Usnesení č. 5/2008 ze dne 26.5.2008

U s n e s e n í č.5/2008
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 26.5.2008

Zastupitelstvo městské části

5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 4/2008

5/l bere na vědomí
výpověď ředitelky MŠ p. Vostřákové dohodou ke dni 31.8.2008. schválilo vypsání konkurzního řízení na novou ředitelku /viz příloha č. 1 usnesení 5/2008/ schválilo složení konkurzní komise pro posuzování uchazečů: - člen - určený zřizovatelem PhDr. Helena Hainová, Speciální ZŠ Praha 5 předseda komise - člen - určený zřizovatelem Mgr. Lenka Felixová , MČ Praha Velká Chuchle - člen - určený MHMP bude jmenován MHMP - člen - odborník v oblasti st. správy Jitka Schulzová, Mateřská škola A. Drabíkové, Praha 4 ve školství - člen - pedagog. prac. MŠ Dagmar Vostřáková, MŠ Velká Chuchle - člen - určený ČŠI bude jmenován ČSI - tajemník komise Ing. Lenka Svobodová
Úkol: Mgr. Felixová,Ing. Svobodová
Termín: ihned

5/2 neschvaluje
možnost přístupu na parc. č. 675 v k.ú. Velká Chuchle přes pozemky parc. č. 670/1 nebo 670/3, které má svěřeny MČ p. J. P. z Prahy 4, vzhledem k tomu, že nejsou dořešeny vlastnické vztahy.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: do 30.6.2008

5/3 schvaluje
použití městského znaku na reklamním a informačním plakátu Městské části Praha 16.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: do 30.5.2008

5/4 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 872/3 v k.ú. Velká Chuchle spol. Jarnette Réclame s.r.o. pro umístění l ks oboustranné stavby pro reklamu při ul. Strakonická o vnitřním rozměru výlepových ploch 3,6 x 9,6 m na dobu určitou do 31.5.2013 za cenu Kč 90.000,- ročně.
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: po schválení MČ P-16

5/5 schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře cca 250 m2 ing. M.V. z Přezletic a vyvěšení záměru.
Úkol: Ing. Svobodová-vyvěšení záměru
Termín: po obdržení GP

5/6 schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 na prodej pozemků parc.č. 1000/32 o výměře 13 m2 a 1000/33 o výměře 32 m2 v k.ú. Velká Chuchle (odděleno z pozemku parc. č. 1000/1) za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová-kupní smlouva
Termín: po předlož. znal. posudku

5/7 neschvaluje
dle žádosti Pozemkového fondu ČR, převod pozemků v areálu Závodiště Velká Chuchle parc. č.736/8, 744/3, 744/11, 795/3, 842/6, 842/7, 842/12, 842/18, 855/6 855/9 v k.ú. Velká Chuchle na jiné osoby vzhledem k tomu, že se jedná o areál Dostihového závodiště a nemělo by docházet k jeho rozdělování.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď
Termín: ihned

5/8 schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1170 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění veřejné komunikační sítě se spol. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: do 15.6.2008

5/9 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. Pražská vodohospodářská spol. a.s. k pozemkům parc. č. 561/4, 570/9, 998/19, 998/43, 1027/2, 1160, 1161/1, 1162/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem obnovy vodovodních řadů v ul. Bílčická a okolí a vyvěšení záměru.
Úkol: p. Barsová – vyvěšení záměru
Termín: ihned

5/10 schvaluje
zvýšení rozpočtu na r. 2008 o částku 3.500,- tis. Kč na výstavbu veřejného hřiště s využitím pro ZŠ - usnesení č. 16/3 ZHMP ze dne 24.4.2008 /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 5/2008/ pověřuje starostu projednáním převedení prostředků na OMI.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová
Termín: ihned

5/11 bere na vědomí
informace starosty o výstavbě FINEPu a intervenci ohledně dodržování nočního klidu a omezení práce během víkendů a schůzce s projektanty, investory, zhotoviteli a dalšími účastníky stavby „Serpentiny Hvězdárna“ vzhledem ke katastrofálnímu průběhu výstavby s tím, že bude požadovat dořešení harmonogramu výstavby, změnu zcela nepřijatelné uzávěry komunikace Na Hvězdárnu na dobu 3 měsíců a iniciovat změnu zhotovitele.

5/12 bere na vědomí
informaci starosty a pozvání na II. ročník závodu Czech BIGMAN ve dnech 6.-7.června 2008 v Malé Chuchli.

5/13 bere na vědomí
informace starosty o nejbližších připravovaných akcích v obci dle b. 13 zápisu z jednání ZMČ 5/2008.

5/14 schvaluje
projednání finančního příspěvku na divadelní představení v Sokole na finančním výboru dle rozpočtových možností.
Úkol: Bc. Kuzníková – FV
Termín: do 30.6.2008

5/15 bere na vědomí
informaci Bc. Kuzníkové o jednání Školské rady.

5/16 bere na vědomí
informaci p. Rysa o jednání výboru ŽP.

5/17 bere na vědomí
informaci Ing. arch. Vokurky o jednání výboru stavebního a ÚP.

5/18 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky o dopisu p. Zahnové.

Zpracovala:
Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka Felixová
Stanislav Fresl