Shrnutí výsledků referenda o mimoúrovňovém křížení

VÝSLEDKY KVĚTNOVÉHO REFERENDA A DALŠÍ POSTUP PŘÍPRAVY MIMOÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ STAROCHUCHELSKÉ ULICE A ŽELEZNIČNÍ TRATI

Vážení spoluobčané,
jak asi většina z Vás zaznamenala, konalo se spolu s volbami do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 5. 2014 ve Velké a Malé Chuchli místní referendum, ve kterém jste měli možnost vyjádřit podporu nebo nesouhlas s další přípravou varianty E – Tunel mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD. Protože tato varianta již byla  24. 2. 2014 schválena zastupitelstvem MČ, mělo referendum buď potvrdit nebo vyvrátit toto usnesení zastupitelstva.

Z celkového počtu 1687 oprávněných osob se hlasování v místním referendu zúčastnilo 544 osob, což je 32,2% oprávněných osob. Z toho bylo 536 platných hlasů, 417 byl počet platných hlasů pro odpověď „ANO“, 107 byl počet platných hlasů pro odpověď „NE“ a 12 osob se zdrželo. Pro otázku referenda tedy hlasovala nadpoloviční většina osob, které se referenda zúčastnily (77,8 % platných hlasů), což je současně 24,7% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

A co tyto výsledky znamenají? Referenda se zúčastnilo 32,2% oprávněných osob, což je méně než 35% předepsaných v zákonu o místním referendu. Dle zákona tedy v místním referendu:

- nebylo rozhodnuto ve prospěch dané otázky
- rozhodnutí v místním referendu není platné
- rozhodnutí v místním referendu není závazné.

Protože v referendu nebylo o otázce rozhodnuto, je výsledek referenda (77,8 % účastníků podpořilo další přípravu varianty E) pouze informativní.

Prakticky tedy zůstává v platnosti usnesení zastupitelstva z 24.2.2014 o podpoře přípravy a realizace varianty E – tunel mimoúrovňového křížení.

Investor SŽDC v současné době projednává investiční záměr, poté by měla následovat zřejmě v průběhu podzimu příprava projektu pro územní řízení. Vzhledem k tomu, že jsme ke studii obdrželi stanoviska Oddělení dopravy Úřadu MČ Praha 16 a Technické správy komunikací, která obsahují řadu připomínek, čeká ještě investora a projektanta při zpracování projektu a zejména jeho projednávání hodně práce.

Pro zájemce, kteří mají zájem o bližší technické informace ohledně mimoúrovňového křížení, je kompletní čistopis studie včetně dokladů o jejím projednání k dispozici na webových stránkách městské části v záložce vlevo Rozvoj Chuchle/Mimoúrovňové křížení/Studie-čistopis.

Mgr. Martin Melichar, starosta
Ing. Daniel Kozický, zástupce starosty

Ilustrační foto - MÚK Varianta E