Veřejná dvoukolová architektonicko urbanistická soutěž

3.6.2010

Městská část Praha Velká Chuchle
v y h l a š u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších
předpisů,
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn [úplné znění zákon
č. 398/2006 Sb. z 10. 8. 2006],
s přihlédnutím k ustanovení § 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů,


VEŘEJNOU DVOUKOLOVOU
ARCHITEKTONICKO URBANISTICKOU SOUTĚŽ

NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ŘEŠENÍ
„NOVÉ CENTRUM MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE"
a vydává k tomu tyto
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

viz příloha .....

574462c98efd7ae8746e6e55745a3988.jpg