Usnesení č. 1/2008 ze dne 28.1.2008

U s n e s e n í č.1/2008
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.1.2008

Zastupitelstvo městské části

1/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 13/2007

1/1 schvaluje,
aby starosta požádal o přezkoumání hospodaření naší MČ za r. 2008 Magistrát hl.m. Prahy – odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření.
Úkol: tajemnice – dopis MHMP
Termín: 20.2.2008

1/2 schvaluje
nahradit výkon interního nebo externího auditu v příspěvkových organizacích, zřízených MČ Praha – Velká Chuchle, a to v ZŠ Charlotty Masarykové a v MŠ Velká Chuchle, veřejnoprávní kontrolou ze strany zřizovatele.
Úkol: tajemnice – plán kontrol
Termín: 20.2.2008

1/3 bere na vědomí
zápis o 2. dílčím přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle, které provedla v době od 7.1.2008 do 11.1.2008 kontrolní skupina MHMP za období 1.10.-30.11.2007 a dobré výsledky přezkoumání hospodaření.

1/4 bere na vědomí
dobré výsledky kontroly správy místních a správních poplatků, provedené u Úřadu městské části Praha-Velká Chuchle za období 2004,2005,2006 a část. 2007 pracovnicemi odboru daní, poplatků a cen MHMP.

1/5 schvaluje
výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2007, zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků za r. 2007 MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle.
Úkol: tajemnice – předat MHMP
Termín: 25.2.2008

1/6 bere na vědomí
podněty p. Vágnerové schvaluje, aby vzhledem k obsáhlosti podání ZMČ zaujalo konkrétní stanoviska na dalším jednání ZMČ.
Úkol: ZMČ
Termín: 25.2.2008

1/7 schvaluje
výměnu bytu 2+kk mezi manželi Šťastnými, U Bažantnice 264, Praha 5 a p. Alenou Říhovou, Dlouhá 101, Příbram III (byt 3+1) ze sociálních a pracovních důvodů.
Úkol: Mgr. Felixová, Ing. Šmejkalová
Termín: dle dohody

1/8 schvaluje
kritéria pro přijímání dětí do MŠ Velká Chuchle Na Cihelně pro školní rok 2008/2009, která ZMČ předložila řed. MŠ p. Vostřáková. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 1/2008/
Úkol: řed. Vostřáková
Termín: při zápisu

1/9 schvaluje
dle žádosti ing. Marie Červenkové umístění revizní šachty pro kanalizační přípojku na okraji našeho pozemku parc. č. 1152 v k.ú. Velká Chuchle dle přiloženého nákresu - parcela žadatelky parc. č. 112 má jen 190 m2 a v podstatě je celá zastavěná.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď
Termín: do 20.2.2008

1/10 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5, které spočívá v právu oprávněného umístit, provozovat a užívat kabelové vedení (kabely l kV a 22 kV) na pozemku parc. č. 977/1 k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: p. Barsová
Termín: do 20.2.2008

1/11 neschvaluje,
aby se MČ Praha – Velká Chuchle připojila k akci „Vlajka pro Tibet“, kterým OS Lungta připomíná 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase dne 10. března 2008.
Úkol: tajemnice – odpověď OS Termín: ihned

1/12 schvaluje
v souladu s protokolem č. 4 o předání a převzetí práv a závazků investora ze dne 13.7.2007 na akci č. 4686, Velká Chuchle – Rekonstrukce ústředního vytápění budovy ZŠ CH. Masarykové převod částky 101 tis. Kč na uhrazení doplatku za inženýrskou činnost OMI MHMP.
Úkol: tajemnice, Ing. Svobodová
Termín: dle požadavku OMI MHMP

1/13 schvaluje
odvolání k „Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby pro akci Rekonstrukce komunikace V. Chuchle – Lochkov, I. a II. etapa“ vzhledem k neuspokojivé situaci v osadě Lahovská z důvodu kolize přístupu k nemovitostem v této lokalitě se zásobováním staveniště staveb na pozemcích na východ od osady s tím, že zátěž pro osadu je neúměrná – provoz těžkých nákladních vozidel, které nedodržují rychlost, znečištění, prašnost, hluk a schvaluje návrh prověřit variantu vedení části obchvatové komunikace mimo osadu Lahovská severním směrem mimo nemovitosti a zapracovat do nového ÚP. pověřuje Ing. arch. Vokurku vypracováním odvolání.
Úkol: starosta, Ing. arch. Vokurka
Termín: do 4.2.2008

1/14 bere na vědomí
informaci starosty o jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kterého se zúčastnil spolu s Ing. arch Vokurkou ohledně zpracování nového ÚP. pověřuje starostu a Ing. arch Vokurku další přípravou návrhu nového ÚP (včetně zabezpečení veřejného projednávání).
Úkol: starosta, Ing. arch. Vokurka
Termín: do 20.4.2008

1/15 bere na vědomí
diskusi přítomných hostů dle b. 18 zápisu z jednání ZMČ.

Zpracovala:
Jiřina Hanlová,
tajemnice ÚMČ

Schválili: Mgr. Lenka Felixová Stanislav Fresl

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Velká Chuchle