Usnesení č. 10/2007 ze dne 8.10.2007

U s n e s e n í č. 10/2007
z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 8.10.2007

Zastupitelstvo městské části

10/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 9/2007

10/1 schvaluje
„Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle“ /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 10/2007/
Úkol: tajemnice
Termín: do 30.10.2007

10/2 schvaluje
návrh na jmenování pana Jiřího Kokty velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle s tím, že návrh na jmenování bude předložen k vyjádření HZS kraje Prahy.
Úkol: starosta - jmenování T
ermín: po vyjádření HZS Praha

10/3 schvaluje
uzavření smluv, které nejsou z hlediska objemu veřejnými zakázkami a ZMČ schválilo uzavření následujících smluv: Aleš Bohatý, Michelská 83, Praha 4 – „Smlouva o dílo – Rekonstrukce podkroví bytového domu „Vojtěška“ v ul. U Bažantnice, Praha 5“ Ing. Pavel Burian – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 - „Smlouva o dílo – Rekonstrukce chodníků – ul. Dolomitová, Prodloužená, Na Cihelně“.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: ihned

10/4 schvaluje
prodej pozemku parc.č. 572 o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 1166/4 o výměře 6 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku MgA. Jakubovi Šimůnkovi, nám. Jiřího z Lobkovic 506/14, Praha 3.
Úkol: p. Barsová – kupní smlouva
Termín: do 30.10.2007

10/5 schvaluje
prodej pozemku parc.č. 1188/8 o výměře 152 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku p. Jiřímu Koktovi, Na Cihelně 329/25, Praha 5.
Úkol: p. Barsová – kupní smlouva
Termín: do 30.10.2007

10/6 schvaluje
vyjádření k pracovnímu znění zastavovacích podmínek „Lahovská“ v tomto znění: ZMČ doporučuje s návrhem vyslovit souhlas s tím, že je třeba prověřit kapacitní možnosti splaškové kanalizace a dešťové kanalizace v oblasti Starochuchelská při zamýšleném napojení části oblasti Lahovská, výškově limitovat zástavbu na 2 nadzemní podlaží + podkroví tak, jak je uvedeno na str. 7 návrhu, prověřit nutnost a důvod zúžení ukončení komunikace ve směru Lochkov a přehodnotit umístění MŠ pod vedením vysokého napětí.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď ÚR HMP
Termín: 30.10.2007

10/7 schvaluje
pracovní skupinu pro přípravu a projednávání návrhů v tomto složení: Stanislav Fresl, Ing.arch.David Vokurka, Ing. Jan Janda, Romek Burian, Ing. arch. Jiří Vrzal, Daniel Šatra, Jan Rys, Miroslav Veselý, Bc. Olga Kuzníková, JUDr. Milan Kubát. 1. jednání pracovní skupiny se uskuteční v pondělí 15.10.2007 v 18.30 v pracovně starosty.
Úkol: starosta
Termín: dle schválených termínů

10/8 neschvaluje
změnu ÚP předloženou JUDr. Kavalírkem na projekt „GOLF LAHOVIČKY“ dokud nebude dokončena studie využití celého území prostoru mezi Vltavou a ul. Strakonická.
Úkol: JUDr. Kubát-odpověď
Termín: do 30.10.2007

10/9 schvaluje
vzájemnou výměnu bytu mezi p. Janem Zazvonilem a Vlastou Zazvonilovou.
Úkol: Mgr. Felixová, Ing.Šmejkalová
Termín: dle dohody

10/10 bere na vědomí
„Kodex redakční rady Chuchelského zpravodaje“.

10/11 bere na vědomí
výsledky kontroly hospodaření školní jídelny příspěvkové organizace ZŠ Charlotty Masarykové a navýšení ceny obědů pro cizí strávníky z 38,- Kč na 50,- Kč.

10/12 bere na vědomí
následující informace starosty:
a/ 10.listopadu 2007 od 13.00 hod. a 14.00 hod. se uskuteční v Mateřské škole Velká Chuchle ve společenské místnosti „Vítání občánků“.
b/ 1.10.2007 bylo v ÚMČ Praha – Velká Chuchle zahájeno přezkoumání hospodaření za rok 2007, které provádí kontrolní skupina z MHMP.
c/ Na MHMP u ing. Javornické proběhlo projednání rozpočtových vztahů na r. 2008 a byly stanoveny priority kapitálových výdajů (přístavba ZŠ, dokončení rekonstrukce „Vojtěšky“, rekonstrukce Klubového domu)
d/ ÚMČ soustředil veškeré připomínky, týkající se změn autobusové dopravy po 1.9.2007. Některé zásadní připomínky již byly starostou projednány s ROPIDEM, další budou zaslány písemně - o podnětech MČ a výsledcích jednání bude veřejnost informována na informačních deskách.
e/ Starosta jednal s ředitelem společnosti ISTAR, s.r.o. a důrazně žádal o předložení nového harmonogramu výstavby „serpentýny“, vzhledem k tomu, že stávající není plněn a bylo dojednáno, že stávající dřevěné zábradlí bude nahrazeno kovovým.
f/ MHMP zpracovává návrh na sanaci skládky mezi Chuchlí a Slivencem a provádějí se již kontrolní vrty.

10/13 bere na vědomí,
že na dalším zasedání bude řešena otázka veřejné schůze.

10/14 bere na vědomí
odpověď tajemnice p. Rysovi ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – jedná se o vydání rozhodnutí v rámci správního řízení, které je v kompetenci ÚMČ, nikoliv samosprávy.

10/15 bere na vědomí
náměty a připomínky hostů dle b. 15 zápisu č. 10/2007.

Mgr. Lenka Felixová                   Stanislav Fresl

Příloha č. 1 ZMČ 10/2007 ze dne 8.10.2007 b. 10/1

Zřizovací listina

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle

vydaná na základě „Organizačního řádu“ schváleného usnesením ZMČ Praha – Velká Chuchle č.10/2005 ze dne 6.10.2005 b.10/25

1.Základní údaje
Název organizace:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Velká Chuchle (dále jen „JSDH Velká Chuchle“)
Typ organizace: organizační složka Městské části Praha – Velká Chuchle
Sídlo a adresa: Starochuchelská 7, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
Zřizovatel: Městská část Praha – Velká Chuchle zastoupená starostou Stanislavem Freslem
Doba zřízení: na dobu neurčitou

JSDH Velká Chuchle jako organizační složka nemá právní subjektivitu, nemůže svým jménem nabývat práva a zavazovat se s výjimkou těch práv a závazků, které jsou v této zřizovací listině výslovně a jmenovitě uvedeny.

2. Předmět činnosti
Základní úkoly JSDH Velká Chuchle:
- provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
- provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru,
- spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů,
- chrání život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Činnost vykonává JSDH Velká Chuchle v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tato činnost je hrazena z prostředků Městské části Praha – Velká Chuchle.

3. Majetek, vybavení a hospodaření
K zajištění úkolů užívá JSDH Velká Chuchle majetek Městské části Praha – Velká Chuchle, případně majetek jiných subjektů. Do vybavení JSDH Velká Chuchle může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání v požární ochraně Ministerstvem vnitra.

JSDH je povinna se o majetek řádně starat, udržovat jej a chránit před zničením, poškozením nebo odcizením. Nemá právo majetek odprodat nebo jinak zcizit. Je povinna dodržovat veškeré povinnosti uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Za řádné hospodaření s majetkem odpovídá vedoucí organizační složky – velitel JSDH Velká Chuchle.

JSDH Velká Chuchle není samostatnou účetní jednotkou, její hospodaření je součástí hospodaření Městské části Praha – Velká Chuchle. Stejně tak její rozpočet je součástí rozpočtu MČ a částka na zabezpečení činnosti je každoročně stanovována v rámci rozpočtu MČ, který podléhá schválení ZMČ.

4. Vymezení působnosti
Své základní úkoly plní JSDH Velká Chuchle především na území Městské části Praha – Velká Chuchle. Na území jiných obcí plní tyto úkoly podle poplachového plánu nebo podle rozhodnutí místně příslušného HZS.

5. Velení v JSDH
- velitele JSDH jmenuje a odvolává po vyjádření HZS kraje Prahy starosta MČ,
- velitel JSDH zodpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a dále odpovídá za veškerou činnost jemu podřízené JSDH,
- členové JSDH jsou při činnosti v JSDH podřízeni veliteli JSDH,
- podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem č.133/1985 Sb.,o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.172/2001 Sb,
- specifikace dalších podmínek může být stanovena v „Dodatku k dohodě o členství v JSDH Velká Chuchle ve spojení se jmenováním velitelem JSDH Velká Chuchle“.

6. Početní stav
JSDH JSDH Velká Chuchle tvoří 2 požární družstva.
Celkový početní stav JSDH je 14 členů.
JSDH má:
1 velitele JSDH,
2 velitele družstev,
3 strojníky,
8 hasičů.

7. Členství v JSDH
Činnost v JSDH Velká Chuchle se vykonává na základě dohody o členství v JSDH uzavřené mezi uchazečem o členství v JSDH, který musí být starší než 18 let, a zřizovatelem jednotky.

8. Úrazy a škody
Způsob odškodnění úrazů a úmrtí členů JSDH Velká Chuchle a škod vzniklých činností JSDH Velká Chuchle řeší obecně závazné právní předpisy.

9. Závěrečná ustanovení
Další práva a povinnosti organizační složky, pokud nejsou přímo obsaženy v této listině, se řídí obecně závaznými právními předpisy, nebo mohou být doplňovány a měněny číslovanými dodatky k této zřizovací listině.

Tato zřizovací listina byla schválena usnesením ZMČ č.10/2007 ze dne 8.10.2007 b.10/1.

V Praze dne 10.10.2007

Stanislav Fresl
starosta