Usnesení č. 8/2008 ze dne 29.9.2008

Usnesení č. 8/2008
z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
konaného dne 29.9.2008

Zastupitelstvo městské části
8/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 7/2008

8/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 1 112 500,- Kč (do příjmové části byly zapojeny prostředky za pojistné plnění za opravu Multicar, převod nerozděleného zisku z minulých let z hospodářské činnosti, zapojení neinv. dotace na financování CzechPOINT a do výdajové části bylo zapojeno pojistné plnění (Multicar), úpravy na hřišti u MŠ (hrací prvky), dokumentace pro příjezdovou komunikaci Nad Závodištěm, navýšení příspěvku pro ZŠ – učební pomůcky, školení, snížení rezervy – čerpání vrácené daně z příjmů, navýšení výdajů na nákup DDHM – CzechPOINT, navýšení výdajů na nákup ostatních služeb CzechPOINT). /příloha č. 1 usnesení 8/2008/
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: 2.10.2008

8/2 schvaluje
úpravu rozpočtu ZŠ: přesun finančních prostředků z FRM na nutné opravy a údržbu projektu oprava hygienických zařízení, oprava plynových kotlů, oprava střechy) ve výši 100 tis. Kč do provozu a přesun finančních prostředků z RF do provozu na pokrytí nutných nákupů v souvislosti s epidemií žloutenky (15000,- Kč), pokrytí zvýšených cen služeb (internet do škol 15000,-) a plavání (22000,-).
Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: ihned

8/3 schvaluje
rozpočtový výhled na r. 2009 a 2010. /příloha č. 2 usnesení 8/2008/.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

8/4 schvaluje
dodatek č. l k jednacímu řádu ZMČ ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.10.2008 s úpravou b. 2 článku X.
Úkol: tajemnice
Termín: ihned

8/5 bere na vědomí
protokol PSSZ č. 2002/08 o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění u ÚMČ Praha-Velká Chuchle, provedené dne 7.8.2008 s tím, že nebyla zjištěna žádná pochybení.

8/6 schvaluje
v souvislosti s opakovaným konkurzním řízením na ředitelku MŠ zpětvzetí výpovědi z pracovního poměru a vzdání se funkce stávající ředitelky p. Vostřákové.

8/7 bere na vědomí
informaci Mgr.Felixové o průběhu 2. kola konkurzního řízení na funkci řed. MŠ.

8/8 schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc.č. 417/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 233 m2 (pozemek pod obecní komunikací v ul. Na Cihelně) do vlastnictví hl.m.Prahy a jeho následné svěření naší MČ dle nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 31.10.2008

8/9 schvaluje
dle žádosti Odboru ochrany prostředí MHMP odsvěření lesního pozemku parc.č. 1132/1 v k.ú. Velká Chuchle – nezpevněné cesty mezi hřbitovem a zástavbou obce, jehož správa je tomuto odboru svěřena.
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 31.10.2008

8/10 schvaluje
pronájem nevyužité části pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle v záplavové oblasti o výměře cca 2000 m2 pro parkování nákladních vozidel a malé mechanizace spol. SMEČ s.r.o. za cenu 200 Kč/m2/rok na dobu 1 roku s přednostní možností prodloužení po předchozím vyvěšení záměru.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: do 13.10.2008

8/11 schvaluje
podepsání souhlasného prohlášení mezi MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha 5, aby pozemek č. parc. 1111 – podíl ve výši 1/4 (celková výměra 4726 m2- lesní pozemek) v k.ú. Velká Chuchle, dosud ve vlastnictví hl. m. Prahy – MČ Praha 5, byl svěřen MČ Praha – Velká Chuchle.
Úkol: Ing. Svobodová-vklad do KN
Termín: do 31.10.2008

8/12 schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 829/2008/OSDS s Pražskou plynárenskou Distribuce, a.s. Praha 4, U Plynárny 500 na „Stavbu č. 4506 – TV Velká Chuchle, etapa 0007 – Na Hvězdárně: Plynovod a přeložka plynovodu“ na poz. parc. č. 996, 1160 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle v ul. Na Hvězdárně za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p.Barsová
Termín: do 20.10.2008

8/13 bere na vědomí
informace tajemnice o průběhu zadávacího řízení na rekonstrukci splaškové kanalizace v ul. Dubnická a Strmý Vrch ve Velké Chuchli a doporučení výběrové komise na toto pořadí dle zaslaných nabídek: l/ ZEPRIS s.r.o. /cena díla 2,462.275 Kč bez DPH/ 2/ p. Petr Vácha /cena díla 2,895,499 Kč bez DPH/ 3/ Stavební společnost Šlehofer, a.s. /cena díla 3,033.010 Kč bez DPH/ schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo na rekonstrukci splaškové kanalizace v ul. Dubnická a Strmý Vrch ve Velké Chuchli“ se spol. ZEPRIS s.r.o., Do Koutů 3, 143 16 Praha 4 dle předložené nabídky a za výše uvedenou cenu.
Úkol: Ing. Schůrek
Termín: do 31.10.2008

8/14 bere na vědomí
informace starosty o výstavbě chodníků pro pěší V Dolích , která je v letošním roce reálná za předpokladu ukončení používání ulice Starochuchelské jako objízdné komunikace za uzavřenou komunikaci Na Hvězdárně do 31.10.2008. (v souladu s vydaným DIR).

8/15 bere na vědomí
informace starosty o pozastavení výstavby „I. etapy FINEP“ v souvislosti se soudním rozhodnutím (žaloba o.s. „Zdravá Chuchle“ resp. JUDr. Kužvarta) a ujištění investora MHMP-OMI, že bude dodržen termín ukončení uzavírky v ul Na Hvězdárně ve Velké Chuchli a to 31.10.2008 pod hrozbou sankcí a penále ze strany MHMP.

8/16 schvaluje
koncept projektu „Revitalizace a využití pozemků v lokalitě „Lahovičky“ pro vybudování a provoz sportovišt“, jehož generálním investorem bude TRADECO Praha, s.r.o.

8/17 bere na vědomí
připravované jednání pracovní skupiny pro projednávání územního plánu.

8/18 bere na vědomí
otevření dalšího úseku cyklostezky mezi M. Chuchlí a Lahovicemi, kterého se dne 17.9.2008 se zúčastnil primátor Pavel Bém a radní Petr Štěpánek.

8/19 schvaluje,
aby stavební výbor pokračoval v jednáních ohledně řešení komerční zóny mezi Malou a Velkou Chuchlí za účelem dopracování variantního řešení dispozice jednotlivých objektů obchodního centra (Tesco, Bauhaus) v prostoru vymezeném ul. Starolázeňská, Strakonická a Mezichuchelská dle připomínek: nedořešené parkování, nutnost prověření zvýšené dopravní zátěže, nesouhlas s 24 hodinovým provozem atd.
Úkol: stavební výbor
Termín: dle dohody s developerem

8/20 bere na vědomí
informace Ing. arch. Vokurky ohledně územně technické studie „Optimalizace železniční tratě Beroun – Řevnice – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu“, kterou zpracoval SUDOP PRAHA, a.s. pro Správu železniční dopravní cesty a doporučení stavebního výboru zásadně přepracovat PD u stávajícího a studií rušeného železničního přejezdu a to tak, aby byl uchován přechod pro pěší formou signalizace nebo podchodu, neboť by došlo k faktickému rozdělení Velké Chuchle na dva celky před tratí a za tratí. SV též doporučuje přehodnotit polohové umístění nově projektované železniční zastávky až za centrální osu Velké Chuchle cca 300 m směrem k M. Chuchli a to nejen z důvodu vlastní vzdálenosti, ale především z důvodu výškových rozdílů přístupové cesty mezi centrem V. Chuchle a železniční zastávkou. Současně doporučuje znovu prověřit variantu s menším počtem kolejí. pověřuje starostu dalším jednáním na SUDOPu ve smyslu doporučení SV.
Úkol: starosta
Termín: do 31.10.2008

8/21 schvaluje
s účinností od 1.10.2008 aktualizaci kritérií pro výběr uchazečů o nájem bytu včetně doplnění povinnosti žadatelů obnovovat a aktualizovat svoji žádost každý rok a práva zastupitelstva pronajmout byt z důvodu veřejného zájmu i fyzické osobě, která nemá trvalé bydliště v Malé a Velké Chuchli, ale vykonává zaměstnání na území naší městské části jako zaměstnanec např. Policie ČR, Městské policie, hasičského sboru, školství, zdravotnictví apod.
Úkol: Mgr. Felixová,Ing. Šmejkalová
Termín: do 1.10.2008

8/22 schvaluje
zařazení žádosti o nájem bytu p. Lucie Štěpánkové, bytem Na Cihelně 3/9, Praha 5 do seznamu žadatelů o byt.
Úkol: Ing.Šmejkalová-odpověď
Termín: ihned

8/23 schvaluje
provést aktualizaci stávajících žádostí o byty a zaslat žadatelům, jejichž žádosti jsou v současné době zařazeny v seznamu žadatelů o byt formuláře pro aktualizaci žádostí a údajů.
Úkol: Mgr.Felixová,Ing.Šmejkalová
Termín: ihned

8/24 schvaluje,
aby VSaB po aktualizaci žadatelů a žádostí o přidělení bytu doporučil vhodného nájemce na rekonstruovaný byt v bytovém domě „Vojtěška“ v ul. U Bažantnice.
Úkol: Výbor sociální a bytový
Termín: po aktualizaci žadatelů

8/25 schvaluje,
aby výbor sociální a bytový ve spolupráci s ÚMČ připravil dopis na MHMP se žádostí o přidělení bytu z kvóty Hl. m. Prahy.
Úkol: Mgr. Felixová, Ing. Šmejkalová
Termín: do 31.10.2008

8/26 bere na vědomí
informace tajemnice o tom, že městská část připravila pro veřejnost počítač, který je umístěn v přízemí budovy ÚMČ a od 1.10.2008 bude v úředních hodinách úřadu sloužit občanům MČ zdarma k přístupu na internet.

8/27 neschvaluje,
aby v případě zrušení trvalého pobytu občanovi, kdy místem nového TP je v tomto případě sídlo ohlašovny, tedy Úřadu městské části Praha – Velká Chuchle, bylo sídlo ohlašovny současně sídlem jejich podnikání a provozovny.
Úkol: p. Černá
Termín: průběžně

8/28 schvaluje,
vzhledem k tomu, že v úterý 28.10.2008 je státní svátek a 27.10.2008 školní prázdniny, změnu termínu 9. zasedání ZMČ na středu 29.10.2008 v 18.00 hod.
Úkol: starosta
Termín: 29.10.2008

8/29 bere na vědomí,
že řed. ZŠ Mgr. Jančíková stanovila na 13.10.2008 ředitelské volno.

8/30 bere na vědomí
informaci starosty o odvolání pí. K. k MHMP proti rozhodnutí MČ Praha 16 ohledně povolení stavby dětského hřiště u MŠ.

8/31 bere na vědomí
odpověď starosty na dotaz p. Vokurky na termín veřejné schůze, že ji plánuje do konce roku v Malé i Velké Chuchli. 8/32 bere na vědomí upozornění p. Melichara na nebezpečný přechod v ul. Starochuchelská u stanice autobusu Kazínská a informaci starosty, že TSK konečně přikročí k rozsáhlé rekonstrukci Starochuchelské a při jednání, které se předpokládá ještě v říjnu uplatní tyto připomínky a bude požadovat v této oblasti a u ZŠ zpomalovací prahy.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili: Mgr. Lenka Felixová, Stanislav Fresl