Usnesení č. 12/2007 ze dne 26.11.2007

U s n e s e n í č. 12/2007
z 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 26.11.2007

Zastupitelstvo městské části
12/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 11/2007

12/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – do příjmové části rozpočtu byl zapojen inv. příspěvek OMI MHMP (hřiště a topení v ZŠ) ve výši 1 316 tis. převodem části nerozd. zisku z VHČ, do výdajové části rozpočtu bylo zahrnuto 24 800,- Kč na úpravy oplocení na hřišti MŠ a 11 900,- Kč na osazení dočasné zábrany na hraně svahu hřiště u MŠ zapojením daru Prahy 5 a o 10 tis. byl navýšen příspěvek ZŠ na „Mikulášskou“ z prostředků z vrácené daně z příjmů za r. 2006. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 11/2007/
Úkol: účetní – předat MHMP Termín: 2.12.2007

12/2 bere na vědomí
zápis z l. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za období od 1.1.2007 do 30.9.2007, které bylo vykonáno v době od 1.10.2007 do 19.10.2007 kontrolní skupinou MHMP – nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by ovlivnily celkovou úroveň účetnictví a výkaznictví.

12/3 schvaluje
ceny nájemného z pozemků u nově uzavíraných smluv, (v souladu s výměrem MF č. 01/2007 ze dne 6.12.2006 písm. d) a to nájemné z pozemků nesloužících k podnikání nájemce ve výši 30,- Kč/m2/rok a nájemné z pozemků, sloužících k podnikání nájemce ve výši 8 % z ceny dle cenové mapy.
Úkol: Ing. Šmejkalová Termín: průběžně

12/4 revokuje
b. 11/12 usnesení č. 11/2007 ze dne 29.10.2007 v plném rozsahu, schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 82/1 o výměře 886 m2 v k.ú. Malá Chuchle O.V.za cenu 30,- Kč/m2/rok s tím, že bude využíván výhradně jako zahrada.
Úkol: Ing. Šmejkalová–náj. smlouva Termín: do 31.12.2007

12/5 schvaluje
na základě žádosti p. J.J., L.J.a p.P.C. vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 1165 k.ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2 za cenu dle znaleckého posudku za předpokladu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s kanalizační přípojkou a podmínkou přístupu k potoku Vrutice.
Úkol: p. Barsová-vyvěšení záměru Termín: do 20.12.2007

12/6 revokuje
b. 11/8 usnesení č. 11/2007 ze dne 29.10.2007, schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 s J.Z. za cenu dle znaleckého posudku ve výši 301 600,- Kč a splátkový kalendář dle žádosti kupující takto: při podpisu kupní smlouvy 151 600,- Kč, 75 000,- Kč po uplynutí prvního roku a zbývajících 75 000,- Kč po uplynutí druhého roku od podpisu kupní smlouvy. Pohledávka bude zajištěna zástavním právem k prodávané nemovitosti.
Úkol: Mgr.Felixová,p.Barsová-kupní smlouva Termín: do 10.12.2007

12/7 schvaluje
dle žádosti ředitele odboru ochrany prostředí MHMP Ing. arch. Winklera odsvěření ¼ pozemku parc. č. 1108/8 v k.ú. Velká Chuchle, který je svěřen do správy naší MČ a převedení na hlavní město Prahu.
Úkol: p. Barsová-žádost o odsvěření Termín: do 20.12.2007

12/8 schvaluje
prodej pozemku parc.č. 923/137 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 14 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku ve výši 23 650,- Kč J.P.
Úkol: p. Barsová – kupní smlouva Termín: do 31.12.2007

12/9 schvaluje
uzavření smlouvy mezi Ing. Pavlem Burianem – PROFIS, Hrudičkova 2110/10, Praha 4 a MČ Praha – Velká Chuchle na rekonstrukci chodníku – ul. Starochuchelská u Vrutického potoka.
Úkol: JUDr. Kubát Termín: ihned

12/10 schvaluje
uzavření „ Smlouvy o výpůjčce“ mezi MHMP, zast. dle plné moci firmou ZAVOS s.r.o., Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 a MČ Praha – Velká Chuchle na přenechání pozemků č. 945, 1185, 944 a 943/5 do užívání po dobu provedení stavby č. 3082 – TV Radotín, etapa 0013 – Višňovka, výtlak a čerpací stanice odpadních vod.
Úkol: JUDr. Kubát Termín: ihned

12/11 schvaluje
uzavření „Smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní“ mezi MČ Praha-Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., Praha 4, U Plynárny 500, týkající se „Výstavby plynovodu pro odběrné místo ul. Nad Závodištěm v Praze 5 – Velké Chuchli“. Úkol: JUDr. Kubát Termín: ihned 12/12 bere na vědomí „Výroční zprávu ZŠ na r. 2006-2007“. 12/13 schvaluje v souladu s „Pravidly pro poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha – Velká Chuchle“ odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ. /viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 12/2007/ Úkol: tajemnice Termín: ihned

12/14 schvaluje
zaslání podkladů pro zpracování územně analytických podkladů (vytipování nevhodně využívaných nebo nevyužívaných ploch (brownfields) dle podnětů z jednání pracovní skupiny ohledně přípravy ÚP ve smyslu b. 14 zápisu z jednání ZMČ č. 12/2007.
Úkol: JUDr. Kubát – dopis ÚRHMP Termín: 30.11.2007

12/15 neschvaluje
podnět na změnu územního plánu na území pozemku parc.c. 476 k.ú. Velká Chuchle z kategorie VV na OB. (žádost spol. FINEP) a doporučuje uvedený pozemek i nadále ponechat v kategorii VV jako rezervu pro potřebnou výstavbu školského zařízení.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 15.12.2007

12/16 neschvaluje
prodej pozemku parc.č. 145 k.ú. Malá Chuchle (žádost odboru obchodních aktivit MHMP pro podnikatelský záměr výstavby garáží a odstavných ploch pro autobusy). ZMČ považuje tento záměr jako naprosto nevhodný v tomto prostoru a nerealizovatelný i z toho důvodu, že přes uvedený pozemek vede již nová komunikace Mezichuchelská s nájezdem na přemostění ul. Strakonické a cyklistická stezka.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: ihned

12/17 neschvaluje
podnět na pořízení změny územního plánu (žádost spol. AUSTIS a.s.) na pozemcích 561/1, 561/2 a 561/3 k.ú. Velká Chuchle, kde navrhovatel požaduje změnu využití z kategorie OB-B na využití OB-C, dále na ploše 1.545m2 kategorie LR změnu využití na OB-C a na ploše 1.258 m2 kategorie NL na využití OB-C.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 15.12.2007

12/18 neschvaluje
návrh na pořízení změny územního plánu (žádost spol. Na čtvrtích a.s. pro území bývalého zahradnictví "Waltrovka", kde je požadována pro plochu 187.472 m2 plánovaného funkčního využití SP změna na funkční využití SV.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 15.12.2007

12/19 schvaluje
návrh na změnu územního plánu, předložený Michalem Valdhansem, ve kterém požaduje pro pozemky parc.č. 751/1 a 751/2 k.ú. Velká Chuchle změnu využití z kategorie ZSP na kategorii SVM.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 15.12.2007

12/20 neschvaluje
podnět na změnu územního plánu (žádosti ing. Josefa Pipoty a manželů Červených), kteří požadují změnit možnost využití ze stávajícího označení SO – sportu na označení VN – nerušící výroba a služby s tím, že ZMČ schválilo řešit uvedené návrhy až po vypracování celkové studie prostoru mezi ul. Strakonickou a Vltavou od Malé Chuchle až po Lahovičky, kterou MČ objednala na MHMP.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 15.12.2007

12/21 revokuje
b. 10/8 usnesení 10/2007 ze dne 8.10.2007, kterým nebyl schválen „Návrh na pořízení změny ÚP – golf Lahovičky“. schvaluje „Návrh na pořízení změny ÚP – golf Lahvičky“ (žádost JUDr. Kavalírka) - uvažovaný areál leží na k.ú. Velká Chuchle pouze minimální částí (cca 20%) a negativní stanovisko narušuje celkový záměr, který leží z 80 % mimo k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 15.12.2007

12/22 schvaluje
zaslání podkladu, vhodného pro výběr následných projektů s využitím podpor ze strukturálních fondů EU (žádost Mgr. Ferulíkové z odboru fondů EU) ve smyslu b. 22 zápisu z jednání ZMČ 12/2007, tj. řešení prostoru mezi ul. Strakonická a Vltavou, kde se nachází staré ocelové haly a zbytky devastovaných objektů bývalého zařízení Vodních staveb.
Úkol: JUDr. Kubát – odpověď Termín: do 30.11.2007

12/23 schvaluje
„Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu“ a změnu organizačního schématu úřadu s tím, že s účinností od 1.12.2007 bude odbor místního hospodářství podléhat tajemnici úřadu, nikoliv stavebnímu odboru a bude řízen přímo starostou a tajemnicí.
Úkol: tajemnice – dodatek k OŘ Termín: do 30.11.2007

12/24 bere na vědomí
informace starosty o výsledcích několika jednání s ROPIDEM ohledně úpravy jízdních řádů s tím, že ROPID na základě vyhodnocení provozu a požadavků ÚMČ provede od 9.12.2007 změnu trasy a zastávek linky č. 172 ve směru Velká Chuchle vedením po Strakonické ulici přes zastávku Dostihová. Zřízení zastávky na znamení „Závodiště Chuchle v ul. Radotínská pro bus 204 ve směru do centra bude řešen ve spolupráci s odborem dopravy v Radotíně.

12/25 schvaluje
„Hlavní inventarizační komisi“ ve složení: Mgr. Lenka Felixová – předseda, Ing. Eva Šmejkalová – člen, Eva Barsová – člen.
Úkol: tajemnice – odpověď MHMP Termín: do 30.11.2007

12/26 neschvaluje
zadání personálního a organizačního auditu vzhledem ke značným finančním nákladům.

12/27 neschvaluje
poskytování finančního příspěvku MČ Praha 16 na zabezpečování sociální agendy veřejného opatrovnictví osob, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům s tím, že veřejné opatrovnictví osob stanovuje rozhodnutím soud a pokud by takový případ nastal, budeme postupovat dle rozhodnutí soudu.
Úkol: Mgr. Felixová - odpověď Termín: do 15.12.2007

12/28 schvaluje
poskytnutí odměny pro členy výborů a členy přestupkové komise za r. 2007. dle návrhů předsedů. (viz neveřejná příloha č. 3 usnesení ZMČ 12/2007)
Úkol: účetní, pokladní Termín: do 8.12.2007

12/29 schvaluje,
aby se poslední zasedání ZMČ v letošním roce konalo dne 27.12.2007 v 17.00 hodin.

Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl