Usnesení č. 6/2008 ze dne 30.6.2008

U s n e s e n í č. 6/2008
ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 30.6.2008

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 5/2008

6/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 4 155 100,- Kč (zapojeny dotace z MHMP ve výši 3 085 000,- Kč, prostředky z fin. vypořádání za rok 2007, z vrácené daně z příjmů za rok 2007 a fin. prostředky z daru Prahy 5). /příloha č. 1 usnesení 6/2008/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: 2.7.2008

6/2 schvaluje,
na základě dohody se sociálním odborem MČ Prahy 16, poskytnutí finančního příspěvku pro sourozence K. na letní dětský tábor ve výši 7.300,- Kč. ZMČ poskytnutí příspěvku schválilo.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: dle dohody s MČ Praha 16

6/3 schvaluje
požadavky pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2009-2014. - rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil. - přípojka kanalizace a plyn, plynové topení - samoobsluha 2 mil. - výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil. - výstavba hasičské zbrojnice 10 mil. - hřiště Malá Chuchle 2.5 mil. - přístavba budovy ZŠ 2 mil. na r.2009 + 28 mil. Kč na r.2010
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

6/4 schvaluje
směrnici MČ Praha - Velká Chuchle k dodržování povinnosti veřejných funkcionářů MČ Praha - Velká Chuchle v oblasti střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., ze dne 16. března 2006.
Úkol: tajemnice
Termín: ihned

6/5 schvaluje
„Opatření tajemnice č. 36/2008“ k organizačnímu postupu při přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kterým stanoví závazný postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Úkol: tajemnice
Termín: od 1.7.2008

6/6 schvaluje
na základě žádosti manželů K. , prodej části pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle o výměře cca 300 m2 s tím, že žadatel předloží oddělovací geometrický plán a znalecký posudek.
Úkol: Ing. Svobodová-vyvěšení záměru
Termín: po obdržení GP

6/7 schvaluje,
aby starosta podepsal „Souhlasné prohlášení“ včetně předávacího protokolu na pozemek KN 969/5 v k. ú. Velká Chuchle, kterým nám MČ Praha 5 bezúplatně převádí pozemek parc. č. 969/5 o výměře 683 m2 v k.ú. Velká Chuchle (dosud ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5).
Úkol: Ing. Svobodová-souhlas MHMP,vklad KN
Termín: do 31.7.2008

6/8 schvaluje
podpis protokolu o předání komunikace „Propojení Velké a Malé Chuchle“ č. PP/23/08/336/2008 mezi TSK hl.m.Prahy (předávající), Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP (přejímající a následně předávající) a MČ Praha – Velká Chuchle (následně přejímající) a převod hmotného majetku.
Úkol: starosta, Ing. Svobodová
Termín: do 31.7.2008

6/9 schvaluje
vyřešit duplicitní zápis vlastnictví v KN k pozemku parc.č.981/91 o výměře 40 m2 v k.ú. Velká Chuchle uzavřením dohody o uznání a narovnání s p.H. V. jako závětní dědičkou po zemřelé p. M. K., která je dle evidence KN spolu s hl.m.Prahou (svěřená správa nemovitostí MČ Praha - Velká Chuchle) vlastníkem tohoto pozemku a přiznat p. V. náhradu ve výši Kč 10 000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová-návrh dohody
Termín: do 10.8.2008

6/10 schvaluje
dle žádostí OS společnost pro obnovu parníku Lanna l, pronájem cca 500 m2 pozemku parc.č. 923/62 v k.ú. Velká Chuchle za účelem uložení trupu historického parníku Lanna 1 a jeho následné opravy za cenu 35 Kč/m2/rok na dobu l roku s možností přednostního prodloužení.
Úkol: Ing. Šmejkalová- odpověď
Termín: ihned

6/11 neschvaluje
možnost přístupu (ani pěší) na pozemek parc. č. 675 přes pozemky MČ parc. č. 670/1 nebo 670/3 v k.ú. Velká Chuchle pro p. P. z důvodu nedořešených vlastnických vztahů, což by i v budoucnu způsobilo komplikace oběma stranám.
Úkol: Ing. Svobodová - odpověď
Termín: ihned

6/12 schvaluje
'uzavření smlouvy o výpůjčce s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Cihelná 548/4, Praha l k pozemkům parc. č. 561/4, 570/9, 998/19, 998/43, 1027/2, 1160, 1161/1, 1162/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem obnovy vodovodních řadů v ul. Bílčická a okolí.
Úkol: p. Barsová – smlouva o výpůjčce
Termín: ihned

6/13 schvaluje
udělení souhlasu pro firmu ISTAR s.r.o. k uzavření nájemní smlouvy s PVS, a.s. na zapůjčení pozemků č. 1158 a 1159/1 v k.ú. Velká Chuchle, na které je uzavřena smlouva o výpůjčce se spol. ISTAR s.r.o. na dobu výstavby sertentýny, na provedení nezbytně nutných prací ze strany PVS.
Úkol: Ing. Svobodová – písemný souhlas
Termín: ihned

6/14 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. VAS v.o.s., Hilmarova 979, Praha 5 na „Zpevnění komunikace, zhotovení betonové patky v ul. V Dolích“, ve výši Kč 47 680,- Kč vč. DPH. Úkol: Ing. Schůrek – uzavření smlouvy Termín: 1.7.2008 6/15 schvaluje v souvislosti s dokončováním publikace „Malá a Velká Chuchle“ a vzhledem ke zvýšení počtu stran, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s vydavatelstvím Maroli ze dne 15.3.2007 s navýšením o 47 667,- Kč a posunem termínu vydání.
Úkol: tajemnice - uzavření dodatku č.2
Termín: ihned

6/16 schvaluje,
aby návrh smlouvy o dílo od firmy Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, Turnov na dodávku hracích prvků pro dětské hřiště u mateřské školy byl znovu prověřen a bylo projednáno vypuštění některých prvků.
Úkol: starosta, Mgr. Felixová
Termín: do 31.7.2008

6/17 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Texat s.r.o., Ruzyňská 582/61, Praha 6 na zapůjčení části pozemku parc. č. 1167/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2m2 (nám. Omladiny u tříděného odpadu) na umístění sběrného kontejneru, který bude sloužit veřejnosti k odložení nepotřebných textilií a následně k charitativním účelům.
Úkol: Mgr. Felixová – vyvěšení záměru
Termín: do 10.7.2008

6/18 bere na vědomí
kontroly hospodaření v ZŠ Charlotty Masarykové a MŠ Na Cihelně, které prováděl zřizoval při kterých nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

6/19 schvaluje
vypsání nového konkurzního řízení na ředitelku Mateřské školy Na Cihelně.
Úkol: starosta
Termín: do 31.8.2008

6/20 bere na vědomí
informace starosty o místním šetření na stavbě TV Velká Chuchle – serpentýna dne 25.6.2008, které bylo svoláno po dohodě OMI MHMP a MČ Praha – Velká Chuchle a jeho cílem bylo seznámení s plánovaným postupem výstavby na akci „TV Velká Chuchle“ v ulici Na Hvězdárně v období dopravní výluky s tím, že bude po dohodě s projektanty, zhotovitelem a OMI veřejné jednání (na stavbě, příp. v základní škole), tak aby byly zodpovězeny dotazy, týkající se stavby a harmonogramu uzávěry. /příloha č.2 usnesení 6/2008 – kopie záznamu o místním šetření/ schvaluje a) vyzvat FINEP, aby jezdil technikou od chatařské oblasti a zpět po svém pozemku b) projednat s ISTAREM a odborem dopravy MČ Prahy 16 vybudování zálivů u serpentýny a harmonogram výstavby c) projednat zjednosměrnění dopravy v chatové oblasti d) svolat veřejnou schůzi v průběhu července a informovat o průběhu výstavby serpentýny
Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín: ihned

6/21 bere na vědomí
pořádání 3. ročníku cyklistického závodu Praha – Karlštejn Tour, který se bude konat dne 9.8.2008.

6/22 bere na vědomí
e-mail p. Kodeta s žádostí o sdělení, kdy dojde k výstavbě protihlukových stěn na Strakonické a odpověď TSK hl. m. Prahy s uvedením Rozhodnutí č.j.: UP/219/1248/1563/217.4/05, kterým bylo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy povoleno překročení hygienických limitů hluku na hodnoty uvedené v „Harmonogramu pro odstraňování staré hlukové zátěže z automobilové dopravy na území hl. m. Prahy“ z dubna 2005 dle tohoto harmonogramu až do 31.12.2017. Dle citovaného Rozhodnutí nemá TSK přidělené finanční prostředky na realizaci.
Úkol: Ing. Schůrek – odpověď p. Kodetovi
Termín: do 20.7.2008

6/23 schvaluje
dle žádosti starosty DTJ Ing. Lapáčka příspěvek na činnost s dětmi a mládeží pro DTJ na r. 2008 ve výši 5000,- Kč.
Úkol: Ing. Svobodová – odpověď DTJ
Termín: do 15.7.2008

6/24 schvaluje
na základě žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Jančíkové nákup nové kopírky pro ZŠ v částce 50.000,- Kč z Fondu rezervy majetku ZŠ.
Úkol: Mgr. Felixová - odpověď
Termín: do 15.7.2008

6/25 bere na vědomí
informace tajemnice o jednání s p. Babkou a p. Dolejšem z Pražských služeb, a.s. a záměru vedení firmy, zabezpečovat od 1.7.2008 v menších MČ svoz odpadu v odpoledních a večerních hodinách. neschvaluje změnu svozu odpadu v odpoledních a večerních hodinách.
Úkol: tajemnice – projednat s PS., a.s.
Termín: ihned

6/26 schvaluje
zakoupení schránek na sáčky na psí exkrementy a mikroténové sáčky. Úkol: tajemnice – objednávka a realizace Termín: ihned 6/27 bere na vědomí informaci tajemnice o technických problémech s dálkovým přenosem na straně provozovatele kabelové televize TV NET v souvislosti s přípravou info kanálu.
Úkol: tajemnice – jednání s TV NET
Termín: do 30.8.2008

6/28 schválilo
na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, zastavení exekuce vůči spol. TECNO BAU CZ, s.r.o. Vinohradská 85, 120 00 Praha 2, která dluží MČ za pronájem 65.736,- Kč s příslušenstvím o odpisu pohledávky, neboť se soudnímu exekutorovi nepodařilo nalézt postižitelný majetek povinného.
Úkol: Ing. Svobodová – odpis pohledávky
Termín: dle nabytí PM

6/29 bere na vědomí
informace p. Rysa ohledně komplikací, které způsobují přívalové deště v lokalitě na Hvězdárně.

6/30 bere na vědomí
informaci p. Rysa o podnětu p. Patočky, požádat hygienickou stanici o měření exhalací před zahájením stavby přemostění a po ukončení, aby bylo srovnání a podklad pro případnou žalobu.

6/31 neschválilo
podněty společnosti LARI na změnu územního plánu pozemků parc. č. 1094/3 (1326 m2 – z ostatní plochy na zahradu) a 1094/4 (1608 m2 – z ostatní plochy neplodná na dopravu, parkoviště) a změnu ÚP pozemků parc. č. 1080/1, 1080/2, 1084/1 a 1084/3 na využití pro komerční účely s tím, že doporučilo majiteli pozemků ing. J. hledat alternativní řešení a lépe využít k realizaci svého investičního záměru smíšenou zónu na pozemcích v okolí Vápenky (zařazeny v ÚP do kategorie SVM).
Úkol: Ing. Schůrek – odpověď
Termín: do 20.7.2008

6/32 schválilo,
aby předseda bezpečnostního výboru p. Hromádka zaslal stížnost na MHMP na nečistotu a nepořádek na autobusové zastávce „Smíchovské nádraží“ a přítomnost bezdomovců a opilců v denních i nočních hodinách.
Úkol: Mgr. Hromádka – dopis
Termín: do 15.7.2008

6/33 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky ohledně návrhů na přechody pro chodce v Malé Chuchli.

6/34 bere na vědomí
připomínky a podněty hostů, týkající se především stavební činnosti a dopravy, s tím, že všechny budou v pracovním pořádku řešeny.
Úkol: starosta, Ing.arch.Vokurka,Ing. Schůrek
Termín: červenec 2008

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili: Mgr. Lenka Felixová Stanislav Fresl