Usnesení č. 6/2009 ze dne 29.6.2009

Usnesení č. 6/2009
z 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 29.6. 2009

Zastupitelstvo městské části
6/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

6/1 bere na vědomí
informace starosty

6/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 6/2009 – viz. příloha č.2 usnesení 6/2009. Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

6/3 schvaluje
návrh požadavků pro střednědobý investiční rozpočtový výhled 2010-2015
- přístavba budovy ZŠ s využitím pro MŠ 3 mil.na r.2010
+ 28 mil. Kč na r.2011
- hřiště Malá Chuchle 2.5 mil.
- rekonstrukce topení „Klubový dům“ 2 mil.
- výstavba hasičské zbrojnice 10 mil.
- výstavba haly pro skladové hospodářství (včetně úpravy dvora + plot) 3.5 mil.
- rekonstrukce komunikace Nad Závodištěm (včetně veřejn.osvětlení) 1,5 mil.
- zastavovací studie bývalého areálu Femat 500 tis.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: 7.8. 2009

6/4 bere na vědomí
výsledky kontrol v ZŠ ze strany zřizovatele

6/5 schvaluje
přijetí finančních darů v celkové výši 83.495,- Kč do rezervního fondu základní školy
Úkol: Ing. Svobodová – dopis ZŠ
Termín: 15.7. 2009

6/6a schvaluje
zamítnutí organizační i finanční spoluúčasti naší městské části na vánočních hrnčířských trzích na závodišti v Chuchli
Úkol: Ing. Svobodová – odpověď pořadateli
Termín: 15.7. 2009

6/6b schvaluje,
že městská část nemá námitky proti pořádání hrnčířských trhů na závodišti v Chuchli
kol: Ing. Svobodová – odpověď pořadateli
Termín: 15.7. 2009

6/7 bere na vědomí
výsledky kontrol v MŠ ze strany zřizovatele

6/8 schvaluje
navýšení celkové kapacity dětí v MŠ pro školní rok 2009/2010 z původního počtu 96 dětí na 98 dětí, tj. o dvě děti ( po jednom dítěti ve dvou třídách ve II. patře )
Úkol: Mgr. Felixová – odpověď MŠ
Termín: 31.7. 2009

6/9a neschvaluje
prodej bytového domu v Praze 5, Starolázeňská 320 vč. přilehlých pozemků ( parc.č. 649, pozemek parc.č. 650/2 )
Úkol: Mgr. Felixová – odpověď nájemníkům
Termín: 31.7. 2009

6/9b neschvaluje
zřízení smluvního předkupního práva pro případný budoucí prodej stávajícím nájemníkům bytového domu v Praze 5, Starolázeňská 320 vč. přilehlých pozemků ( parc.č. 649, pozemek parc.č. 650/2 )
Úkol: Mgr. Felixová – odpověď nájemníkům
Termín: 31.7. 2009

6/10 schvaluje
výsledek pořadí doporučeného SBV na vhodného uchazeče o nájem bytu v Praze 5 – Velké Chuchli, ul. Starochuchelská 240/38
1. Hana Klepalová 24
2. Jan Chocholatý 15 + 7
3. Kristýna Fryšová 15 + 6
4. Daniela Nemčeková 15 + 5
5. Vladimíra Volfová 13
6. Vít Řepa 11 + 5
7. Lucie Štěpánková 11 + 4
8. Zdeňka Stojková 4

a prvního v pořadí s nejvyšším počtem bodů ( Hanu Klepalovou) jako vhodného nájemce a uzavření nájemní smlouvy.
Úkol: Ing.Šmejkalová – odpovědi, uzavření smlouvy,
Termín: 24.7. 2009

6/11 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Hl.městem Prahou jako investorem k pozemkům parc.č.3 a 4 v k.ú. Velká Chuchle za účelem vynucené překládky energetického zařízení v rámci stavby označené „Praha 16 – Velká Chuchle, přeložky kabelů NN, ul. Starochuchelská č. stavby IM 90314, SPP: S-119314“, a to bezúplatně.
Úkol: Barsová
Termín: 31.7. 2009

6/12 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. k části pozemku parc.č. 1037/1 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování a užívání kabelového vedení (ul.Dubnická), a to za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Barsová
Termín: 31.7. 2009

6/13 schvaluje
uzavření smlouvy se spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle ve prospěch stavby plynárenského zařízení „Stavba č.4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0005-Serpentina: Přeložky+opěrná zeď“ (přeložení STL plynovodu s přípojkou pro č.p. 256) spočívající v umístění této stavby a právu přístupu a vjezdu na uvedené pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly stavby, a to za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Barsová
Termín: 31.7. 2009

6/14 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k části pozemku parc.č.1170 v k.ú. Velká Chuchle (40 cm2 v ul. Starolázeňská) se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem pokládky telefonních kabelů, a to za cenu Kč 1 000,-
Úkol: Barsová
Termín: 31.7. 2009

6/15 schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 1027/2 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 328 m2 p. P.T., Praha 4
Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: 20.7. 2009

6/16 bere na vědomí
informaci o smlouvě o zřízení věcného břemene, kterou po konání majetkového výboru předložila Pražská plynárenská Distribuce, a.s. k části pozemku parc.č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle (přeložení a rekonstrukce STL plynovodu vč.přípojek pro č.p.410,243,376,537,178 a 145 – akce „Stavba č.4506-TV Velká Chuchle, etapa 0007-Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu). Věc je nutné ještě projednat s Magistrátem, resp. s Hlavním městem Prahou, který musí ve věci ještě rozhodnout
Úkol: Barsová
Termín: 31.7. 2009

6/17 bere na vědomí
a doporučuje informaci o kácení poškozených a nebezpečných stromů ( topol v ul. Dostihová na základě žádosti vlastníka přilehlé nemovitosti pana Svobody, dále borovice v ul. Nad Drahou - pokácení bude provedeno v následujících dnech). Dalším stromem v havarijním stavu je lípa v Malé Chuchli v ul. Zbraslavská - zde bylo kácení již provedeno. Zastupitelé doporučují, aby v případě pokácení těchto stromů byla požadována a provedena náhradní výsadba
Úkol: Pajerová
Termín: do konce roku 2009

6/18 bere na vědomí
informaci o skutečnosti, že se na všechny MČ v Praze obrátila MČ Praha 2, která připravila a navrhla text nové obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb psů na území hl. města Prahy. Zastupitelé i veřejnost mohou k připravované vyhlášce činit své případné připomínky.
Úkol: Pajerová – zveřejnění na www.chuchle.cz a úložišti
Termín: 20.7. 2009

6/19 bere na vědomí
informaci o vyřešení stížnosti pana Kawuloka z Malé Chuchle, že dochází k pálení plastových obalů na pozemku, který je ve vlastnictví spol. Podzimek a synové.

6/20 bere na vědomí
informaci o plánované rekonstrukci el. vedení 2x110 kV přes osadu Lahovská 6/21a schvaluje požadavek, aby současná prováděná rekonstrukce komunikace v ul. Na Hvězdárně byla provedena až k poslednímu domu zástavby tj. k domu Minxů ( poslední dům vpravo )

6/21b schvaluje
požadavek, aby v roce 2010 byla vybudována v ul. Na Hvězdárně komunikace od domu Minxů k plánovanému obratišti MHD, včetně zasíťování 6/21c schvaluje požadavek, aby tato nově vybudovaná komunikace v ul. Na Hvězdárně nesloužila k stavební činnosti jakýchkoli firem, které v prostoru Hvězdárny provádějí stavební činnost a pověřuje starostu, aby v intencích usnesení 6/21a-c) jednal s OMI a Magistrátem hl.m. Prahy.
Úkol: starosta
Termín: 2009

6/22 bere na vědomí
informaci o podaném návrhu na uspořádání místního referenda

6/23 bere na vědomí
informaci o skutečnosti, že ÚMČ obdrželo oznámení – veřejnou vyhlášku o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a že veřejné jednání ve věci se bude konat dne 6.8. 2009 na Magistrátu hl.m. Prahy
Úkol: starosta, arch. Vokurka, ing.Schůrek
Termín: viz. termín jednání a průběžně 2009

6/24 bere na vědomí
a doporučuje informaci o žádosti společnosti JVS GROUP, s.r.o., která hodlá dne 28.8. 2009 od 16.00 do 22.30 hod. uskutečnit v areálu dostihového závodiště ve Velké Chuchli akci Pyrogames – multimediální a pyrotechnickou show s využitím světelných a laserových prvků. Zastupitelstvo bere akci na vědomí s tím, že navrhuje, aby byl pořadateli akce sdělen požadavek MČ k dodržení „nočního klidu“ tedy nepřekročení 22.00 hodiny a jako možná kompenzace zatížení, umožnit volný vstup chuchelským občanům na tuto akci.
Úkol: Mgr. Felixová - odpověď
Termín: 20.7. 2009

6/25 bere na vědomí
informace, týkající se měření exhalací (přemostění Radotín – Lahovice) a vznesené námitky nad schválením rozpočtu zastupitelstvem hl. m. Prahy, zkrácením o 300 mil. Kč na protipovodňová opatření 6/26 schvaluje zapůjčení vysoušečů, které jsou ve vlastnictví MČ do některé obce postižené povodněmi a vyčlenění finanční částky 30.000,- Kč z rozpočtu na nákup dezinfekce, prac. nářadí, pitné vody apod. a následného poskytnutí těchto věcí postižené obci.
Úkol: ÚMČ a starosta
Termín: ihned

6/27 bere na vědomí
informace, týkající se alternativního návrhu obytné zóny ulice Starochuchelská od arch. Malého - tento návrh bude zveřejněn na www stránkách úřadu a na úložišti zastupitelů, aby se s návrhem mohli seznámit ostatní a dále informace, týkající se opravy vozovky komunikace Starochuchelská v úseku nám. Chuchelských bojovníků – Pod Akáty a její uzavírky (1. fáze od 1.7.2009 do 31.8.2009 v úseku nám. Chuch. bojov.–Pod Akáty 2. fáze od 1.9.2009 do 30.9.2009 v úseku nám. Omladiny – Pod Akáty ). Pro chuchelské občany bude zajištěna objízdná trasa. V době prázdnin nebude zajíždět autobus 172 přes závory a budou zrušeny zastávky Kazínská, Velká Chuchle, Starochuchelská.
Úkol/termín: sekretariát ÚMČ – informace o opravě komunikace zveřejnit ihned
sekretariát ÚMČ – návrh zveřejnit do 31.7. 2009

6/28 bere na vědomí
připomínky z diskuse dle bodu 28 zápisu 6/2009.

Příloha č. 1.

Zpracovala: Mgr. Lenka Felixová

Schválili:
Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l