Usnesení č. 11/2008 ze dne 24.11.2008

Usnesení č. 11/2008
z 11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 24.11.2008

Zastupitelstvo městské části
11/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

11/1 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru rozpočtové úpravy 11/ 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle
do příjmové části rozpočtu
+ 5 000 000,- příjem prostř.na ZBÚ z FRR
+ 8 100,- pojistné plnění za opravu chodníku na nám.Omladiny
- 3 500 000,- převod dotace na výst.veřejn.hřiště u ZŠ na OMI Celkem: 1 508 100,- Kč

do výdajové části rozpočtu
+ 5 000 000,- zapojení prostř.na nákup areálu FEMAT
+ 5 000 000,- převod z FRR na ZBÚ
+ 8 100,- zapojení pojistného plnění (oprava chodníku)
- 134 700,- snížení rezervy (čerpání vrácené daně z příjmů)
+ 112 000,- navýš.prostř.na plyn.přípoj.Nad Závodištěm
+ 12 000,- navýš.přísp.pro ZŠ na „Mikulášskou“
+ 10 700,- zapojení prostř.na služby – ZŠ (měření emisí)
- 3 500 000,- převod dotace na výst.veřejn.hřiště u ZŠ na OMI Celkem: 6 508 100,- Kč

V části financování :
+ 5 000 000,- zapojení zdrojů z min.let (z FRR) na nákup areálu FEMAT
Celkem: 5 000 000,- Kč
viz příloha č. 1 usnesení 11/2008
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: do 2.12. 2008

11/2 schvaluje,
„Hlavní inventarizační komisi“ ve složení: Mgr. Lenka Felixová – předseda, Ing. Eva Šmejkalová – člen, Eva Barsová – člen.
Úkol: tajemnice – odpověď MHMP
Termín: do 18.12.2008

11/3 bere na vědomí
výsledky voleb zástupců do školské rady, které se uskutečnily ve dnech 18. a 20. listopadu 2008 
- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky : Mgr. Martina Schönbauerová, Mgr. Ilona Kněžínková 
- za pedagogické pracovníky : Jitka Semotánová, Mgr. Hana Bálková schvaluje,
dva členy do školské rady za zřizovatele : Mgr. Lenka Felixová, Bc. Olga Kuzníková
Úkol: ZŠ-pí Jančíková dopisy členům ŠR
Termín: 20.12. 2008

11/4 schvaluje
vyřazení ze seznamu uchazečů o nájem bytu - seznam osob viz neveřejná příloha příloha č. 2 usnesení 11/2008
Úkol: Ing.Šmejkalová-odpověď
Termín: ihned

11/5 schvaluje
zařazení žádosti o nájem bytu p. Kristýny Fryšové a p. Ivo Trojanského do seznamu žadatelů o nájem bytu
Úkol: Ing.Šmejkalová-odpověď
Termín: ihned

11/6 schvaluje
výsledek pořadí doporučeného SBV na vhodného uchazeče o nájem bytu v Praze 5, U Bažantnice
1. Ivo Trojanský 28 bodů
2. Vladimíra Volfová 23 bodů
3. Daniela Nemčeková 19 bodů
4. Vít Řepa 17 bodů
5. Lucie Štěpánková 11 bodů
6. Kristýna Fryšová 10 bodů
7. Zdeňka Stojková 4 body
a prvního v pořadí s nejvyšším počtem bodů ( Ivo Trojanský ) jako vhodného nájemce a uzavření smlouvy s účinností od 1.12. 2008.
Úkol: Ing.Šmejkalová - odpověď, starosta - uzavření smlouvy
Termín: ihned

11/7 schvaluje
prodej pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 305 m2 a uzavření kupní smlouvy s manželi K. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč
Úkol: Ing. Svobodová -uzavření smlouvy
Termín: do 15.2. 2009

11/8 schvaluje
udělení souhlasu MČ Praha Velká Chuchle se sídlem obč. sdružení na adrese U Bažantnice 15, Praha 5
Úkol: Ing. Svobodová - sdělit
Termín: do 10.12. 2008

11/9 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,U Plynárny 500, Praha 4, týkající se pozemků parc.č. 1159/1 a 116 v k.ú. Velká Chuchle pro vybudování stavby č.4506, etapa 005 – Serpentina : přeložka + opěrná stěna
Úkol: starosta - uzavření smlouvy
Termín: ihned

11/10 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se spol. ZEPRIS, s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 4 na zhotovení stavby na připojení domů čp. 406,407,436 na STL rozvod plynu v lokalitě Na Hvězdárně.
Úkol: starosta - uzavření smlouvy
Termín: ihned

11/11 bere na vědomí
dopis TSK hl.m. Prahy ze dne 12.11. 2008, který informuje o proběhlé schůzce u radního Mgr. Štěpánky ( za účasti Mgr. Hromádky, zástupců DP hl.m. Prahy, Městské policie hl.m. Prahy ad. ) z důvodu nápravy situace na autobusovém terminálu Smíchovského nádraží.

11/12 bere na vědomí
informace o proběhlé kontrole ze strany České inspekce životního prostředí dne 21.11. 2008 na ÚMČ ve věci pokácení 2 jerlínů japonských ad. v křížení ulic Nad Drahou a Starochuchelská ve Velké Chuchli a výsledek kontroly : „ČIŽP nezjistila porušení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody v posledním platném znění a nebude zahajovat žádné správní řízení s MČ.“

11/13 schvaluje
připomínky k územnímu plánu :
- v předložené pracovní verzi konceptu územního plánu je v některých lokalitách nepřesně vyznačeno barevné rozlišení ploch pro jejich způsob využití
- v oblasti zahradnictví při Radotínské ulici jsou stávající bytovky, proto by měla být daná lokalita označena jako obytná (OB) a nikoli jako rekreačně sportovní (RS)
- při ulici Starochuchelská nad železničním přejezdem vlevo je celá oblast označena jako PR, zatímco by měla být ve své zastavěné části vrácena do SM
- umístění stavby nadjezdu nad železniční tratí není správně vyznačeno, neboť v místě svého vyústění na ulici Nad Drahou do ulice Starochuchelské je v rozporu s vydaným územním rozhodnutím
- dtto pod vlastním přemostěním by měl být značeno jako zeleň nikoli jako parkoviště (DP)
- do vyznačené oblasti smíšená (SM) mezi ulicí Strakonickou a Mezichuchelskou je nutné označit plovoucí značkou zeleň
- oblast mezi Malou a Velkou Chuchlí, která je označena jako dopravní, parkoviště (DP) by měla být změněna na smíšená (SM) s umístěním plovoucí značky pro zeleň
- v předložené verzi konceptu ÚP není správně vyznačen současný tvar půdorysné plochy rekonstruované komunikace - serpentina Na Hvězdárně
- v lokalitě Lahovská je stále zanesena komunikace skrz osadu, doporučujeme do ÚP vyznačit obchvat této oblasti pokračováním ulice Na Hvězdárně směrem k Lohkovu
- v oblasti Libře jednoznačně specifikovat umístění poldru neboť jeho poloha se v jednotlivých mapách ÚP rozchází, případně místo jednoho poldru zřídit dva menší - provést vyznačení železniční zastávky blíže ke stávajícímu železničnímu přejezdu
- v KÚ Malé Chuchle směrem od mostu inteligence zachovat prostor mezi Strakonickou a železniční tratí jako zeleň
- v bezejmenné ulici v oblasti Na Hvězdárně sousedící s výstavbou FINEP žádáme zapracování výškového a kapacitního regulativu zastavěnosti pro případnou veřejnou vybavenost (VV)
- v centru Velké Chuchle v křížení ulic Starochuchelská a Na Mrázovce až po vyústění stavby nadjezdu nad železniční tratí žádáme zapracování výškového i kapacitního regulativu zastavěnosti a poměru zeleně
- u základní školy Ch. Masarykové v Starochuchelské ulici rozšířit oblast veřejná vybavenost (VV) o plochu v současné době budovaného sportovního hřiště
- vyznačit do ÚP protihlukové stěny podél Strakonické v Malé i Velké Chuchli K bodu týkajícího se lokality Lahovská starosta navrhuje provést rozšíření stávající částečné zastavovací urbanistické studie na celou oblast Lahovská a zaslání požadavků na Útvar rozvoje. Změnové připomínky do konceptu ÚP, které lze uplatnit až po projednání s dotčenými majiteli nemovitostí
- v zástavbě Malé Chuchle severně od mostu inteligence změnit oblast smíšené (SM) na obytné (OB)
- na louce nad MŠ V úvoze ve Velké Chuchli označené v ÚP jako veřejná vybavenost (VV) sejmout blokaci umístění veřejně prospěšné stavby a ponechat oblast (VV) se zapracovaným výškovým a kapacitním regulativem
Úkol: Ing. Schůrek-dopis ÚR HMP
Termín: do 12.12. 2008

11/14 bere na vědomí
informaci tajemnice pro předsedy jednotlivých výborů, aby navrhli odměny pro členy svých výborů za činnost v uplynulém roce v rámci stanoveného limitu. Návrhy sdělí v následujících dnech.
Úkol: předsedové výborů
Termín: do 30.11.2008

11/15 bere na vědomí
informaci z dopisu ředitelky MŠ, že ve dnech 22. a 23. 12 bude v MŠ provoz v jedné třídě a ve dnech 29.-31.12. 2008 a 2.1. 2009 bude MŠ uzavřena. Běžný provoz začíná 5.1.2009.

Zpracovala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty

Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l