Usnesení č. 1/2009 ze dne 26.1.2009 1. část

Usnesení č. 1/2009
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 26.1.2009

Zastupitelstvo městské části
1/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 13/2008 program zasedání ZMČ a ukončení jednání ve 21.00 hod. dle žádosti starosty bere na vědomí informaci starosty ohledně investičních požadavků, zaslaných MHMP a informaci o jednání ohledně nepřijatelných změn v dopravní obslužnosti MČ

1/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2009 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 375 000,- Kč (305 tis. Kč plyn. přípojka Nad Závodištěm, 20 tis. Kč příspěvek ZŠ na nákup krouhače zeleniny, 50 tis. dar MP na nákup koně). Jedná se o fin. prostředky z vrácené daně z příjmů za r. 2007. /příloha č. 1 usnesení 1/2009/ 1/2 schvaluje uzavření darovací smlouvy, kterou spol. ECO-SUN s.r.o. se sídlem Paroplavební 50/10, 159 00 Praha 5 přispěla MČ finančním darem ve výši 100.000,- Kč pro účely vybavení dětského hřiště v Městské části Praha – Velká Chuchle.
Úkol: starosta –podpis smlouvy
Termín: ihned

1/3 schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.200,- Kč na tábor v době jarních prázdnin pro nezletilou vnučku a nezletilého vnuka p. M., které má v pěstounské péči.
Úkol: Ing. Svobodová-úhrada faktury
Termín: do 20.2. 2009

1/4 bere na vědomí
informace tajemnice o zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření v MČ Praha-Velká Chuchle za období l.11.-31.12.2008, které prováděli 3 kontroloři MHMP – odboru finanční kontroly.

1/5 schvaluje
pro ZO Český zahrádkářský svaz finanční příspěvek na činnost v r. 2009 ve výši 5000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová-převod na účet
Termín: do 15.2. 2009

1/6 schvaluje
zápis z jednání HIK a výsledky inventarizace majetku a závazků MČ Praha - Velká Chuchle, ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Velká Chuchle za rok 2008.
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: do 25.2.2009

1/7 schvaluje
aktualizaci členů krizové a povodňové komise MČ a kooptování p. Aleny Kučerové jako členky komise za MŠ.
Úkol: p. Černá - zaslat ÚMČ Praha 16
Termín: do 20.2. 2009

1/8 schvaluje
nové projednání žádosti p. J. P. a p. M. K. (zastoupených na základě plné moci JUDr. T. N.) o přístup – zřízení práva průjezdu a průchodu k pozemku parc. č. 675 v k.ú. Velká Chuchle. JUDr. N. i jeho klienti preferují dohodu a výbor majetku a výbor stavební společně doporučili variantu nabídnout vlastníkům pozemku parc. č. 676/1 směnu části jejich pozemku za část obecního pozemku parc. č. 670/1 s tím, že přes část pozemku parc. č. 676/1 by mohl být následně umožněn přístup na parcelu.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová -jednání s vlastníky pozemku 676/1
Termín: ihned

1/9 schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 416/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1361 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. V Úvoze) do vlastnictví hl. m. Prahy a jeho následné svěření naší MČ dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

1/10 schvaluje
pronájem části pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2 dle žádosti společnosti LIP PRAHA s.r.o., Sezimova 3, Praha 4 od 1.3.2009 za cenu 200 Kč/m2 a vyvěšení záměru.
Úkol: Ing. Šmejkalová – vyvěsit záměr
Termín: ihned

1/11 schvaluje
revokaci b. 11/7 usnesení 11/2008 ze dne 24.11.2008, který se týkal prodeje pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle. schvaluje prodej pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 305 m2 manželům Ing. D. a Ing. M. K., Pod Akáty 72/14, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 283 350,- Kč a uzavření kupní smlouvy.
Úkol: starosta,Ing. Svobodová – uzavření smlouvy
Termín: ihned

1/12 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky v suterénu bytového domu MČ „Vojtěška“ se spol. PROFIS B & B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4 za cenu 660 727,43 Kč bez DPH.
Úkol: starosta, Ing. Schůrek – uzavření smlouvy
Termín: ihned

1/13 schvaluje
výměnu 6 ks dřevěných oken za plastové ve školičce u základní školy a uzavření smlouvy o dílo s firmou PROFIS B & B s.r.o.,Chocholova 895, 149 00 Praha 4 (subdodavatel Noeumont) na dodávku oken včetně zednického začištění a osazení oken za cenu 139 104,50 Kč bez DPH.
Úkol: starosta, Ing. Schůrek – uzavření smlouvy
Termín: do 10.2.2009

1/14 bere na vědomí
odpověď starosty na dotaz (petici) p. Mladenové a dalších.

1/15 bere na vědomí
vyjádření p. Děrdové k činnosti kontrolního výboru a další diskusní příspěvky dle bodu 15 zápisu 1/2009.

1/16 bere na vědomí
dotaz p. Dubského na odvolání Ing. Vohradníkové a odpověď starosty.

1/17 pověřuje
Ing. Schůrka, aby v rámci kolaudačního řízení na serpentýnu prověřil u investora možnost vybudování zábradlí.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl