Usnesení č. 3/2006 ze dne 27.12.2006

U s n e s e n í č. 3/2006 – nové ZMČ ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 27.12.2006
Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 2/2006 - nové ZMČ

3/1 schvaluje
rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle na r. 2007 v objemu příjmů ve výši 9 660 tis. Kč (včetně zdrojů vytvořených v uplynulých letech - převod z vlastního fondu hospodářské činnosti) a výdajů ve výši
9 660 tis. Kč. (viz příloha č. 1 usnesení 3/2006 – nové ZMČ)
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: ihned

/2 schvaluje
plán vedlejší hospodářské činnosti na rok 2007. (viz příloha č.2 usnesení ZMČ 3/2006 – nové ZMČ)
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: ihned

3/3 schvaluje
rozpočtová opatření na rok 2006 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle nebyl navýšen, došlo pouze k úpravám ve výdajové části rozpočtu dle skutečného čerpání. (viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 3/2006 – nové ZMČ).
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 2.1.2007


3/4 schvaluje
jednací řády výborů: finančního, kontrolního, bezpečnostního, sociálního a bytového, životního prostředí, majetku obce.

3/5 bere na vědomí
informace starosty o jednání Bezpečnostní rady správního obvodu Prahy 16

3/6 bere na vědomí
informace starosty o průběhu jednání ZHMP dne 21.12.2006

3/7 schvaluje
stavbu „Praha 16 – Radotín, Strážovská – TS, kVN, kNN na pozemcích parc. č. 943/5 a 943/2, k.ú. Velká Chuchle
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, a.s. na umístění a provozování kabelového vedení a přístup a dotčené pozemky.

3/8 bere na vědomí
informaci p. Rysa o záměrech výboru ŽP pro r. 2007
schvaluje
zaslání výzvy stavebním firmám, aby dodržovali dopravní předpisy v oblasti Lahovské
Úkol: Mgr. Hromádka – výzva
Termín: do 10.1.2007

3/9 bere na vědomí
poděkování řady občanů naší městské části za dárkové balíčky k narozeninám i vánoční balíčky od ÚMČ, které tlumočila Mgr. Felixová.

3/10 neschvaluje
změnu územního plánu parc. č. 1017/1k.ú. Velká Chuchle z kategorie ZN na kategorii OC dle žádosti ing. Pecákové s tím, že tento návrh je možno řešit až jako další etapu po vypracování zastavovací studie celé chatové oblasti Lahovská, ve které budou vyjasněny zejména otázky komunikací a sítí v této oblasti.
Úkol: JUDr. Kubát-odpověď
Termín: do 15.1.2007

3/11 neschvaluje
změnu územního plánu areálu bývalého zahradnictví v Praze – Velké Chuchli ze stávajícího funkčního určení ZOS na funkci kombinovanou ZOS + OC s cílem výstavby 540 bytů v uvedeném prostoru dle žádosti spol. OMICRON-K, protože prostor je v záplavovém území, ve kterém se stavby pro bydlení nesmí umísťovat /viz vyhl. č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy ve znění dle usnesení ZHMP ze dne 14.9.2006/.
Úkol: JUDr. Kubát-odpověď
Termín: do 15.1.2007

3/12 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky o projektu ÚMČ Praha 16 z oblasti prevence kriminality a objednání informačních tabulí „Auto není trezor“ pro naši MČ.

3/13 bere na vědomí
informace tajemnice o výsledcích kontroly hospodaření a kontroly pokladní hotovosti a pokladních dokladů školní jídelny příspěvkové organizace ZŠ Charlotty Masarykové, které provedl zřizovatel.

3/14 schvaluje
počet zaměstnanců ÚMČ na rok 2007: 7 úředníků, pokladní a uklízečka na část. úvazek, 4 zaměstnanci pracovní četa, l zaměstnanec na část. úvazek obsluha kotelny a údržba b.j. Radotínská.
Úkol: tajemnice
Termín: r. 2007


3/15 bere na vědomí
informaci starosty o kontrole výkonu státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zabezpečované ÚMČ Praha – Velká Chuchle, kterou u ÚMČ provedl MHMP dne 14.11.2006.

3/16 schvaluje
objednání „skutečného zaměření sítí v ulici Dubnická“ u spol. VSV Engineering.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: ihned

Mgr. Lenka Felixová Stanislav Fresl

Příloha: rozpočet na rok 2007