Usnesení č. 7/2007 ze dne 28.5.2007

U s n e s e n í č. 7/2007
ze 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 28.5.2007

Zastupitelstvo městské části

7/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 6/2007

7/1 bere na vědomí
„Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2006“, provedenou sekcí kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy podle zákona č. 420/2004 Sb., se závěrem, že při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

7/2 bere na vědomí
„Protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného“, provedenou pracovníky VZP ČR za období 11.6.2003 – 16.4.2007.

7/3 schvaluje
dle žádosti p. J. Z. prodej části pozemku parc. č. 160/6 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 580 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 520,- Kč/m2 a vyvěšení záměru.
Úkol: p. Barsová-vyvěšení záměru
Termín: ihned

7/4 schvaluje
dle žádosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5 prodej pozemku parc. č. 1159/3 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 13 m2 za cenu dle znaleckého posudku a vyvěšení záměru.
Úkol: p. Barsová-vyvěšení záměru
Termín: ihned

7/5 schvaluje
uzavření smlouvy o věcném břemenu ve prospěch PREdistribuce, a.s. – kabelové vedení 1 a 22kV na pozemcích parc. č. 1158 a 1159/1 v k.ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: po obdržení znal. posudku od PRE

7/6 schvaluje,
aby MČ požádala MHMP odbor majetku o vykoupení pozemku parc. č. 208/3 v k.ú. Malá Chuchle. Jedná se o komunikaci, která je v soukromém vlastnictví a navazující na ulici V Uličce, kterou vlastní MHMP.
Úkol: p. Barsová – žádost na MHMP
Termín: ihned

7/7 schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5 na prodeje části pozemku parc.č. 87/2 k.ú. Malá Chuchle o výměře 25 m2 za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy
Termín: po obdržení znal. posudku od PRE

7/8 schvaluje
uzavření kupní smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a p. Květoslavou Pecákovou, Nám. Chuchelských bojovníků 19/3, Praha 5 na zakoupení pozemku parc.č. 869/8 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2562 m2 (u fotbalového hřiště) za dohodnutou cenu 452 tis. Kč.
Úkol: p. Barsová – uzavření kupní smlouvy
Termín: do 20.6.2007

7/9 bere na vědomí
informace p. Rysa ohledně průtočnosti potoka Vrutice, žádosti p. Kodeta, ankety OS Zdravá Chuchle a dotaz na výstavbu serpentiny.

7/10 schválilo
možnost snížení (odpuštění) úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Velká Chuchle v odůvodněných případech (dlouhodobá nemoc či jiná dlouhodobá nepřítomnost dítěte).
Úkol: řed. Vostřáková
Termín: průběžně

7/11 neschválilo
využití venkovních prostor školního hřiště u budovy ZŠ Charlotty Masarykové pro veřejnost.
Úkol: Mgr. Felixová-dopis ZŠ
Termín: ihned

7/12 bere na vědomí
informace p. Děrdové o kontrole pokladních dokladů u ÚMČ Praha-Velká Chuchle za I. čtvrtletí r. 2007, kterou provedli členové kontrolního výboru p.Vojta, p. Piskáčková a p. Děrdová.

7/13 schválilo
zajištění „Pražské mobilní zvonohry“ na termín 26.12.2007 dopoledne po dobu cca 2 hodiny (předpokládané náklady do 15 tis. Kč).
Úkol: Mgr. Schönbauerová, sl. Hradecká
Termín: dle dohody s provozovatelem

7/14 bere na vědomí
informaci starosty o předpokládaném zahájení provozu samoobsluhy.

7/15 bere na vědomí
informaci starosty o úvaze ÚMČ pořídit stojany na kola k ZŠ a poště.

7/16 bere na vědomí
informaci starosty o mostku přes Vrutici u podchodu přes Strakonickou.

7/17 bere na vědomí
informace Ing. arch. Vokurky o jednání stavebního výboru dne 23.5.2007 a podrobné informace o návrhu úprav ÚP změny 06, 07. pověřuje starostu a Ing. arch. Vokurku účastí na projednávání navrhovaných úprav ÚP na Útvaru hl. m. Prahy dne 7.6.2007.

7/18 neschválilo
stavbu svážnice Velká Chuchle – Radotín jako součásti stavby 514 – okruh Lahovice – Slivenec, která je naprojektována jako horizontální lesní cesta ve svahu nad tratí mezi vyústěním tunelu a prostorem nad nádražím ve Velké Chuchli s odůvodněním možnosti odvozu dřeva z tohoto lesního prostoru.
Úkol: stavební – odpověď ŘSD
Termín: ihned

7/19 revokuje
b. 5/26 usnesení č. 5/2007 ze dne 26.3.2007 v plném rozsahu. schvaluje změnu projektu příjezdu ke stavbě na pozemek parc. č. 335/5, k.ú. Velká Chuchle a to přímý vjezd přes pozemek parc. č. 1038 ve vlastnictví obce, namísto původně odsouhlaseného propojení s příjezdem k parcele 335/13 (p. P.) s tím, že stavebník (manželé O.i) provede práce na pozemku parc. č. 1038 na vlastní náklady a bude platit dlouhodobý nájem za celou část pozemku parc. č. 1038, přiléhající k pozemku parc. č. 335/5.
Úkol: stavební-vyjádření pro MČ P-16 Ing. Šmejkalová-náj. smlouva
Termín: do 20.6.2007

7/20 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky o tom, že Rada hl. m. Prahy schválila zadání nového územního plánu a pokud návrh schválí i ZHMP, zahájí ihned Útvar rozvoje hl. m. Prahy práce na novém územním plánu města.

7/21 bere na vědomí
informaci tajemnice o semináři Spolupráce městských částí v oblasti CR „Praha není jen královská cesta“, který organizačně zabezpečoval Institut evropské demokracie a kterého se za MČ zúčastnil Mgr. Hromádka a tajemnice.

7/22 bere na vědomí
informaci tajemnice o možných variantách zakoupení digitálního záznamníku (diktafonu) pro pořizování záznamu z jednání zastupitelstva.

7/23 bere na vědomí
pozvánku na akci „Dětský den spolu s královských průvodem císaře Karla IV“, který se uskuteční v pátek 1.6.2007 od 12 hod. na Staroměstském náměstí.

7/24 bere na vědomí
informaci starosty o projednávání nabídky na projekční a investiční činnost pro stavbu dešťové kanalizace ve Velké Chuchli – prostor vymezený ul. Strakonická, Dostihová a Starolázeňská a objízdnou komunikací u trati ČD.

7/25 schvaluje
zadání zhotovení projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a inž. činnost do vydání ÚR a SP pro stavbu „Připojení domů čp. 406, 407 a 432 na STL rozvod plynu“ v ul. Nad Závodištěm ve V. Chuchli společnosti VSV – Engineering s.r.o. Staropramenná 29,Praha 5.
Úkol: stavební odbor
Termín: ihned

7/26 schvaluje
finanční příspěvek na činnost Místní organizace Českého rybářského svazu výši 5 000,- Kč.
Úkol: tajemnice, účetní
Termín: do 10.6.2007

7/27 schvaluje
nákup štěpkovače CHIPPER 8 dle nabídky p. Jana Soldáta, Ve struhách 150, 390 03 Tábor – Klokoty za cenu 396 tis. Kč bez DPH z inv. dotace MHMP.
Úkol: starosta, účetní
Termín: do 20.6.2007

7/28 pověřuje
starostu projednat možnost změny dopravního značení v ul. Radotínská v obytné části ze zákazu zastavení na zákaz stání.

7/29 pověřuje
starostu projednáním omezení rychlosti, případně zpomalovacích prahů nebo zřízení obytné zóny v ulici Starochuchelská vzhledem k nebezpečnému provozu v okolí ZŠ Charlotty Masarykové.

7/30 bere na vědomí
informaci Ing. arch Vokurky, že budou do příštího zasedání ZMČ vytipovány chodníky, které by měly být rekonstruovány z dotace MHMP.

7/31 bere na vědomí
informaci Mgr. Hromádky o slavnostním otevření pobočky Městské knihovny ve Velké Chuchli dne 22.5.2007, kterého se zúčastnil náměstek ředitele knihovny Ing. Pavel Petříček, ředitelka Obvodní knihovny pro Prahu 5, 13 a 16 PhDr. Jana Alexová a za MČ Praha – Velká Chuchle starosta, místostarostka a tajemnice.

7/32 bere na vědomí
informaci starosty, že od 21.6.2007 od 7.00 hodin ráno do 23.6.2007 do 18.00 hodin odpoledne bude firma SKANSKA DS provádět pokládku obrusné vrstvy komunikace v křižovatce ulic Dostihová – Radotínská v návaznosti na ulici U Skály a železniční přejezd bude v této době neprůjezdný.

7/33 bere na vědomí
požadavek starosty, aby členové ZMČ nahlásili tajemnici předpokládané čerpání dovolené v červenci a srpnu z důvodu organizačního zabezpečení případného mimořádného zasedání ZMČ a krizového štábu.

7/34 bere na vědomí
náměty a připomínky p. Burleho, který se zúčastnil ZMČ jako host.

Mgr. Lenka Felixová                       Stanislav Fresl