Usnesení č. 9/2007 ze dne 6.8.2007

U s n e s e n í č. 9/2007
z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha – Velká Chuchle, konaného dne 6.8.2007

Zastupitelstvo městské části

9/0 schvaluje
program zasedání ZMČ kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 8/2007

9/1 schvaluje
rozpočtové úpravy na rok 2007 – navýšení rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle o částku 1 704 300,- Kč (zapojeny prostředky z fin. vypořádání za rok 2006 a z vrácené daně z příjmů za rok 2006) a ve výdajové části doplnění UZ k výdajům čerpaným z daně z příjmů a zvýšení rezervy o částku 573 300,- Kč. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 9/2007/
Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: 2.9.2007

9/2 prohlašuje, že MČ Praha – Velká Chuchle má zajištěny veškeré finanční prostředky potřebné k dofinancování investiční akce „st. č. 4685 MČ Praha - Velká Chuchle – Výstavba hřiště pro účely ZŠ Ch. Masarykové“ nad rámec dotace a že tyto prostředky převede do rozpočtu přejímajícího (OMI MHMP). Úkol: starosta, ing. Svobodová Termín: dle předávacího protokolu 9/3 schvaluje, že MČ Praha – Velká Chuchle po dokončení výstavby hřiště u ZŠ Ch. Masarykové a převzetí stavby městskou částí Praha – Velká Chuchle bude hradit veškeré náklady spojené s provozováním hřiště.
Úkol: starosta, ing. Svobodová
Termín: po převzetí hřiště

9/4 schvaluje
jednostranné zvýšení nájemného od l.l.2008 v souladu s § 4 zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na max. výši nájemného stanoveného pro k.ú. Malé a Velké Chuchle (oblast č. 16 – příloha č. 2). Max. přírůstky měsíčního nájemného v %, stanovené pro aktuální nájemné za l m2 dle příl. 4 (4a) činí:
Příloha č. 4 – byty standardní
stávající nájemné          max. % navýšení        nájemné pro r. 2008 43,52 Kč                         o 22,50 %                      53,18 Kč
36,13 Kč                         o 30,00 %                      46,97 Kč
29,50 Kč                         o 39,10 %                      41,03 Kč

Příloha č. 4a – byty se sníženou kvalitou
stávající nájemné          max. % navýšení        nájemné pro r. 2008 23,63 Kč                         o 44,60 %                     34,17 Kč
18,36 Kč                         o 57,30 %                     28,88 Kč
Úkol: ing. Šmejkalová – sdělení nájemníkům
Termín: do 30.9.2007

9/5 schvaluje
na základě doporučení výběrové komise jako dodavatele hracích prvků na hřiště u ZŠ firmu TOMOVY PARKY s.r.o. Úkol: sl. Hradecká – sdělení firmám
Termín: do 15.8.2007

9/6 schvaluje
zapůjčení prostor v horní části Chuchelského areálu MČ Praha – Slivenec za účelem uspořádání tradiční soutěže sliveneckých a volyňských pejsků „HAFÍK 2007“ dne 23.9.2007.
Úkol: sl. Hradecká – odpověď
Termín: do 15.8.2007

9/7 schvaluje
uzavření smlouvy mezi MČ Praha – Velká Chuchle a OXAMO s.r.o na rekonstrukci vozovky v ul. Dolomitová.
Úkol: JUDr. Kubát
Termín: ihned

9/8 schvaluje prodej pozemku parc.č. 87/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 1306 m2 společnosti Podzimek a synové, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: p. Barsová – kupní smlouva
Termín: do 30.9.2007

9/9 schvaluje
prodej pozemku parc. č. 572 o výměře 20 m2 a pozemku parc. č. 1166/4 o výměře 6 m2 k. ú. Velká Chuchle za cenu dle znaleckého posudku MgA. Jakubovi Šimůnkovi, nám. Jiřího z Lobkovic 506/14, Praha 3 a souhlasí s vyvěšením záměru.
Úkol: p. Barsová – vyvěšení záměru
Termín: ihned

9/10 schvaluje
na základě doporučení stavebního výboru rekonstrukci chodníků v oblasti Strmého vrchu – ul. Dolomitová, Prodloužená a Na Cihelně. Úkol: JUDr. Kubát
Termín: do 30.11.2007

9/11 neschvaluje
podání odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby a ochranném pásmu stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli Praha – Velká Chuchle“, vydanému MČ Praha 16 dne 16.7.2007.

9/12 schvaluje,
aby v dalších jednáních ohledně projektové dokumentace stavby „Komunikační propojení přes ČD ve Velké Chuchli“ MČ Praha – Velká Chuchle projednala připomínky, předložené ing. arch. Vokurkou. /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 9/2007/
Úkol: starosta, JUDr. Kubát
Termín: průběžně

9/13 schvaluje
v souvislosti s přípravou nového územního plánu utvoření pracovní skupiny v čele s panem starostou Freslem a Ing. arch. Vokurkou, která organizačně zabezpečí přípravu a realizaci tohoto projektu a informační kampaň, aby veřejnost mohla předložit své připomínky a návrhy.
Úkol. starosta, Ing. arch. Vokurka
Termín: do 30.11.2007

Mgr. Lenka Felixová                         Stanislav Fresl

Příloha č. 2 Ke stažení zde