Usnesení č. 5/2009 ze dne 25.5.2009

U s n e s e n í č. 5/2009
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 25.5.2009

Zastupitelstvo městské části

5/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

5/1 bere na vědomí
informace starosty

5/2 schvaluje
příspěvek na činnost na rok 2009 pro SK Čechoslovan Chuchle ve výši 5000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín : do 15.5.2009

5/3 schvaluje
příspěvek na občerstvení pro děti při pořádání dětského dne v Malé Chuchli dne 30.5.2009 do výše 3000,- Kč.
Úkol: pokladní
Termín: do 30.5.2009

5/4 schvaluje
uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitostí v k.ú. Velká Chuchle mezi spol. FEMAT s.r.o., Kazínská 8, Praha 5 a MČ Praha- Velká Chuchle a to:
- budova čp. 8 – občanská vybavenost na parcele č. 21
- pozemek parc. č. 21 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2575 m2
- pozemek parc. č. 1151/2 – ostatní plocha o výměře 7 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 24,000.000,- Kč (záloha ve výši 5,000.000,- Kč byla již uhrazena). Doplatek ve výši 19,000.000,- Kč je splatný do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová
Termín: do 15.6.2009

5/5 schvaluje
uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti v k.ú. Velká Chuchle mezi p. B. T., Praha-Radotín a MČ Praha – Velká Chuchle a to pozemku parc. č. 22 – ostatní plocha o výměře 1673 m2, který je součástí areálu za dohodnutou kupní cenu ve výši 6,000.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů od podpisu smlouvy.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová
Termín: do 15.6.2009

5/6 schvaluje
odsvěření části parcely č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle (využití jako LR – lesní porosty), zbývající po odprodeji části tohoto pozemku vlastníkům přilehlých nemovitostí, za účelem svěření hl. m. Praze.
Úkol: Ing. Svobodová – dopis MHMP
Termín: do 15.6.2009

5/7 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem uvolněné části pozemku parc. č. 1027/2 a 1189 v k.ú. Velká Chuchle (osada Višňovka) dle požadavku p. Tvrzského.
Úkol: Ing.Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: po geometrickém zaměření

5/8 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ a Technickou správou komunikací Hl. m. Prahy, Řásnovka 8, 110 15 Praha 1 na bezplatné užívání pozemků parc. č. 29/1, 306, 465, 1164, 1166/1 a 1167/1 k.ú. Velká Chuchle a to po dobu opravy komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských bojovníků – most D62 ul. Pod Akáty, 1. a 2. etapa, č. stavby 756.
Úkol: starosta, Barsová
Termín: ihned

5/9 schvaluje
čerpání. prostředků z rezervního fondu základní školy na nákup školního nábytku ve výši 100 tis. Kč.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

5/10 schvaluje
rozpočtové úpravy za 5/2009 – viz. příloha č.1 usnesení 5/2009.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

5/11 bere na vědomí
zápisy z výboru stavebního a bezpečnostního a diskusi k bodu 10 zápisu 5/2009.

5/12 bere na vědomí
připomínky p. Burleho a p. Řepové dle bodu 11 zápisu 5/2009.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l