Usnesení č. 4/2009 ze dne 27.4.2009

Usnesení č. 4/2009
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 27.4.2009

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

4/1 schvaluje
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 3/2009

4/2 bere na vědomí
informace starosty dle bodu 2 zápisu

4/3 schvaluje
závěrečný účet hl. m. Prahy za rok 2008 .
Úkol: Ing. Svobodová-dopis na MHMP
Termín: do 29.4.2009

4/4 schvaluje
závěrečný účet MČ Praha – Velká Chuchle za r. 2008 bez výhrad.

4/5 schvaluje
rozpočtové úpravy za 4/2009 – viz. příloha č.1 usnesení 4/2009.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

4/6 schvaluje
poskytnutí příspěvku do výše 10.000,- Kč na jednodenní akci pro děti a mládež při příležitosti Mezinárodního dne dětí a to na zájezd dne 7.6.2009 do Plzně – dopoledne areál Škoda (Techmánia), odpoledne zámek Kozel (prohlídka) a finanční příspěvek do výše 10.000,-Kč na jednodenní akci pro seniory při příležitosti Mezinárodního dne seniorů – zájezd do Kutné Hory v září 2009.
Úkol: p.Pajerová,Mgr.Schönbauerová
Termín: květen 2009, srpen 2009

4/7 neschválilo
finanční příspěvek na výkon práva myslivosti pro Myslivecké sdružení Radotín.
Úkol: Ing. Svobodová - odpověď
Termín: do 15.5.2009

4/8 schvaluje
čerpání finančních prostředků (cca 90.000,- Kč) z investičního fondu MŠ (FRIM) na úpravu sociálního zařízení ve II. poschodí MŠ.
Úkol: Mgr. Felixová – odpověď
Termín: do 15.5.2009

4/9 schvaluje
„Opatření tajemnice č. 33B/2009 k evidenci DPH“
Úkol: tajemnice, Ing. Svobodová
Termín: ihned

4/10 schvaluje,
aby novou členkou sociálního a bytového výboru byla p. Helena Vlasáková
Úkol: Mgr. Felixová
Termín: od 1.5.2009

4/11 schvaluje
pronájem části pozemku parc.č. 923/61 (1 000 m2) v k.ú. Velká Chuchle spol. EKOPRAG, Mánesova 88, Praha 2 od 1.5.2009 za cenu 200 Kč/m2/rok.
Úkol: starosta, Ing. Šmejkalová-uzavření smlouvy
Termín: ihned

4/12 bere na vědomí
žádost TSK o souhlas se záborem pozemků ve správě naší MČ, přiléhajících ke komunikaci Starochuchelská, kterou bude TSK opravovat, a to v úseku od mostu Pod Akáty až k náměstí Chuchelských bojovníků a vyjádří se po doplnění podkladů ze strany TSK a po jednání s TSK u starosty dne 5.5.2009.

4/13 schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví majetku ČR (výzbroje a výstroje pro JSDH Velká Chuchle v celkové hodnotě 44 250,15Kč) mezi ČR – Ministerstvem vnitra a naší MČ.
Úkol: starosta
Termín: ihned

4/14 schvaluje,
aby ÚMČ pokračoval v jednáních směřujících k uzavření směnných smluv ve smyslu bodu 14 zápisu 4/2009 za účelem umožnění přístupu k pozemku parc. č. 675 v k.ú. Velká Chuchle.
Úkol: tajemnice, Ing. Svobodová
Termín : ihned

4/15 bere na vědomí
žádost jednatele spol.HBW GROUP, s.r.o. p. Hašlera o koupi pozemku parc.č.1064/11 o výměře 44 m2 v k.ú.Velká Chuchle, který je ve správě naší MČ s tím, že si žadatel musí vyžádat stanovisko MHMP – odboru ochrany ŽP (jedná se o vodní plochu).
Úkol: Ing. Svobodová – odpověď
Termín: do 15.4.2009

4/16 neschvaluje
pronájem stánku na nám. Omladiny pro potřeby TS Fantazie jako sklad.
Úkol: Ing. Šmejkalová – odpověď
Termín: do 15.4.2009

4/17 neschvaluje
prodej pozemku parc. č. 564/6 v k.ú. Velká Chuchle (vlastnictví hl.m.Prahy), na kterém je umístěna trafostanice PRE. neschvaluje předloženou studii zástavby na pozemcích 564/9 a 561/5 v k.ú. Velká Chuchle žadatele spol. A.P.Investment s.r.o. a trvá na původním schváleném využití pozemků v ÚP OB – kód B.
Úkol: Ing. Schůrek – odpověď MHMP, A.P.Investment
Termín: do 15.4.2009

4/18 bere na vědomí
zápis z jednání stavebního výboru.

4/19 schvaluje
návrh dopisu na ředitele Správy železniční dopravní cesty Plzeň Ing. Šťastného s tím, že obyvatelé Malé Chuchle i ZMČ zásadně nesouhlasí s navrženým řešením organizace výstavby a umístěním zařízení staveniště budoucí stavby „Praha-Beroun“.
Úkol: starosta
Termín: ihned

4/20 bere na vědomí
dotazy a připomínky hostů a členů ZMČ dle bodu 20 zápisu 4/2009

4/21 bere na vědomí
veřejnou schůzi dne 29.4.2009 v Malé Chuchli a 10.6.2009 ve Velké Chuchli.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl