Usnesení č. 7/2008 ze dne 28.7.2008

Usnesení č. 7/2008 z mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 28.7. 2008

Zastupitelstvo městské části
7/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání č. 6/2008

7/1 schvaluje
jednostranné zvýšení nájemného od 1.1. 2009 v souladu s § 4 zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na max. výši nájemného, stanoveného pro k.ú. Malé a Velké Chuchle s následujícími max. přírůstky měsíčního nájemného v procentech, stanovené pro aktuální nájemné za 1 m2 takto

podle př. č.4- byty standardní:
stávající nájemné       max.% navýšení      náj.pro r.2009
53,18 Kč                      o 22,90 %              na 65,36 Kč
46,97 Kč                      o 30,80 %              na 61,44 Kč
41,03 Kč                      o 40,00 %              na 57,44 Kč

podle př.č.4a)- byty se sníženou kvalitou:
34,17 Kč                      o 45,50 %               na 49,72 Kč

Úkol: Ing. Šmejkalová – sdělení nájemníkům
Termín: 30.9.2008

7/2 schvaluje
revokaci usnesení č. 5/2008 ze dne 26.5. 2008 b. 5/5 v plném rozsahu neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 160 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře cca 250 m2 Ing. M.V., V Podskalí 227, 250 73 Přezletice.

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

7/3 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, Turnov na dodávku hracích prvků pro dětské hřiště u mateřské školy v Praze – Velké Chuchli ve výši 980.624,- Kč, vč. DPH

Úkol: starosta
Termín: ihned

7/4 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha – Velká Chuchle a spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 za účelem přeložení již vybudovaného zařízení STL plynovodu DN 150 a DN 80 v ul. Na Hvězdárně, Praha - Velká Chuchle z jiného pozemku na pozemku parc. č. 1159/1 a 1160 v k.ú. Velká Chuchle, a to za cenu dle znaleckého posudku

Úkol: p. Barsová – uzavření smlouvy budoucí
Termín: ihned

7/5 schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha – Velká Chuchle a Texat s.r.o., Ruzyňská 582/61, Praha 6 na zapůjčení 2 m2 pozemku parc. č. 1167/1 v k.ú. Velká Chuchle (nám. Omladiny u tříděného odpadu) na umístění sběrného kontejneru, který bude sloužit veřejnosti k odložení nepotřebných textilií a následně k charitativním účelům.

Úkol: starosta
Termín: po obdržení souhlasného stanoviska odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16 - Radotín

7/6 schvaluje
převedení finančních prostředků na výstavbu veřejného hřiště s využitím pro ZŠ ve výši 3.500,-tis. Kč na OMI

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: po projednání v orgánech HMP

7/7 pověřuje
starostu k jednání o koupi nemovitostí - areálu „Femat „ tj. parc. č. 21, 1151/2, včetně budovy čp. 8 - zapsané na LV 502 a parc. č. 22 – zapsané na LV 824, oboje pro k.ú. Velká Chuchle, vedené Katastrálním úřadem pro hl.m. Prahu s vlastníky se společností Femat, s.r.o., Kazínská 8, Praha 5 a panem B.T., Na Říháku 1313/31, Praha 5, a to za kupní cenu cca 30.000,- tis. Kč dle znaleckého posudku a jednáním s HMP o případné finanční spoluúčasti na kupní ceně.

Úkol: starosta
Termín: ihned

Zpracovala: Mgr. Lenka Felixová, zástupce starosty

Schválili: Mgr. Lenka Felixová      Stanislav F r e s l