Usnesení č. 2/2008 ze dne 25.2.2008

U s n e s e n í č. 2/2008
ze 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 25.2.2008

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 1/2008

2/1 schvaluje,
rozpočtové úpravy na rok 2008 – do rozpočtu na rok 2008 byla zapojena částka 146 200,- Kč ze zdrojů z min. let (101 tis. Kč inv. příspěvek OMI MHMP na doplatek za inženýrskou činnost – topení v ZŠ a 45 200,- Kč navýšení prostř. za zabezpečovací zařízení - hasičská zbrojnice). (viz příloha č. l usnesení ZMČ 2/2008)
Úkol: Ing. Svobodová – dopis MHMP
Termín: 5.4.2008

2/2 schvaluje
v souladu s usnesením RHMP č. 87 ze dne 29.1.2008 předložení 3 žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené v kap. 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2008:
Rekonstrukce domu č.p. 7 a domu č.p. 400 (plynofikace a odkanalizování objektů) ........................ 2 mil.Kč
Rekonstrukce kanalizace Dubnická (odstranění havarijního stavu a rekonstrukce řadu) .............................. 3 mil.Kč
Výstavba veřejného hřiště s využitím pro ZŠ Ch. Masarykové ....................................  5 mil.Kč
Úkol: Ing. Svobodová – žádost MHMP
Termín: ihned

2/3 bere na vědomí
informace tajemnice o jednání o finančním vypořádání hospodaření naší MČ za r. 2007, kterého se na ROZ MHMP zúčastnili za MČ starosta a tajemnice. Konečná výše odvodu (přídělu), vyplývající z finančního vypořádání za rok 2007 bude MČ sdělena po projednání návrhu fin. vypořádání za rok 2007 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a po uzavření fin. vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

2/4 schvaluje
s účinností od l. března 2008 nový „Organizační řád ÚMČ Praha-Velká Chuchle“.
Úkol: tajemnice
Termín: 1.3.2008

2/5 schvaluje
s účinností od 1. března 2008 nového tajemníka výboru ŽP a to p. Pajerovou.

2/6 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 s oprávněním zařizovat a provozovat plynárenská zařízení na pozemcích 1013, 1018/1, 1184 a 1186 v k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: p. Barsová
Termín: 10.4.2008

2/7 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy kupní mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemku parc. č. 670/3 o výměře 12 m2 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová-budoucí smlouva kupní
Termín: 31.3.2008

2/8 schvaluje
dle požadavku řed. odboru ochrany prostředí MHMP Ing. arch. Winklera, odsvěření parcely č. 160, k.ú. Velká Chuchle naší městské části (dle platného ÚP je určena k využití jako LR – lesní porosty) a převedení do vlastnictví hl. m. Prahy a zachování dvou přístupových cest na tomto pozemku od ulice Pod Akáty.
Úkol: ing. Svobodová-žádost MHMP
Termín: 31.3.2008

2/9 schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2007 mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Markétou Vysloužilovou, vydavatelství MAROLI na zhotovení publikace „Velká Chuchle“ se změnou termínu předání hotového díla do 30.7.2008.
Úkol: starosta
Termín: ihned

2/10 schvaluje
odpověď starosty na 24 podnětů p. Vágnerové, adresovaných ZMČ a starostovi. (viz neveřejná příloha č. 2 usnesení ZMČ 2/2008)
Úkol: starosta
Termín: 5.3.2008

2/11 schvaluje
poskytnutí příspěvku na činnost SK Čechoslovan Chuchle na rok 2008 ve výši Kč 5000,- Úkol: ing. Svobodová Termín: do 10.3.2008 2/12 pověřuje starostu a Ing. arch. Vokurku (na základě zahájeného územního rozhodnutí stavby č. 0012 „Protipovodňová opatření hl. m. Prahy“ etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 22 Velká Chuchle) zpracováním připomínek k uvedené stavbě dle návrhu.
Úkol: starosta, Ing. arch Vokurka
Termín: 4.3.2008

2/13 bere na vědomí
termín jednání pracovní skupiny ÚP dne 4.3.2008 v 18.00 hodin v pracovně starosty.


Stanislav Fresl

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ
Schválili: Mgr. Lenka Felixová