Usnesení č. 10/2008 ze dne 19.11.2008

U s n e s e n í č.10/2008
z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 19.11.2008

Zastupitelstvo městské části
10/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 9/2008 a připomínku Mgr. Hromádky

10/1 schvaluje
uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. FEMAT, spol. s r.o., Kazínská 8, Praha 5. Jedná se o tyto nemovitosti, zapsané na LV č. 502 pro k.ú. Velká Chuchle: - budova čp. 8 – občanská vybavenost na parcele č. 21 - pozemek parc. č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 566 m2 - pozemek parc. č. 115/2 – ostatní plocha o výměře 7 m2 za cenu 12.000.000,- Kč a úhradu zálohy 5.000.000,- Kč při podpisu smlouvy.
Úkol: starosta-podpis smlouvy Ing. Svobodová-úhrada zálohy Termín: ihned

10/2 schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 na „Stavbu č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0007 – Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu, spočívající v přeložení STL plynovodu OC DN 80 na PE 160 pro č.p. 410, 243, 376, 537/1, 178 a 145 a v přeložce pp4 OC DN 150 na PE 160 na pozemcích parc. č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: p. Barsová-příprava smlouvy
Termín: ihned

10/3 schvaluje
uzavření smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení STL přípojky PE 32 pro č.p. 407 v ul. Ha Hvězdárně.
Úkol: Ing. Schůrek-příprava smlouvy
Termín: ihned

10/4 bere na vědomí
náměty, jak využít areál FEMATu v budoucnosti schvaluje využít tento areál pro stavby občanského vybavení , zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu.
Úkol: starosta – dopis na MHMP
Termín: do 20.12.2008

10/5 bere na vědomí
diskusi hostů i členů ZMČ dle bodu 5 zápisu 10/2008 pověřuje Mgr. Felixovou, aby vyžádala od Ministerstva vnitra odborné stanovisko ohledně vyhlášení místního referenda k výstavbě přemostění.
Úkol: Mgr. Felixová
Termín: ihned

10/6 bere na vědomí
informaci tajemnice o zajištění vánočního koncertu „Pražské mobilní zvonohry“ dne 25.12.2008 od 15.30 hod. na nám. Chuchelských bojovníků.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl