Usnesení č. 9/2008 ze dne 29.10.2008

U s n e s e n í   č. 9/2008
z 9. zasedání Zastupitelstva městské části 
Praha – Velká Chuchle,  konaného dne 29.10.2008

Zastupitelstvo městské části

9/0 schvaluje
program zasedání ZMČ
kontrolu zápisu a usnesení ze zasedání 9/2008

9/1 bere na vědomí
informace starosty o jednání na TSK ohledně opravy komunikace v ul. Starochuchelská, Velká Chuchle, č. akce 756. Bylo dohodnuto realizovat opravu komunikace v rozsahu Náměstí Chuchelských bojovníků (začátek dopravního ostrůvku) – konec mostku D62 „Pod akáty“ a informace starosty o pokračování výstavby I. etapy FINEPu od listopadu 2008 a dalších etapách.

9/2 bere na vědomí
informace starosty a Ing. Schůrka ohledně jednání se SUDOPem a projednávání dalších připomínek k PD „Optimalizace železniční tratě Beroun – Řevnice – Praha Smíchov pro příměstskou dopravu“. 

schvaluje
pokračovat v jednáních ohledně zachování přechodu pro pěší přes železniční přejezd ve Velké Chuchli a přiblížení železniční zastávky k centru obce. 

Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín: průběžně

9/3 bere na vědomí
podnět ing. Marka Malého pro jednání ZMČ ohledně parkoviště P+R  

nesouhlasí
s plánovaným odstavným parkovištěm P + R vedle stávajícího sportovního tenisového areálu

Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín: průběžně

9/4 schvaluje
dle doporučení stavebního výboru připomínky k předložené PD komunikačního propojení přes ČD ve Velké Chuchli, doplněné o dosud neřešené připomínky z přílohy usnesení 9/2007
- chybí koordinace s předloženou studií SŽDC (bod 2) v prostoru  
stávajícího přejezdu tzn. není společně řešeno trvalé uchování
přechodu pro pěší a návrh stání v klidové zóně nad přejezdem
-  chybí dořešení zastávky MHD v obou směrech v prostoru napojení
Starochuchelské a projektovaného komunikačního propojení přes
ČD
- chybí dořešení úpravy provozu v ulicích Pod Akáty a Na Mrázovce v
napojení na komunikační propojení přes ČD
- navrhované napojení cyklostezky v nájezdu na most není
dopracované a jeví se až jako nebezpečné. schvaluje doplnění
dosud neřešených připomínek z přílohy usnesení 9/2007 /viz
příloha   č. l usnesení 9/2008/

Úkol: starosta, Ing. Schůrek-dopis na IDS
Termín: do 15.11.2008

9/5 schvaluje,
na základě doporučení finančního rozpočtové úpravy na rok 2008 – rozpočet MČ Praha – Velká Chuchle byl navýšen o částku 38 200,- Kč (do příjmové části byly zapojeny prostředky za doplatek pojistného plnění za opravu Multicar a neinvestiční dotace pro ZŠ na integraci žáků, do výdajové části dtto a prostředky na rekonstrukci zámkové dlažby v ul. Prodloužená – čerpání z vrácené daně z příjmů). /viz příloha č. 2 usnesení 9/2008/

Úkol: Ing. Svobodová-předat MHMP
Termín: do 3.11.2008

9/6 bere na vědomí
informaci tajemnice o výsledcích kontroly, provedené u našeho úřadu pracovnicí hl. m. Prahy, Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků a cen a to kontroly plnění opatření uložených na úseku správy místních a správních poplatků, provedené v srpnu 2008 - všechna uložená opatření jsou plněna.

9/7 schvaluje
v souladu s doporučením konkurzní komise jmenování paní Aleny Kučerové do funkce ředitelky MŠ Na Cihelně s účinností od 1.1.2009

Úkol: starosta – jmenovací dekret 
Termín: do 31.12.2008

9/8 schvaluje
návrh na rozdělení účelové dotace ze státního rozpočtu, kterou obdržely příspěvkové organizace ZŠ a MŠ z MŠMT na rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků“ pro řed. ZŠ Mgr. Elišku Jančíkovou a řed. MŠ Dagmar Vostřákovou ve výši 25 % ZP. 

Úkol: Ing. Svobodová – dopis ZŠ a MŠ
Termín: ihned

9/9 schvaluje
vzhledem k přípravě volby nové Školské rady snížení počtu členů rady na 6 (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci ZŠ a 2 zástupci rodičů).   
schvaluje
aktualizaci Volebního řádu Školské rady na tento počet členů s účinností od 1.11.2008.

Úkol: Mgr. Felixová
Termín:  do 31.10.2008

9/10 schvaluje
termíny a místa konání veřejných schůzí: 
v úterý 2.12.2008 ve Velké Chuchli v ZŠ Charlotty Masarykové 
od 19.00 hodin
ve středu 3.12.2008 v Malé Chuchli v Pedagogické univerzitě 
od 19.00 hodin

Úkol: starosta, místostarosta
Termín: 2. a 3.12.2008

9/11 schvaluje
zavření nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 2 133 m2 za cenu 200 Kč/m2/rok s účinností od 1.1.2009 na dobu l roku s přednostní možností prodloužení se společností SMEČ s.r.o., Průběžná 80b, 100 00 Praha 10. 

Úkol: Ing. Šmejkalová-uzavření smlouvy
Termín: do 31.12.2008

9/12 bere na vědomí
informace Mgr. Hromádky o jednání bezpečnostního výboru a odpověď starosty na dotaz ohledně rozhodnutí ÚMČ Prahy 16 o zrušení přechodu pro chodce v ulici Radotínská na základě nařízení bezpečnostního auditu.

Úkol: Ing. Schůrek-jednání o obnovení přechodu
Termín: ihned

9/13 bere na vědomí
iniciativu Mgr. Hromádky, resp. p. Patočky z bezpečnostního výboru na zadání měření exhalací před zahájením stavby přemostění – propojení Dl a D5 a po ukončení stavby a odpověď starosty, že zjistí názor starostů okolních MČ.

9/14 bere na vědomí
dotazy p. Melichara s tím, že starosta nechá tyto skutečnosti prověřit.

Úkol: stavební odbor
Termín: do 30.11.2008

9/15 bere na vědomí
informace Ing. Schůrka o průběhu kontrolního dne na stavbě serpentiny na kterém stavbyvedoucí akce Ing. Pekař (KSF, spol. s.r.o.) seznámil se současným postupem prací na serpentině a o zajištění opatření k provizornímu oboustrannému zprůjezdnění rekonstruované komunikace Na Hvězdárnu ke dni skončení povoleného DIR tj. k 31.12.2008. Dokončení finálních povrchových vrstev komunikace a ostatních SO bude pak následně provedeno do 31.12.2008.

Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Schválili: Mgr. Lenka Felixová

Stanislav Fresl, starostaPříloh
a č. 1 usnesení ZMČ 9/2008 ze dne 29.10.2008 b. 9/4
(dle přílohy č. 2 usnesení ZMČ 9/2007 ze dne 6.8.2007 b. /11)

Věc: Připomínky ke komunikačnímu propojení přes ČD
ve Velké Chuchli


- Zásadně chybí studie návaznosti mimoúrovňového křížení žel. trati s plánovaným posunem železniční zastávky ( navržené ve vlně 07 za veřejně prospěšnou stavbu). Toto bylo obsaženo i ve vyjádřeních URM: viz dopisy- SURM/9781/2004 z 30.9.2004 a URMc.j. 9633/05 z 12.1. 2006.

- I přes povinnost pořizovatele Územního plánu - reagovat na změny v území paragraf 5 , odstavec 6 stavebního zákona, nedošlo k přehodnocení prospěšnosti stavby s ohledem na to, že během povolovacího procesu došlo ke změně záměru výstavby rychlostního koridoru ČD, který již daným územím nepovede. Tento fakt zásadně mění vazby a potřeby v území. Mnohá vyjádření k výše uvedené akci jsou data staršího než bylo rozhodnuto o změně vedení žel. rychlostního koridoru, v mnohých je koridor zmiňován. Šlo tudíž o posuzování jiné skutečnosti.

- Ve změně 1000 Územního plánu, je nadjezd zakreslen v jiné poloze než návrh pro územní rozhodnutí, jde tedy o nedodržení územního plánu.

- Současné zastupitelstvo nesouhlasí s rozhodnutím MČ-Odboru životního prostředí 2979/330/2005/Kt, kde souhlasí s kácením dřevin. Současné zastupitelstvo se přiklání k vyjádření URM c.j.9633105z 12.1.2006. Jde o ponechání vzrostlých jerlínů, ale i celkově citlivější řešení, které více zohlední stávající zeleň v území. Požadavek URM nebyl v návrhu akceptován.

- Jde-li o veřejně prospěšnou stavbu je nutné dát tuto stavbu do souladu alespoň s dalšími veřejně prospěšnými stavbami v území. Např. díky tomu, že se udělala pouze část veřejně prospěšné stavby 84/DK/54 (chybí spojka Mezichuchelské a Strakonické), není možné povolit navrhovanou stavbu, protože jsou tím narušen smysl dopravních vazeb na navrhované přemostění.

- Přemostění bude výrazně zasahovat do celkového obrazu Velké Chuchle, dodnes nám nebyly předloženy zákresy do fotografií z exponovaných míst, z ul. Dostihové a ze Strakonické. Na tento fakt upozorňovaly i výše zmíněné dopisy z Útvaru rozvoje. Žádáme vypracování relevantní studie podjezdu pod tratí samozřejmě s vazbou na budoucí žel. zastávku. Podjezd by byl menším zásahem do veduty V. Chuchle.

- Podmínky na umístění zastávky autobusu OP a ROPIDU nebyly zohledněny, žádáme doplnění PO o tyto podmínky.

- Žádáme vytvoření nezávislého znaleckého posudku s přihlédnutím na urbanismus sídla. Nám předložený posudek vypracoval sám projektant mostu.

- MČ- podala žádost na magistrát o vytvoření urb. studie na území, do kterého spadá i navrhovaná stavba. Důvodem je komplikovaná a složitá situace v území, právě na provázanost a poměrně komplikované využití již nyní zdevastovaného území. Měla by být podkladem k vydání nového územního plánu. Proto také žádáme stavbu nepovolit.