Usnesení č. 3/2008 ze dne 31.3.2008

U s n e s e n í č.3/2008
ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 31.3.2008

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 2/2008

3/1 schvaluje,
aby byl zisk z hospodářské činnosti MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2007 ve výši 3 207 557,13 Kč ponechán v hospodářské činnosti jako rezerva pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: zapojení dle RÚ

3/2 bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2007. Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3/3 schvaluje
dle návrhu ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2007, který činí 67.084,95 Kč a to příděl do fondu odměn ve výši 13.000,- Kč a příděl do rezervního fondu ve výši 54.084,95 Kč.
Úkol: Ing. Svobodová – dopis ZŠ
Termín: do 10.4.2008

3/4 schvaluje
dle žádosti ředitelky MŠ p. Vostřákové ponechání zůstatku z dotace na r. 2007 ve výši 144 021,52 Kč a příděl do fondu odměn ve výši 70 000,- Kč a do rezervního fondu ve výši 74 021,52 Kč.
Úkol: Ing. Svobodová – dopis MŠ
Termín: do 10.4.2008

3/5 neschvaluje
zvýšení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ dle nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

3/6 schvaluje
poskytnutí dotace na činnost ZO ČZS v r. 2008 ve výši 5000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 10.4.2008

3/7 schvaluje
ve smyslu novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění zákona č. 229/2003 Sb., § 11, navýšení nezaplaceného místního poplatku ze psů takto: od 1.4.2008 do 30.4.2008 navýšení o 30% od 1.5.2008 do 31.5.2008 navýšení o 50 % od 1.6.2008 navýšení o 100 %
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: průběžně

3/8 schvaluje
umístění l ks oboustranné stavby pro reklamu na pozemku MČ parc. č. 872/3 k.ú. Velká Chuchle při ul. Strakonická o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m dle žádosti spol. Jarnette Réclame s.r.o. za předpokladu předložení souhlasů dalších kompetentních orgánů.
Úkol: Ing. Šmejkalová – odpověď
Termín: do 10.4.2008

3/9 revokuje
usnesení 13/2007 ze dne 27.12.2007 b. 13/14 v části, týkající se zřízení věcného břemene pro přístup ke kabelovému vedení, neboť budou dotčeny pozemky parc. č. 670/3, 1170 a 1171 (nikoliv pouze 670/3, jak uvedlo PRE ve svém návrhu). schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Velká Chuchle a firmou PRedistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 pro přístup ke kabelovému vedení na pozemcích parc. č. 670/3, 1170 a 1171 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: do 10.4.2008

3/10 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci „Praha 5 – Velká Chuchle, Dubnická – kNN“ mezi MČ Praha-Velká Chuchle a firmou PRedistribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: 20.4.2008

3/11 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Telefonní přípojka pro obytný areál Na Hvězdárně, Praha 5 – Velká Chuchle“, týkající se stavby nové telefonní přípojky pro obytný areál Na Hvězdárně, Praha 5 na pozemcích parc. č. 1184 a 1000/1 v k.ú. Velká Chuchle a to mezi MČ Praha-Velká Chuchle a Telefónica O2 Czech Republik, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: 20.4.2008

3/12 schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 274 m2 panu J.J.,paní Mgr. L.J. a panu P.C., dle znaleckého posudku ve výši 643.900,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene s právem vjezdu a chůze na pozemek parc. č. 1165 v k.ú. Velká Chuchle za účelem provádění údržby a oprav kanalizačního vedení a revizních šachet a přístupu k potoku Vrutice.
Úkol: Ing. Svobodová, p. Barsová
Termín: 20.4.2008

3/13 schvaluje
na základě žádosti p.L.R. na odkoupení pozemku parc. č. 1033/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 4 m2 vyvěšení záměru na prodej tohoto pozemku za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: ing. Svobodová-odpověď, vyvěšení záměru
Termín: do 10.4.2008

3/14 schvaluje
na základě žádosti Magistrátu hl. m. Prahy – řed. odboru ochrany prostředí Ing. arch. Winklera odsvěření parcel 1059/3, 1062/1, 1062/2 a 1062/3 v k.ú. Velká Chuchle a převedení na hl. m. Prahu s tím, že MČ nechá geometricky oddělit východní část parcel č. 1062/1 a 1062/3, kde se nachází přístupová komunikace k zástavbě obce a výsadba provedená MČ, která by zůstala ve správě naší MČ.
Úkol: Ing. Svobodová-GP, žádost o odsvěření
Termín: do 10.5.2008

3/15 schvaluje
na základě žádosti firmy BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, Praha 5. uzavření smlouvy o nájmu pozemku mezi ulicí Strakonickou a Vltavou parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1000 m2 jako odstavnou plochu pro nákladní dopravu po dobu výstavby obchvatu Prahy, stavba 514 na dobu určitou do 31.12.2010 za cenu 200,- Kč/m2/rok a vyvěšení záměru.
Úkol: Ing. Svobodová-vyvěšení záměru
Termín: ihned

3/16 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. ISTAR s.r.o., Rubeška 393, Praha 9 s tím, že MČ přenechá vypůjčiteli k užívání části pozemků parc. č. 570/2-93m2, 570/10-1m2, 1158-349m2, 1159/1-1175m2 a 1215/1-54m2 o celkové výměře 1672 m2 za účelem rekonstrukce komunikace Na Hvězdárně, včetně pokládky inž. sítí, včetně chodníku a výsadby zeleně.
Úkol: Ing. Svobodová-uzavření smlouvy
Termín: ihned

3/17 schvaluje
dle žádosti gen. ředitele spol. BG Technik cs, a.s. Honda – motorové stroje, U Závodiště 251/8, Praha 5 p. Jiřího Belingera umístění přístaviště, tvořeného plovoucím molem o rozměru 15x3 m a náplavky na levém břehu Vltavy – 61 ř.km. Přístaviště by mělo sloužit ke kotvení, nástupu a výstupu osob pro budoucí přívoz, plánovaný mezi Velkou Chuchlí a Modřany a zároveň bude používáno ke kotvení předváděcích lodí Honda Marine. Toto stanovisko bude sloužit pro jednání firmy BG Technik cs, a.s. s Povodím Vltavy (vlastník pozemku)
Úkol: p. Barsová-odpověď
Termín: do 20.4.2008

3/18 schvaluje
zařazení žádosti o byt p. Daniely Nemčekové do seznamu uchazečů o byt. Další žádosti p. Stefanie Neumannové, p. Miloslava Horáka, p. Romany Dekastellové nesplňují kritéria pro zařazení.
Úkol: Mgr. Felixová, Ing. Šmejkalová - odpověď
Termín: do 15.4.2008

3/19 neschvaluje
realizaci „Rezidence Velká Chuchle- pozemky parc. č. 21 a 22 v.ú. Velká Chuchle“, dle studie, kterou předložila firma Jans, s.,r.,o., Projekty, inženýring, realizace staveb, Ostrovského 253/3, Praha 5. Jedná se o návrh rezidenčního komplexu, navrženého mezi ulicemi Starochuchelská, Kazínská a Na Mrázovce (stávající objekt FEMATu). pověřuje starostu prověřením možnosti odkoupení těchto pozemků pro potřeby MČ.
Úkol: starosta, stavební odbor – odpověď Jans s.r.o., ÚR HMP
Termín: do 31.5.2008

3/20 schvaluje
dle žádosti spol. AUSTIS změnu ÚP v ul. Bruntálská, parc. 561/2 a 561/3 k.ú. Velká Chuchle v celkové výměře 4.451 m2 ze zemědělského půdního fondu (kategorie LB) na funkční využití ploch pro výstavbu rodinných domků – čistě obytné (kategorie OC-B) za předpokladu výstavby rodinných domků a po obdržení studie umístění budoucích staveb.
Úkol: stavební odbor – žádost ÚR HMP
Termín: po obdržení studie

3/21 bere na vědomí
pozvání starosty na sportovně-společenskou akci „Bigman“ 6.-7.6.2008. Jedná se o plavání, cyklistiku a běh – start v loděnici v Malé Chuchli.

3/22 schvaluje
odpověď p. Vágnerové na její 2 podněty s tím, že se jedná o opakované podněty, kterými se ZMČ nebude zabývat.
Úkol: Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 10.4.2008

ZMČ vzalo na vědomí termín jednání pracovní skupiny ÚP dne 8.4.2008 v 18. hod. v pracovně starosty.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl