Usnesení č. 12/2008 ze dne 9.12.2008

Usnesení č. 12/2008
z 12. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 9.12.2008

Zastupitelstvo městské části
12/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

12/1 schvaluje
návrh změny ÚP : v Malé Chuchli v části zastavěných pozemků parcel č. 185/2 a 185/5 změnit chybně uvedenou nelesní zeleň (ZN) na obytnou (OB) do velikosti zastavěné plochy.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/2 schvaluje
návrh změny ÚP : v prostoru mezi Vltavou a ul. Strakonickou v rozmezí od fotbalového hřiště Čechoslovan směrem k Praze - změnit ze (ZN) na (ZP) zeleň parkovou.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/3 schvaluje
návrh změny ÚP : v prostoru severně od areálu zdraví ve Velké Chuchli - změnit na lesní zeleň (ZL)
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/4 schvaluje
návrh změny ÚP : využití pozemku parc.č. 1005/2 k.ú. Velká Chuchle ze zeleně nelesní (ZN) na obytnou (OB)
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/5 schvaluje
návrh změny ÚP : v ul. Starolázeňská změnit celou stávající zástavbu ze smíšené (SM) na obytnou (OB)
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/6 schvaluje
návrh změny ÚP : u nezastavěné části v ul. Starolázeňská území označit jako nelesní zeleň.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/7 schvaluje
návrh změny ÚP : z pozemku parc.č. 476 k.ú. Velká Chuchle sejmout blokaci veřejně prospěšné stavby a dále ponechat ve veřejné vybavenosti (VV).
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/8 schvaluje
návrh na vypuštění původní připomínky k ÚP z dopisu, který bude zasílán s připomínkami k územnímu plánu na útvar rozvoje hl.m. Prahy, která vyplynula z usnesení zastupitelstva dne 24.11. 2008, týkající se obchvatu oblasti Lahovská – pokračování ulice Na Hvězdárně směr Lochkov
Úkol: Ing. Schůrek – vypustit obchvat z připomínek k ÚP
Termín: ihned

12/9 schvaluje
záměr vyzvat Ing. Jahna, resp. spol. LARI, s.r.o. , aby svoji žádost na změnu úz. plánu pozemků v okolí „Vápenky“ ve Velké Chuchli více specifikoval a doplnil, vč. podrobného plánu s parc. č.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat dopis
Termín: do 30.1. 2009

12/10 schvaluje
návrh změny ÚP : zařadit oblast situovanou jižně v ul. Dostihová do veřejně prospěšných staveb protipovodňové ochrany
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/11 schvaluje
návrh změny ÚP: zakreslit říční přívoz Velká Chuchle – Modřany, případně umístění mostu pro pěší a cyklisty
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/12 schvaluje
návrh změny ÚP : vymazání plánovaného nadjezdu ve Velké Chuchli z veřejně-prospěšných staveb a vymazání nadjezdu z územního plánu
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/13 schvaluje
návrh změny ÚP : ponechat v ÚP železniční přejezd ve Velké Chuchli v současné podobě
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/14 schvaluje
návrh změny ÚP : v oblasti Lahovská, která je v ÚP částečně vedená jako zeleň a částečně jako smíšená parc.č. 583 a 581 k.ú. Velká Chuchle změnit z pěstební zeleně (PS) na obytnou (OB)
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/15 neschvaluje
záměr plánované výstavby tunelu Praha-Beroun a neschvaluje zábory a zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví městské části.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/16 schvaluje
návrh změny ÚP : v zástavbě Malé Chuchle severně od „Mostu inteligence“ změnit oblast smíšenou (SM) na obytnou (OB)
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínky
Termín: do 12.12. 2008

12/17 schvaluje
návrh změny ÚP : vyznačení a zřízení zastávky ČD v Malé Chuchli v místě bývalého nádraží.
Úkol: Ing. Schůrek – zaslat připomínka
Termín: do 12.12. 2008

12/18 schvaluje
na základě žádosti ředitelky Mateřské školy paní Dagmar Vostřákové dohodu o rozvázání pracovního poměru a vzdání se funkce ředitelky ke dni 31.12. 2008.
Úkol: Mgr. Felixová – sdělit písemně p. Vostřákové
Termín: do 31.12. 2008

12/19 schvaluje
v souladu s „Pravidly pro poskytování odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha – Velká Chuchle“ odměny pro ředitelku ZŠ a MŠ. /viz neveřejná příloha č.1, 2 usnesení ZMČ 12/2008/
Úkol: Mgr. Felixová - sdělit p. Vostřákové - sdělit Mgr. Jančíkové
Termín: do 31.12. 2008

12/20 podpisem předsedů výborů schváleno
rozdělení odměn členům výborů za r. 2008. /viz neveřejná příloha č. 3 usnesení 12/2008/
Úkol: pokladní-vyplatit odměny
Termín: 31.12.2008

Zpracovala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty

Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l