Spouštění a ukončování výstrahy na přejezdovém zabezpečovacím zařízení přejezdu

2.11.2020

Jelikož se nám množí telefonické i emailové dotazy na správnou funkci zabezpečení železničního přejezdu P261 ve Velké Chuchli (stojící vlak před návěstní lávkou 40 metrů před přejezdem) požádal jsem vedoucího provozního oddělení Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha - západ pana Šimandla o informace k této situaci a k spouštění a ukončování výstrahy na přejezdovém zabezpečovacím zařízení přejezdu P261.

V červenci 2020 bylo v rámci stavby ,,Optimalizace trati Praha - Smíchov - Černošice" aktivována provizorní odbočka Závodiště. Odbočka je v železniční terminologii dopravna bez odjezdových návěstidel, kde jsou výhybky, mohou tam tedy křižovat železniční vozidla (zkráceně , takové malé nádraží). Do obvodu této nově zřízené odbočky je zahrnut i přejezd P261 (zabezpečovací zařízení na přejezdu zůstalo zatím původní).  

Do července 2020 byl přejezd P261 na širé trati. To znamená, že nebyl ani z jedné strany krytý hlavními návěstidly (technický prostředek, který zakazuje, nebo povoluje jízdu železničních vozidel - něco jako ,,semafor"). K zahájení výstrahy na přejezdu tedy došlo vždy při vstupu kolejového vozidla do přibližovacího úseku přejezdu (ovládací úsek, kde na jehož začátku je technickým prostředkem bezpečně detekována přítomnost kolejového vozidla).

S aktivací odbočky Závodiště bylo zároveň aktivováno staniční zabezpečovací zařízení této dopravny. Toto zařízení ovládá mj. také vjezdová návěstidla, která jsou umístěna na návěstní lávce, která je asi 40 metrů před přejezdem P261. Zároveň je prostřednictvím nového provizorního staničního zabezpečovacího zařízení vydáván povel k zahájení/ukončení výstrahy na přejezdu P261.

Jedním ze zásadních výpočtů přejezdového zabezpečovacího zařízení je tzv. ,,přibližovací doba" , což je nejkratší doba od okamžiku pokynu ke spuštění výstrahy do okamžiku, kdy smí vjet čelo drážního vozidla na přejezd. Tato je u přejezdu P261 vypočítána na 50,47 sekund.

Pokud by bylo návěstidlo, které přejezd P261 kryje na přestaveno na návěst, která povoluje jízdu na přejezd, tak ke spuštění výstrahy dojde automaticky obsazením přibližovacího úseku, který je vypočítaný na 1052 metrů. K ukončení výstrahy dojde v momentě průjezdu všech náprav železničního vozidla prostorem přejezdu.

Pokud by bylo návěstidlo, které přejezd P261 kryje na návěst ,,stůj" (základní návěst), není jízda železničního vozidla na přejezd povolena. To znamená, že železniční vozidlo musí zastavit u návěstidla s návěstí ,,stůj". Tato jsou v případě odbočky Závodiště ve směru od Prahy - Radotín těch 40 m od přejezdu. Železniční vozidlo tam může stát ,,libovolně dlouho", pokud mu není umožněna jízda. V momentě, kdy by měla být povolena jízdní cesta na přejezd, tak po povelu k postavení návěstidla na návěst dovolující jízdu dojde nejdříve k zahájení výstrahy na přejezdu P261 a k měření projektem nastavené doby (stále platí, že musí být dodržena přibližovací doba 50,47 sekund, ať je vlak 1052, anebo 40 metrů od přejezdu). Po uplynutí předepsané doby výstrahy se na návěstidle rozsvítí návěst povolující jízdu a železniční vozidlo má povoleno vjet na přejezd.

Zároveň jsou zařízeními detekovány veškeré poruchové stavy, což je indikováno na stanovišti obsluhy (a samozřejmě zahrnuto do obvodů zabezpečovacího zařízení, např., pokud by nebyla na přejezdu porucha, není možné návěstidlo pro jízdu přes přejezd rozsvítit na návěst dovolující jízdu, nutno použít nouzovou obsluhu a náhradní administrativní opatření).

Mgr. Martin Melichar místostarosta MČ Praha - Velká Chuchle