Studie náměstí Omladiny

24.11.2021

Předkládáme varianty možného řešení

Výchozí varianty vycházely ze tří principů s podmínkou umístění zastávky autobusu vč. přístřešku u chodníku na straně ZŠ a zrušení stávající zastávky v jihovýchodním cípu náměstí a stávající zastávky škola Velká Chuchle, která je celá v jízdním pruhu.
A) Umístění obratiště autobusů do stávající plochy komunikací bez dalších změn dopravního napojení ulic V úvoze a Strmý vrch.
B) Umístění obratiště autobusů do stávající plochy komunikací s úpravou dopravního napojení ulic V úvoze a Strmý vrch.
C) Celkové řešení kruhovým objezdem včetně zásahu do Starochuchelské ulice.

NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ
Primárním limitujícím kritériem pro návrh bylo vyloučení principů B a C (po projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR). Dopravní řešení je tedy možné jen podle A. Proto předkládáme pouze dvě reálné varianty tohoto principu (varianta A1 a varianta A2).
Z hlediska dopravního řešení jsou varianty pouze mírně rozdílné v rámci využití daného prostoru. To je umístění přechodů, doprovodný inventář, počet parkovacích stání a řešení ploch. Zásadní je umístění nové zastávky v prostoru náměstí Omladiny, a to je obdobné pro obě varianty.
Zastávka MHD BUS
Nově navržená zastávka je situována souběžně s křižovatkou ulic Starochuchelská, Strmý Vrch a V Úvoze, to je náměstí Omladiny. Zastávka je umístěna mimo jízdní pruh v zastávkovém zálivu. Umístěním zastávky nejsou dotčeny stávající rozhledové poměry v křižovatce.
Zastávka je navržena jako průjezdná výstupní a nástupní. Po průjezdu touto zastávkou se autobus v prostoru křižovatky otáčí do protisměru (ul. Starochuchelská - stávající stav). Nové umístění zastávky je navrženo pro zvýšení bezpečnosti cestujících. Stávající autobusová zastávka na druhé straně komunikace bude zrušena. Tímto řešením bude zrušena nutnost přecházení žáků základní školy přes ul. Starochuchelskou na st. zastávku.
Umístění zastávky nenaruší silniční provoz, BUS MHD se v prostoru křižovatky otáčí již dnes při využití nevhodné stávající zastávky v prostoru náměstí (u zaústění ulice V Úvoze).
Zastávka (obě varianty) je z prostorových důvodů navržena tak, aby obsloužila jeden kloubový autobus MHD dl.18 m. Zastávka bude vybavena označníkem, dopravním značení a typovým přístřeškem pro BUS MHD. Délka nástupní hrany je 19 m, šířka zastávkového pruhu bude min. 3 m, délka vyřazovacího pruhu Lv = 15 m, délka zařazovacího pruhu 15 m. Min. šířka nástupiště bude 2,5 m.
Čárkovaně vyznačené kružnice v prostoru křižovatky vyznačují pouze potvrzení možnosti otočení (ne vodorovné dopravní značení) kloubového autobusu dl. 18 m do protisměru dle TP 171 „Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací". Vnitřní poloměr otáčení je 5,5 m, vnější je 12,5m, šířka pruhu pro otočené kloubového autobusu je 7 m.
Inženýrské sítě: Zařízení pro světelnou signalizaci budou přesunuta mimo vozovku zálivu. Případné inženýrské sítě a zařízení dotčené rozšířením vozovky, navrhované zastávky, budou ochráněny, ev. přeloženy.
Pěší doprava
V rámci návrhu zastávka je úprava prostoru a ploch náměstí Omladiny, to je z hlediska dopravy v klidu návrhem nových chodníků a posunutím stávajícího světelně značeného přechodu pro chodce.
Ve Variantě A1 bude posunut cca o 8 m jihovýchodně. Délka přechodu je na stávající š. vozovky cca 7 m, šířka 4 m.
Ve variantě A2 bude posunut cca o 4 m severozápadně. Přechod budě dělen ostrůvkem min. š.1,5 m vloženým mezi přechod přes připojovací pruh a přechod přes ul. Starochuchelskou (dl. přechodu přes ul. Starochuchelskou je cca 7 m).
Stávající přechod severozápadně od náměstí se nemění.
Osvětlení - stávající světelně řízený přechod je v obou variantách přesunut. Dtto stávající kamerový systém umístěný na sloupech pro světelnou signalizaci. Nově se doplní osvětlení přechodu.
Doprava v klidu
V rámci úpravy náměstí jsou navrženy nová kolmá parkovací stání v ul. V úvoze. Předpokládá se cca 7-8 nových stání (1 stání pro invalidy).
Z hlediska dopravního řešení jsou varianty pouze mírně rozdílné v rámci využití daného prostoru. To je umístění přechodů, doprovodný inventář, počet parkovacích stání a řešení ploch.

NÁVRH PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ

VARIANTA A1
Funkční řešení:
Střed obratiště je v těžišti prostoru náměstí.
Poloha zastávky je daná parametrem vnějšího poloměru obratiště a jeho reálného umístění do plochy náměstí. Vychází tak ve větší souběžné vzdálenosti od Starochuchelské ulice. Proto je zastávka navržená oddělená od ulice minimálním zeleným pásem, tak aby nevznikla ještě další nevyužitelná plocha komunikací. Navíc bude jednoznačně definovaný prostor průjezdu náměstím. Nájezd do zastávky navyšuje šířku vozovky pro přechod, proto je nutný jeho posun o cca 8 m dále od náměstí.
Poznámka: posunutím obratiště dle varianty A2 se zkrátí vzdálenost přechodu jen max o 2,5 m na úkor optimalizace nároží Starochuchelská/Strmý vrch.
Nové chodníky na náměstí jsou navrženy podél komunikací, stejně jako ve Starochuchelské ulici.
Nově je prostor doplněn o 7 parkovacích stání a nový podzemní systém 4 kontejnerů na tříděný odpad. Další nové funkce jsou podle názoru zpracovatele i zadavatele nadbytečné, po konzultaci došlo k závěru, že prostor nikdy nebude plnit funkci větší koncentrace obyvatel nad rámec nedaleké ZŠ, případně i MŠ.
Nové umístění zastávky a přechodu bude vyžadovat přemístění semaforů i řídící skříně. Bude nejspíš nutné položení nových kabelů.
Řešení prostoru a ploch:
Náměstí lze prostorově formovat pouze výsadbou vysoké zeleně, stavební objekty nebudou uplatněny. Stromy je ale možné vysazovat jen v místech bez vedení podzemních inženýrských sítí, to tedy zcela vylučuje výsadbu na nárožích ulic Starochuchelská - Strmý vrch a Strmý vrch - V úvoze, kde je dle digitální technické mapy Prahy velká koncentrace těchto sítí.
Ideální myšlenka vytvoření odděleného prostoru náměstí od zástavby rodinných domů je tedy nereálná. Uplatnění takové bariéry je jen v jihovýchodní části. Navrhovaná vysoká zeleň (vysokokmen) podél chodníku u potoka bude plnit zejména doplňkovou funkci. Dojde sice k odclonění vzdálenějších pohledů na ZŠ, ale pocitové zastínění chodníku považujeme za významnější. Rozšířené plochy u zastávky budou taká doplněny vysokou zelení. Zbývající plocha u hřiště je nyní poměrně tvrdě definována oplocením hřiště s popínavou zelení. Navrhujeme doplnění a zaoblení prostoru dosadbou dalších stromů.
S ohledem na urbanistický charakter území doporučujeme při výběru vysoké zeleně výhradně listnáče a pro zvýraznění vlastního prostoru náměstí výsadbu převážně jen jednoho výrazného druhu.
Střední zeleň s limitem výšky do 50 cm navrhujeme vysazovat výhradně do štěrkových záhonů pro snadnější údržbu. Ty jsou navrženy do malých ploch a do ploch, kde je zájem o znemožnění přechodu.
Travnaté plochy tvořící větší celky a navazující na stávající trávníky budou osázeny jen vysokou zelení.
Pojížděné plochy zůstávají s živičným povrchem, zastávka vč nájezdu a výjezdu, odstavné plochy a okolí kontejnerů bude ze zámkové dlažby (Best Base přírodní beton). Všechny pochozí plochy budou zadlážděny zámkovou dlažbou (Best Base červená) s bezbariérovým značením. Sadové obrubníky v úrovni dlažby pro případné odvodnění do přilehlých nezpevněných ploch.
Stávající osvětlení Starochuchelské ulice bude zachováno. Je však možné, že posunutý přechod bude vyžadovat jeho doplnění, nebo úpravu. Osvětlení u zastávky předpokládáme řešit v rámci přístřešku. Dále doporučujeme osazení sadového svítidla u chodníku z přechodu do ulice V úvoze, zhruba v 1/2 jeho přímé části. Navrženou výsadbou dojde k jeho zastínění.
Přístřešek u zastávky s informační vitrínou městské části (stávající) nebo např. MMCITĚ GE 300 SS
Vymezovací sloupky s řetězy budou použity stejné typy jako stávající.
Lavičky - fixní, 1ks, odpadkové koše - fixní, 2ks, podzemní kontejnery 4 ks, poštovní schránka 1 ks, tablo naučné stezky se stříškou (stávající)

VARIANTA A2
Funkční řešení:
Střed obratiště je posunutý o cca 3 m severozápadně od těžiště prostoru náměstí. Poloha zastávky je daná parametrem vnějšího poloměru obratiště a jeho reálného umístění do plochy náměstí. Vychází tak ve větší souběžné vzdálenosti od Starochuchelské ulice. Proto je zastávka navržená oddělená od ulice zeleným pásem, tak aby nevznikla ještě další nevyužitelná plocha komunikací. Navíc bude jednoznačně definovaný prostor průjezdu náměstím. Část této plochy bude využita pro ostrůvek přechodu, tím bude umožněn jeho přesun do vhodnější polohy u náměstí.
Nové chodníky na náměstí jsou navrženy podél komunikací, stejně jako ve Starochuchelské ulici.
Nově je prostor doplněn o 8 parkovacích stání a nový podzemní systém 4 kontejnerů na tříděný odpad. Další nové funkce jsou podle názoru zpracovatele i zadavatele nadbytečné, po konzultaci došlo k závěru, že prostor nikdy nebude plnit funkci větší koncentrace obyvatel nad rámec nedaleké ZŠ, případně i MŠ.
Nové umístění zastávky a přechodu bude vyžadovat přesun jednoho semaforu a korekci umístění řídící skříně. Předpokládáme, že po prodloužení jedné větve bude možné využít stávající kabely
Řešení prostoru a ploch:
Náměstí lze prostorově formovat pouze výsadbou vysoké zeleně, stavební objekty nebudou uplatněny. Stromy je ale možné vysazovat jen v místech bez vedení podzemních inženýrských sítí, to tedy zcela vylučuje výsadbu na nárožích ulic Starochuchelská - Strmý vrch a Strmý vrch - V úvoze, kde je dle digitální technické mapy Prahy velká koncentrace těchto sítí.
Ideální myšlenka vytvoření odděleného prostoru náměstí od zástavby rodinných domů je tedy nereálná. Uplatnění takové bariéry je jen v jihovýchodní části. Navrhovaná vysoká zeleň (vysokokmen) podél chodníku u potoka bude plnit zejména doplňkovou funkci. Dojde sice k odclonění vzdálenějších pohledů na ZŠ, ale pocitové zastínění chodníku považujeme za významnější. Rozšířené plochy u zastávky budou taká doplněny vysokou zelení. Zbývající plocha u hřiště je nyní poměrně tvrdě definována oplocením hřiště s popínavou zelení. Navrhujeme doplnění a zaoblení prostoru dosadbou dalších stromů.
S ohledem na urbanistický charakter území doporučujeme při výběru vysoké zeleně výhradně listnáče a pro zvýraznění vlastního prostoru náměstí výsadbu převážně jen jednoho výrazného druhu.
Střední zeleň s limitem výšky do 50 cm navrhujeme vysazovat výhradně do štěrkových záhonů pro snadnější údržbu. Ty jsou navrženy do malých ploch a do ploch, kde je zájem o znemožnění přechodu.
Travnaté plochy tvořící větší celky a navazující na stávající trávníky budou osázeny jen vysokou zelení.
Pojížděné plochy zůstávají s živičným povrchem, zastávka vč nájezdu a výjezdu, odstavné plochy a okolí kontejnerů bude ze zámkové dlažby (Best Base přírodní beton)
Všechny pochozí plochy budou zadlážděny zámkovou dlažbou (Best Base červená) s bezbariérovým značením. Sadové obrubníky v úrovni dlažby pro případné odvodnění do přilehlých nezpevněných ploch.
Stávající osvětlení Starochuchelské ulice bude zachováno. Osvětlení u zastávky předpokládáme řešit v rámci přístřešku. Dále doporučujeme osazení sadového svítidla u chodníku z přechodu do ulice V úvoze, zhruba v 1/2 jeho přímé části. Navrženou výsadbou dojde k jeho zastínění.
Přístřešek u zastávky s informační vitrínou mč (stávající) nebo např MMCITĚ GE 300 SS
Vymezovací sloupky s řetězy budou použity stejné typy jako stávající.
Typ zábradlí chodníku k potoku bude pokračovat podle současného - jednoduché trubkové osazené do kamenného pasu, variantně jen sloupky.
Lavičky - fixní, 1ks, např MMCITÉ Reforma
Odpadkové koše - fixní, 2ks, např MMCITÉ Mimum, dřevěný povrch
Podzemní kontejnery 4 ks, např Meva-Tec, systém Top
Poštovní schránka 1 ks - typová samostatně stojící
Tablo naučné stezky se stříškou (stávající)


VARIANTA SADOVÝCH ÚPRAV A1Z, A2Z
Z hlediska údržby je příznivější řešení nových ploch formou výsadby plazivé zeleně do štěrkových nebo mulčovaných ploch s vyloučením trávníků. Tato změna charakteru ploch navíc zcela odliší prostor náměstí od prostoru ostatních ulic.
Vedení pěších komunikací se vzhledem k omezenému prostoru a daným i navrhovaným vazbám nemění.
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
VARIANTA A1
Klady
- minimalizovaný rozsah komunikace zastávky
- rozšíření nároží Starochuchelská/Strmý vrch
Zápory
- poloha přechodu
- náročnější úprava světelné signalizace
- osvětlení nového přechodu (nutný posun?)
VARIANTA A2
Klady
- poloha přechodu a jeho lepší nasvícení ze stávajícího svítidla
- jednodušší úprava světelné signalizace
- rozšíření plochy zeleně v jihovýchodním cípu náměstí
Zápory
- větší plocha komunikace zastávky
- nutnost zábradlí u chodníku směrem k potoku
- bez možné optimalizace nároží Starochuchelská/Strmý vrch
Doporučení
Jako přívětivější k veřejnosti vidíme variantu A2, protože poloha přechodu je v optimální poloze k navazujícím chodníkům v ulici V úvoze a to podle našeho názoru převáží uváděné zápory.
Jednoznačně doporučujeme osazení podzemních kontejnerů, které zcela rehabilituje současný jihovýchodní cíp náměstí.
I z hlediska údržby doporučujeme řešení sadových úprav bez travnatých ploch - podvarianta Z.

Celá studie je k dispozici v pdf souboru viz. níže.

Studie