Usnesení 2/2007 ze dne 5.2.2007

U s n e s e n í   č. 2/2007 ze 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 5.2.2007

Zastupitelstvo městské části

2/0        schvaluje
program zasedání ZMČ   

2/1        schvaluje
jmenování Mgr. Elišky Jančíkové  do funkce ředitelky Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, 159 00 Praha 5 s účinností od 6.2.2007.

2/2        schvaluje
v souladu s Cenovým věstníkem č. 15/2006 ze dne 6.12.2006 a výměru MF č. 01/2007  b.5 ceny nájemného včetně služeb za hrobové místo na hřbitově ve Velké Chuchli s účinností od 1.2.2007:

Urnový  háj …………………………………….. 185-  Kč/rok
Starý hřbitov – urnový hrob …………………… 185,- Kč/rok
hrob …………………………… 325,- Kč/rok
dvojhrob ………………………. 525,- Kč/rok
U ostatních hrobových míst nestand. rozměrů se provede ocenění jednotlivě podle rozměrů. 
Úkol: ing. Šmejkalová
Termín: průběžně

2/3        schvaluje
platový výměr ředitelky MŠ Velká Chuchle Dagmar Vostřákové dle předloženého návrhu.
/viz neveřejná příloha č. 1 usnesení ZMČ 2/2007/
Úkol: tajemnice
Termín: ihned

2/4        schvaluje
platový výměr ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové Mgr. Elišky Jančíkové  dle předloženého návrhu.  /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 2/2007/
Úkol: tajemnice
Termín: ihned

2/5        schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – nemovitost č.p. 400 v ulici Starochuchelská, na dobu určitou do 31.3.2007, cena nájmu 10 tis./měsíc, aby se smluvně ošetřil faktický stav s dosavadním uživatelem. 
Úkol: ing. Šmejkalová
Termín: ihned

2/6        schvaluje
v souladu s Usnesením RHMP č. 112 ze dne 30.1.2007 předložení požadavků na investiční akce a neinvestiční dotace MHMP.  

Neinvestiční dotace:
l. Dotace na provoz nové MŠ                500 tis. Kč

Investiční akce:
1. Rekonstrukce komunikací a chodníků        4 mil. Kč
2. Rekonstrukce byt. domu Vojtěška II. etapa        1,5 mil. Kč
3. Výstavba haly pro sklad. hospodářství        3,5 mil. Kč
4. Strojní vybavení ÚMČ                         2 mil. Kč
Úkol: ing. Svobodová, JUDr. Kubát
Termín: 15.2..2007




Mgr. Lenka Felixová                            Stanislav Fresl