Usnesení č. 4/2008 ze dne 28.4.2008

U s n e s e n í č. 4/2008
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 28.4.2008

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2008

4/l schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2008 – výdajová část rozpočtu byla navýšena o 21 000 Kč (navýšení prostředků na opravy JSDH zapojením zdrojů z min. let). /viz příloha č. 1 usnesení 4/2008/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: 2.5.2008

4/2 schvaluje
bez výhrad zprávu o plnění rozpočtu a výsledku hospodaření MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2007 (závěrečný účet), která byla projednána na finančním výboru dne 23.4.2008 s doporučením ke schválení na zasedání ZMČ a vyvěšena na úřední desce od 9.4.2008 do 28.4.2008.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 30.6.2008

4/3 schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků na činnost zájmových organizací v r. 2008 a to na činnost TJ Sokol Chuchle ve výši 5 000,- Kč, pro Místní organizaci Českého rybářského svazu ve výši 5 000,- Kč a pobočce Městské knihovny ve Velké Chuchli na nákup knih ve výši 5 000,- Kč. Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 10.5.2008

4/4 schvaluje
dle návrhu řed. MŠ p. Vostřákové výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Velká Chuchle na školní rok 2008/2009 pro celodenní provoz 425,- Kč/měs. a pro děti, jejichž docházka je omezena nejvýše na 4 hodiny 285,- Kč.
Úkol: řed. Vostřáková
Termín: od 1.9.2008

4/5 bere na vědomí
informaci řed. Vostřákové, že Mateřská škola Velká Chuchle bude od 14.7.2008 do 24.8.2008 uzavřena.

4/6 bere na vědomí
„Inspekční zprávu“ České školní inspekce, která prováděla inspekční činnost v Základní škole Charlotty Masarykové ve dnech 11.-13.února 2008 s tím, že nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. 4/7 schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1033/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 4 m2 p.L. R. za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová-kupní smlouva
Termín: po předlož. znal. posudku

4/8 schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 1000 m2 jako odstavnou plochu pro nákladní dopravu po dobu výstavby obchvatu Prahy, stavba 514 na dobu určitou do 31.12.2010 za cenu 200,- Kč/m2/rok s firmou BÖGL a KRÝSL, k.s. Renoirova 1051/2a, Praha 5.
Úkol: Ing. Šmejkalová-nájemní smlouva
Termín: s účinností od 1.5.2008

4/9 schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na pozemek parc.č. 1000/1 (po oddělení parc.č. 1000/32 o výměře 13 m2 a 1000/33 o výměře 32 m2) v k.ú. Velká Chuchle, s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 7.8.2006 a to za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová-vyvěšení záměru
Termín: ihned

4/10 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 514, 1000/1, 1032, 1184 a 1189 v k.ú. Velká Chuchle mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PRedistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 s odvoláním na smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 7.8.2006 a to za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: po předložení znal. posudku

4/11 neschvaluje
dle žádosti spol. FLOHMARKT s.r.o. o pronájem několika pozemků (parc.č. 923/61, 923/62, 923/15, 923/16, 923/215, 923/9, 923/203, 1232/1 a 1232/3) o celkové výměře cca 8937 m2 v oblasti mezi ul. Strakonickou a Vltavou za účelem pořádání akce „Bleší trhy“.
Úkol: Ing. Šmejkalová – odpověď
Termín: do 10.5.2008

4/12 schvaluje
revokaci usnesení 4/2006 ze dne 24.4.2006 b. 4/17 v plném rozsahu schvaluje, aby nesoulad právnického a faktického stavu v užívání pozemku parc. č. 1188/4 zast. plocha o výměře 23 m2 a pozemek parc. č. 1188/3 o výměře 45 m2 v k.ú. Velká Chuchle, který od r. 1949 užívali manželé V. a nyní jejich dcera Mgr. V.H. a u kterého nebyla provedena změna v pozemkové knize (nedochovala se kupní smlouva) byl řešen vlastnickým právem vydržení a prostřednictvím notáře proveden vklad do KN na Mgr. V.H.
Úkol: tajemnice po dohodě s notářem
Termín: ihned

4/13 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PRedistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na umístění, provozování a užívání kabelového vedení v pozemcích parc.č. 973/1, 975/1, 987, 993/1, 994, 996, 1000/1, 1184 a 1185 v k.ú. Velká Chuchle a to za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy budoucí
Termín: do 10.5.2008

4/14 schvaluje
revokaci usnesení 11/2007 ze dne 29.10.2007 b. 11/10 v plném rozsahu schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 651/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 940 m2 p. J.V. (ATV CENTRUM) za cenu 2000 Kč/m2.
Úkol: Ing. Svobodová – kupní smlouva
Termín: do 20.5.2008

4/15 schvaluje
tajemníka výboru stavebního a ÚP Ing. Petra Schůrka a tajemníka výboru bezpečnostního p. Evu Barsovou.
Úkol: ing. Schůrek, p. Barsová
Termín: s účinností od 1.5.2008

4/16 schvaluje
uvolnění p. Jany Rysové z výboru životního prostředí a doplnění nové členky p. Marie Peškové.
Úkol: Jan Rys – předseda výboru ŽP
Termín: s účinností od 1.5.2008

4/17 schvaluje
na základě návrhu pracovní skupiny územního plánu územní plán pro k.ú. Malé a Velké Chuchle a předložení Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.
Úkol: starosta
Termín: 30.4.2008

4/18 neschvaluje
změnu územního plánu dle žádosti p. J:K. Hutě pod Třemšínem , Příbram, který jako vlastník pozemku parc. č. 1065 o výměře 1090 m2, druh lesní pozemek v k.ú. Velká Chuchle navrhuje zařadit tento pozemek v územním plánu do využití OC-B (čistě obytné).
Úkol: Ing. Schůrek – odpověď
Termín: do 10.5.2008

4/19 schvaluje
podání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR ohledně zařazení naší MČ do vyhlášky č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – Czech POINT - ÚMČ by s účinností od 1.7.2008 mohla pro občany vydávat ověřené výpisy z KN, z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a restříku trestů.
Úkol: tajemnice – podání žádosti na MV ČR
Termín: do 30.4.2008

4/20 bere na vědomí
Informace Mgr. Hromádky o jednání bezpečnostního výboru.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl