2007
z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 26.11.2007

Zastupitelstvo městské části
12/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 11/2007

12/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – do příjmové části rozpočtu byl zapojen inv. příspěvek OMI MHMP (hřiště a topení v ZŠ) ve výši 1 316 tis. převodem části nerozd. zisku z VHČ, do výdajové části rozpočtu...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 11/2007 ze dne 29.10.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 11/2007
z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 29.10.2007

Zastupitelstvo městské části
11/0 schvaluje program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 10/2007

11/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – do výdajové části rozpočtu bylo zahrnuto 40 tis. Kč – kanalizace Dubnická, 20 500,- Kč – proj. dokumentace plynovodní přípojky Nad Závodištěm, 100 tis. Kč příspěvek ZŠ na...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 10/2007 ze dne 8.10.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 10/2007
z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 8.10.2007

Zastupitelstvo městské části

10/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 9/2007

10/1 schvaluje
„Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle“ /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 10/2007/
Úkol: tajemnice
Termín: do 30.10.2007

10/2 schvaluje
návrh na...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 9/2007 ze dne 6.8.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 9/2007
z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.8.2007

Zastupitelstvo městské části

9/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 8/2007

9/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o částku 1 704 300,- Kč (zapojeny prostředky z fin. vypořádání za rok 2006 a z vrácené daně z příjmů za rok...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 8/2007 ze dne 25.6.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 8/2007
z 8 zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 25.6.2007

Zastupitelstvo městské části

8/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 7/2007

8/1 schvaluje
zprávu o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2006 (závěrečný účet) s výhradou (zjištěné chyby a nedostatky méně závažného charakteru při přezkoumání hospodaření).
Zobrazit celý text

Usnesení č. 7/2007 ze dne 28.5.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 7/2007
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 28.5.2007

Zastupitelstvo městské části

7/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 6/2007

7/1 bere na vědomí
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2006“, provedenou sekcí kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., se závěrem, že při...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 6/2007 ze dne 30.4.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 6/2007
ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 30.4.2007
Zastupitelstvo městské části

6/0        schvaluje
program zasedání ZMČ   
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 6/2007

6/1        schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o 6 006 500,- Kč (zapojením inv. dotace na nákup zařízení pro údržbu komunikací a veřejné zeleně, inv. dotace...

Zobrazit celý text

Usneseni č. 5/2007 ze dne 26.3.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í č. 5/2007 z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 26.3.2007

Zastupitelstvo městské části

5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2007 a 4/2007

5/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o 849 500,- Kč (zapojením vlastních zdrojů z minulých let a neinv. dotace 40 tis. pro ZŠ na protidrogovou prevenci) a...

Zobrazit celý text

Usnesení č. 4/2007 ze dne 7.3.2007

Počet komentářů: 0

U s n e s e n í   č. 4/2007 ze 4.  mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 7.3.2007
Zastupitelstvo městské části

4/0        schvaluje  program zasedání ZMČ   

4/1        schvaluje
dle doporučení výběrové komise uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor ve Starochuchelské č.p. 400, Praha 5 – Velká Chuchle s p. Petrem Kotálem, Prodloužená 19/175, Praha 5 na dobu určitou dle dohody na 5-7 let, s nájemným 15...

Zobrazit celý text
Stránkování:
  • 1
  • 2
Archív článků