Usnesení č. 3/2009 ze dne 30.3.2009

Usnesení č. 3/2009
ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 30.3.2009

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

3/1 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2009 včetně připomínek pana Vokurky a přílohy (viz Příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/09)

3/2 bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2008 s tím, že u ÚMČ Praha - Velká Chuchle nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Drobné nedostatky byly zjištěny u příspěvkové organizace MŠ Velká Chuchle a budou řešeny v rámci kontroly zřizovatele ve II. Q. 2009.
Úkol: kontrolní skupina zřizovatele
Termín: II.Q.2009

3/3 schvaluje
rozpočtové úpravy za 3/2009 (viz Příloha č. 2 usnesení ZMČ 3/09)
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

3/4 schvaluje
- finanční příspěvek na nákup knih pro pobočku MKP ve Velké Chuchli ve výši Kč 5 000,-
- finanční příspěvek na činnost Sokola Chuchle ve výši Kč 5 000,-
- finanční příspěvek na činnost DTJ Velká Chuchle ve výši Kč 5 000,-
- finanční příspěvek Sokolu Chuchle ve výši Kč 5.000,- na divadelní představení v dubnu v sokolovně
Úkol: Ing. Svobodová - odpovědi
Termín: do 15.4.2009

3/5 schvaluje
a) rozdělení zisku ZŠ za rok 2008 a příděl do fondů: - fond odměn 13.000,- Kč - rezervní fond 53.304,48 Kč.
b) rozdělení zisku MČ z VHČ za rok 2008 - hospodářský výsledek hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši Kč 6 402 176,10 Kč ponechat v hospodářské činnosti jako rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku 2009.
Úkol: Ing. Svobodová – odpověď ZŠ
Termín: do 15.4.2009

3/6 schvaluje
navýšení poplatků. zat včas nezaplacený místní poplatek ze psů takto:
od 1.4.2009 do 30.4.2009 navýšení o 30%
od 1.5.2009 do 31.5.2009 navýšení o 50 %
od 1.6.2009 navýšení o 100 %
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: od 1.4.2009

3/7 schvaluje
v rámci rozvojového programu na rok 2009 „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ – rozpočtové opatření 005007 procentní podíl pro řed. ZŠ a MŠ.
řed. ZŠ Mgr. Jančíková ………….. 10,50 % z přidělené dotace na I. Q. a každý další
řed. MŠ p. Kučerová……………… .18,50 % z přidělené dotace na I. Q. a každý další
Úkol: tajemnice-odpovědi
Termín: do 15.4.2009

3/8 schvaluje
„Kriteria pro příjímání dětí do MŠ Velká Chuchle“ pro školní rok 2009/2010 dle návrhu řed. MŠ p. Kučerové. (viz Příloha č. 3 usnesení ZMČ 3/09)
Úkol: řed. MŠ p. Kučerová
Termín: rozhodnutí o přijetí

3/9 schvaluje
úplatu v MŠ na školní rok 2009/2010 a to ve výši 450,- Kč měsíčně a zvláštní výši úplaty na školní rok 2009/2010 (pro děti, kterým je docházka omezena nejvýše na 4 hod. denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku) ve výši 300,- Kč měsíčně.
Úkol: řed. MŠ p. Kučerová
Termín: šk. rok 2009/2010

3/10 schvaluje
zařazení žádosti p.H.K., bytem U Bažantnice 411, Praha 5 do seznamu uchazečů o nájem bytu.
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: ihned

3/11 schvaluje
uvolnění p. Marie Nedvědové z funkce členky sociálního a bytového výboru. schvaluje, aby návrh na nového člena výboru byl projednán na příštím zasedání ZMČ.
Úkol: Mgr. Felixová
Termín: 27.4.2009

3/12 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 943/5 v k.ú. Velká Chuchle se spol. PREdistribuce a.s. za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení, a to s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 29.1.2007, a to za dohodnutou cenu 13 200,- bez DPH.
Úkol: starosta, p. Barsová
Termín: do 15.4.2009

3/13 schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitého majetku – pozemku parc.č.416/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1 361 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. V Úvoze) s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem uvedeného pozemku se stane hl.m.Prahy a bude ve svěřené správě naší MČ.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová
Termín: do 15.4.2009

3/14 neschvaluje
pronájem části pozemku (jedná se pravděpodobně o parcelní č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle) o který požádala spol. ECOPAK, spol. s r.o., vzhledem k tomu, že byl již pronajat.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: do 15.4.2009

3/15 schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2 spol. Bendol s.r.o. a p.Liboru Bendovi rovněž o výměře 500 m2 za cenu 200 Kč/m2 s účinností od 1.4.2009. Úkol: starosta, Ing. Šmejkalová Termín: 1.4.2009

3/16 schvaluje
záměr pronajmout zbývajících 1 000 m2 pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle společnosti EKOPRAG, Mánesova 88, Praha 2, která se zabývá restaurátorskou činností, a to za cenu 200 Kč/m2/rok s účinností od 1.5.2009.
Úkol: Ing. Šmejkalová – vyvěsit záměr
Termín: do 10.4.2009

3/17 schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle spol. LIP PRAHA, s.r.o., o výměře 1000 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok s účinností od 1.4.2009.
Úkol: starosta, Ing. Šmejkalová
Termín: 1.4.2009

3/18 schvaluje
revokaci bodu 12 usnesení 2/2009 ze dne 23.2.2009 v plném rozsahu. bere na vědomí pokračování smluvního vztahu se spol. JARNETTE RÉCLAME s.r.o. i po 31.3.2009.
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: ihned

3/19 schválilo
obecné znění smlouvy o zřízení věcného břemene, které předložilo Ředitelství silnic a dálnic, které zavádělo vodovodní přípojky v chatové oblasti Lahovská v k.ú. Velká Chuchle a bude použito pro uzavření všech cca 140 smluv o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha-Velká Chuchle a všemi vlastníky přípojek s tím, že znalecké posudky zajistí ŘSD. (návrh smlouvy - viz Příloha č. 4 usnesení ZMČ 3/09)
Úkol: starosta, p. Barsová
Termín: průběžně

3/20 schválilo
vzhledem ke zhoršenému stavu vlhkosti v objektu Starochuchelská 7/20 snížení nájmu v prodejně drogerie o 1000,- Kč, tj. na 1925,- Kč + služby s s účinností od 1.4.2009.
Úkol: Ing. Šmejkalová – dodatek ke smlouvě
Termín: 1.4.2009

3/21 neschválilo
zadání studie, týkající se budoucí dopravy a jejího řešení v obci (návrh zadání - viz Příloha č. 5 usnesení ZMČ 3/09).

3/22 neschválilo
změnu územního plánu v lokalitě Na Hvězdárně, o kterou požádal FINEP Chuchle a.s., vzhledem k tomu, že stavební výboru ani ZMČ zásadně nesouhlasí s jakoukoliv změnou ÚP v této lokalitě.
Úkol: Ing. Schůrek - odpověď
Termín: do 15.4.2009

3/23 bere na vědomí
informace Ing. arch. Vokurky a tajemnice ohledně projednávání připomínek k „Zastavovací studii Lahovská“ a zpracování dotazníků pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy.
Úkol: stavební odbor
Termín: do 20.4.2009

3/24 bere na vědomí
informace Mgr. Felixové, Ing. arch. Vokurky a Ing. Schůrka o jednání na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, kde se dne 24.3.2009 řešily připomínky Městské části Praha – Velká Chuchle do konceptu ÚP hl. m. Prahy a příslib p. Vokurky na doplnění některých údajů. (záznam z jednání – viz Příloha č. 6 usnesení ZMČ 3/09).

3/25 bere na vědomí
informace Mgr. Felixové o návrhu ROPIDu na změnu autobusové dopravy od 1.5.2009 dle b. 25 zápisu. schválilo připomínky, aby se linka 172 otáčela na nádraží v Radotíně a byla posílena v ranní špičce.
Úkol: Mgr. Felixová, tajemnice
Termín: jednání 31.3.2009 s ROPIDem – připomínky

3/26 bere na vědomí
informaci Mgr. Felixové ohledně případného konání hrnčířských trhů dle bodu 26 zápisu.

3/27 bere na vědomí
informaci Mgr. Felixové ohledně případného uskutečnění akce PYROGAMES dle bodu 27 zápisu.

3/28 bere na vědomí
informaci Mgr. Felixové o úspěchu Městské části Praha – Velká Chuchle, obsadila 2. místo v kategorii obce v krajském kole 11. ročníku soutěže Zlatý erb 2009 a vyjádření tajemnice a Mgr. Hromádky.

3/29 bere na vědomí
informaci Mgr. Felixové a Ing. Schůrka ohledně dopisu p. Kodeta p. starostovi dle bodu 29 zápisu a připomínku p. Řepové.

3/30 bere na vědomí
konání veřejné schůze v Malé Chuchli dne 29.4.2009 od 18.30 hod.

3/31 bere na vědomí
tři dotazy p. Linharta dle bodu 31 zápisu a odpověď tajemnice na dva z nich.

3/32 bere na vědomí
připomínku p. Vokurky dle bodu 32 zápisu a reakci tajemnice.

3/33 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky dle bodu 33 zápisu.

3/34 bere na vědomí
upozornění p. Řepové dle bodu 34 zápisu.

3/35 bere na vědomí
informaci tajemnice dle bodu 34 zápisu.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice UMČ

Schválila: Mgr. Lenka Felixová

Ověřili:
Bc. Olga Kuzníková
Václav Vlasák

Vzal na vědomí: Stanislav Fresl