Usnesení č. 13/2008 ze dne 29.12.2008

Usnesení č. 13/2008 ze 13. zasedání
Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 29.12.2008

Zastupitelstvo městské části
13/0 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 10/2008, 11/2008, 12/2008 program zasedání ZMČ

13/1 bere na vědomí
informace starosty o probíhajících i ukončených stavebních činnostech

13/2 schvaluje
zaslání otevřeného dopisu spol. ROPID a.s. v souvislosti s naprosto nepřijatelnými změnami v dopravní obslužnosti Malé a Velké Chuchle - bus 204 a 244 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 13/2008/
Úkol: starosta, tajemnice Termín: ihned

13/3 schvaluje
na základě doporučení finančního výboru rozpočtové úpravy na r. 2008 – navýšení rozpočtu o 200 000,- Kč zapojením neinvestiční dotace z MHMP pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na dýchací techniku a příslušenství. /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 13/2008/
Úkol: Ing. Svobodová Termín: do 2.1.2009

13/4 schvaluje
odpisový plán ZŠ a MŠ na rok 2009 dle návrhů ředitelek ZŠ a MŠ.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ a MŠ Termín: do 15.1.2009

13/5 schvaluje
na základě doporučení finančního výboru rozpočet na r. 2009 a plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2009. Rozpočet je koncipován v objemu příjmů ve výši 10 530 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši 10 530 tis. Kč. /viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 13/2008/
Úkol: Ing. Svobodová Termín: průběžně

13/6 bere na vědomí
výsledky kontroly výkonu státní správy na úseku přestupkové agendy provedené u Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle pracovníky MHMP odboru živnostenského a občanskoprávního za období roku 2006 a l. pol. roku 2007.

13/7 bere na vědomí
zápis z l. dílčího přezkoumání hospodaření v MČ Praha – Velká Chuchle za období 1.1.-31.10.2008, které prováděli 4 kontroloři MHMP – odboru finanční kontroly a přezkoumání hospodaření v době 24.11.-12.12.2008.

13/8 bere na vědomí
výsledky kontrol u ZŠ a MŠ ze strany zřizovatele.

13/9 schvaluje,
aby se výbor majetku obce a výbor stavební znovu zabýval žádostí p. J.P. a p. M.K. (zast. advokátem JUDr. Tomášem Nahodilem) o zřízení práva průjezdu a průchodu na pozemek parc. č.675 v k.ú. Velká Chuchle přes pozemky parc. č. 670/1, 670/3 nebo 670/4, které má MČ svěřeny.
Úkol: výbor stavební, výbor majetku obce Termín: do 20.1.2009

13/10 schvaluje
uzavření smlouvy o provozování plynárenského zařízení v ul. Nad Závodištěm ( STL plynovod PE 63/50, přípojky PE 32 a 3 ls přípojek) k parc. č. 564/12, 567/1 a 570/12, které je ve vlastnictví MČ, s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s., U Plynárny 500, Praha 4. Úkol: Ing. Schůrek - smlouva Termín: ihned

13/11 schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku – pozemku parc. č. 417/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 233 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem uvedeného pozemku se stane hl.m. Praha a bude ve svěřené správě naší MČ. Dle smlouvy se nabyvatel zavazuje, že bude o nemovitost řádně pečovat, bude ji užívat pouze k dosavadnímu účelu. Nebude nemovitost využívat ke komerčním účelům, ke komerčním účelům je nepřenechá třetím osobám, ani ji nezcizí, a to vše po dobu nejméně 10 let. Za porušení těchto podmínek hrozí MČ sankce.
Úkol: Ing. Svobodová - smlouva Termín: ihned

13/12 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a FINEP Chuchle a.s. se sídlem Praha l, Václavské nám. 1/846 na pozemky parc. č. 993/1 o výměře 490 m2, parc. č. 994 o výměře 1225 m2, 1000/1 o výměře 52 m2, parc. č. 1004 o výměře 518 m2 a parc. č. 1184 o výměře 1405 m2 v k.ú. Velká Chuchle za účelem dokončení rekonstrukce komunikace Na Hvězdárně na dobu 3 let s účinností od nabytí právní moci stavebního povolení.
Úkol: p. Barsová - smlouva Termín: do 10.2.2009

13/13 schvaluje
na základě usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16.10.2008 č.j. 77 K 48/2002-346, kterým byl zrušen konkurz na obchodní společnost Česká investiční unie spol. s r.o. (konkurz na majetek byl vyhlášen 2. dubna 2002 č.j. 77 K 48/2002-32) odpis pohledávky ve výši 37 261,94 Kč (spotř. plynu ve výši 250 73,39 Kč a cisterna ve výši 12 188,55 Kč.)
Úkol: Ing. Svobodová – odpis pohledávky Termín: ihned

13/14 neschvaluje
dle žádosti některých nájemníků prodej bytového domu v ulici Radotínská č.p. 384-388, který má MČ Praha – Velká Chuchle ve svěřené správě
Úkol: Ing. Šmejkalová – odpověď nájemníkům Termín: do 15.1.2009

13/15 bere na vědomí
odpověď MHMP – řed. bytového odboru Mgr. Dykasta na naši žádost o přidělení bytu z kvóty HMP, že v současné době je kvóta bytů pro městské části vyčerpána a případná výjimečná a naléhavá bytová potřeba může být řešena z mimořádné kvóty. 13/16 schvaluje platový výměr nové ředitelky MŠ paní Aleny Kučerové dle návrhu s tím, že po měsíční zkušební době bude přiznán osobní příplatek ve výši 20 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazena. /viz neveřejná příloha č. 4 usnesení ZMČ 13/2008/
Úkol: tajemnice – platový výměr Termín: ihned

13/17 schvaluje
počet zaměstnanců ÚMČ na rok 2009 a to: 4 úředníci na plný úvazek, 4 úředníci na částečný úvazek, 3 - 4 zaměstnanci pracovní četa, uklízečka na částečný úvazek a l zaměstnanec na částečný úvazek na obsluhu kotelny a údržbu b.j. Radotínská. pověřuje tajemnici, aby v odůvodněných případech uzavřela dohody o pracech mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dlouhodobě dočasně nepřítomné zaměstnance.
Úkol: tajemnice Termín: průběžně

13/18 schvaluje
termíny řádných zasedání ZMČ na r. 2009: 26.1., 23.2.,30.3.,27.4.,25.5.,29.6.,21.9.,26.10.,30.11.,28.12. Úkol: starosta
Termín: průběžně

13/19 neschválilo
vyhlášení místního referenda (§ 8, odst. 1a zákona 22/2004 Sb.,) zda má být vybudováno přemostění železniční tratě či nikoliv.

13/20 bere na vědomí
podnět p. Reinische ohledně urbanistických studií.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl