Usnesení č. 3/2007 ze dne 26.2.2007

Usnesení   č. 3/2007 ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 26.2.2007
Zastupitelstvo městské části

3/0        schvaluje
program zasedání ZMČ   
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 2/2007

3/1        schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o 1 063 tis. Kč (zapojením daru Prahy 5 , daru  ČS, a.s. a vlastních zdrojů z minulých let) a výdaje na opravy komunikací Zbraslavská, na zhotovení infocedulí, za materiál pro MŠ, na úpravy hřiště u MŠ, na příspěvek pro MŠ na mzdy v souvislosti s otevřením další třídy, na příspěvek ke 100. výročí založení TJ Sokol. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/2007/
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 4.4.2007

3/2        schvaluje
dodatek č. 5 k Darovací smlouvě ze dne 19.12.2002 mezi ČS, a.s. a MČ Praha – Velká Chuchle a  prodloužení čerpání povodňového daru na MŠ do 30.6.2007.
Úkol: starosta
Termín: ihned

3/3        schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí s Exekutorským úřadem   Praha 4 o provádění exekucí.
Úkol: Mgr. Felixová
Termín: ihned

3/4        schvaluje
uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 7720153533 s pojišťovnou  Kooperativa, a.s. na pojištění objektu č. 400.
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: ihned


3/5        schvaluje
poskytnutí finančního daru na nákup knih v roce 2007 pro místní knihovnu.
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 10.3.2007


3/6        schvaluje
9 člennou školskou radu při ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská  240/38, Praha 5 pro funkční období do r.2008  v tomto složení:
Za zřizovatele: Bc. Olga Kuzníková, Mgr. Lenka Felixová, Jan Zágler,
Za zástupce rodičů: Mgr. Martina Schönbauerová, Mgr. Ilona Kněžínková, Ing. Josef Vrběcký
Za zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Tomáš Hromádka, Jitka Semotánová, Mgr. Lenka Kočišová.
Úkol: Bc. Kuzníková
Termín: na funkční období


3/7        schvaluje
návrh na pojmenování nové ulice mezi Malou a Velkou Chuchlí a to „Mezichuchelská“ a předložení tohoto návrhu MHMP ke schválení.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: ihned

3/8        bere na vědomí
informace starosty o českém sportovně-společenském projektu „BIGMAN“, (terénní triatlon a dlouhý triatlon) , který se uskuteční v září t.r. na území  Malé a Velká Chuchle pod záštitou primátora hl. m. Prahy.

3/9        převzalo
materiály, týkající se posouzení variantního komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli, v souvislosti s připomínkami občanského sdružení Zdravá Chuchle a to znalecký posudek, záznam z jednání dne 8.2.2007, rozhodnutí MŽP, rozhodnutí MHMP OOP a vyjádření SDŽC.

3/10        bere na vědomí
informaci  starosty o návštěvě p. Němce z novin „24 hodin“ a informaci o nabídce  zveřejnění aktuálních informací o naší MČ.

3/11        bere na vědomí
informaci starosty  o jednání o finančním vypořádání hospodaření naší MČ za rok 2006, kterého se s tajemnicí zúčastnil na MHMP dne 13.2.2007 s tím, že bylo požádáno o dokrytí výdajů spojených s povodněmi v období březen – duben 2006.

3/12        bere na vědomí
informace starosty o průběhu Valné hromady SK Čechoslovanu Chuchle.

3/13        bere na vědomí
informace starosty o činnosti MO Českého rybářského svazu a jejich konferenci.

3/14        bere na vědomí
informaci starosty o jednání s velitelem MP Zbraslav ing. Plachtovičem.

3/15        schválilo
na základě žádosti p. Vejvody o  prodej části pozemku parc. č. 651 v k.ú.  Velká Chuchle za účelem pozdějšího sloučení s pozemkem parcely č. 652,  653, 654 (výbor majetku obce prodej nedoporučil) vyvěšení záměru na  prodej – varianta č. 2 za tržní cenu.
Úkol: p. Barsová
Termín: ihned

3/16        schválilo
na základě žádosti  pana Š a pí E. a dle doporučení výboru
majetku obce vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. 572 o výměře   22 m2 (dle znaleckého posudku)  a části pozemku parc. č. 1166/1 o výměře   6 m2 (dle cenové mapy) vše v k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: p. Barsová
Termín: ihned

3/17        schválilo
v souladu s vyvěšeným záměrem  prodej pozemku parc. č. 233/30 o výměře 32 m2 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle cenové mapy Kč 3040,-/m2 manželům B. zastoupeným na základě plné moci ze dne 1.2.2007  pí J.P.
Úkol: p. Barsová
Termín: ihned3/18        schválilo
důrazně vyzvat stavební firmu, která provádí vrty  v souvislosti se stavbou vil Na Hvězdárně  a znečišťuje potok a rybníček v Libři k nápravě, jinak bude podán podnět správnímu orgánu.
Úkol: starosta
Termín: ihned

3/19        bere na vědomí
informaci p. Rysa o udržovacím řezu topolu na ulici Dostihová.

3/20        bere na vědomí
informace Mgr. Schönbauerové  o jednání výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a iniciativě zabezpečit pro obec vystoupení Pražské mobilní zvonohry.

3/21        bere na vědomí
informace Mgr. Schönbauerové o  připravované akci pro seniory – kulturním programu v MŠ,  který bude po dohodě s ředitelkou MŠ p. Vostřákovou uspořádán před Velikonocemi.

3/22        bere na vědomí
informace Mgr. Schönbauerové o připravované akci, kterou pořádá ÚMČ Praha – Velká Chuchle ve spolupráci s TJ SOKOL CHUCHLE a to „Masopustní procházku masek dětí a dospělých“, která se uskuteční 4.3.2007 od 10.00 hod.

3/23        bere na vědomí
poděkování p. Kuzníkové SDH za dokončení likvidace zábradlí v Malé Chuchli.

3/24        bere na vědomí
informace p. Kuzníkové o změnách v městské hromadné dopravě s platností od 4.3.2007 s tím, že v Malé Chuchli budou autobusy stavět na znamení.

3/25        schválilo,
aby MČ učinila potřebné kroky  v souvislosti s parkováním vozidel v zatáčce a v ulici k Podjezdu a podání návrhu na zřízení obytné zóny se sníženou rychlostí v oblasti Malé Chuchle.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: do 20.3.2007

3/26        bere na vědomí
informace Ing. arch. Vokurky o jednání stavebního výboru a doporučení výboru souhlasit se změnou projektu na akci „Obchodní centrum GLORIA PLUS“ u křižovatky Dostihová – Strakonická.

3/27        bere na vědomí
informace p. Vokurky o  projednání záměru oplocení stavebního pozemku společnosti FINEP (oplocení pletivem do výšky do 1,80 m k zabránění černých skládek) a o doporučení výboru se záměrem souhlasit.

3/28        schvaluje
jednací řád stavebního výboru.
Úkol: sekretariát
Termín: ihned

3/29        bere na vědomí
doplňující informace Mgr. Hromádky  o  jednání s velitelem MP a jednání o bezpečnostní situaci v Chuchli, o problému fekálních vozů, o měření  rychlosti radary a kontrolách prováděných psovody.


3/30        bere na vědomí       
informace p. Hromádky o  katalogu „Cestujeme po Čechách“ a  „Publikaci o Praze“, kde může MČ zveřejnit krátký text, znak a 2-3 fotografie.

3/31        bere na vědomí
informaci pana Hromádky o nabídce firmy MAROLI – tj. vydání publikace o naší městské části, kde by se propagovala kultura, příroda, školství, byly by zveřejněny informace o spolcích atd.
schvaluje  pokračovat v  jednání p. starosty a Mgr. Hromádky se zástupcem firmy p. Vyskočilem s cílem vydat publikaci.
Úkol: starosta, Mgr. Hromádka
Termín: dle dohody

3/32        bere na vědomí
informaci p. Hromádky o tom, že natočil s ČT šot o Vápence.

3/33        bere na vědomí
informaci tajemnice o jednání starosty a tajemnice s tiskárnou a grafičkou o nové obálce a grafických úpravách Chuchelského zpravodaje.

3/34        bere na vědomí
pozvání Mgr. Schönbauerové na Valnou hromadu TJ SOKOL, která se uskuteční při příležitosti 100. výročí založení Sokola dne 3.března.2007 v 15.00  hod.

Mgr. Lenka Felixová                        Stanislav Fresl

Zápisy jsou k nahlédnutí na  ÚMČ Praha – Velká Chuchle u tajemnice ÚMČ.

Příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/2007  ze dne 26.2.2007 b.3/1


ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY
za 2/2007Ve výdajové části rozpočtu:
+170 000 Kč    navýšení výdajů na opravy komun.- Zbrasl.- dar P-5    OdPa 2212 Pol 5171   
+  22 000 Kč   navýšení výdajů na zhotovení infocedulí – dar P-5       OdPa 6171 Pol 5137   
+  35 000 Kč    navýšení výdajů za materiál – MŠ – dar ČS,a.s.        OdPa 3111 Pol 5139   
+661 000 Kč    navýšení výdajů na úpravy hřiště u MŠ – dar ČS,a.s.    OdPa 3111 Pol 6121   
+125 000 Kč    navýšení příspěvku pro MŠ – na mzdy        OdPa 3111 Pol 5331
+  50 000 Kč  navýšení příspěvku ke 100.výročí založení TJ Sokol    OdPa 3419 Pol 5229   
Celkem: 1 063 000 KčV části financování (položka 8115):
+192 000 Kč    zapojení daru Prahy 5 na opravu komunikace Zbraslavská a zhotovení infocedulí
+  35 000 Kč    zapojení daru ČS,a.s. na nákup materiálu pro MŠ
+661 000 Kč     zapojení daru ČS,a.s. na úpravy hřiště u MŠ
+125 000 Kč   zapojení vl.zdrojů na úhradu příspěvku pro MŠ 
+  50 000 Kč   zapojení vl.zdrojů na příspěvek TJ Sokol
Celkem: 1 063 000 Kč

Návrh na rozdělení zisku z hospodářské činnosti za rok 2006:

zisk po zdanění za rok 2006                                          5 044 106,76 Kč
převod do rozpočtu celkem (dle schvál.rozpočtu)      2 400 000,--   Kč
z toho 1 738 887,10 ze zisku minul.let
661 112,90 ze zisku roku 2006
zbývá nerozděleno                        4 382 993,86  Kč