Usnesení č. 2/2010 ze dne 24.11.2010

 Usnesení č. 2/2010

ze 2. zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 24.11.2010

Zastupitelstvo městské části
2/0 schvaluje
přijetí hostů:
Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka ZŠ Charlotty Masarykové
Ing. arch. Peter Sticzaj - Gromski, Ing. Valérius Lalkovič, zástupci spol. Grido,architektura a design,s.r.o.
schvaluje
program zasedání ZMČ

2/1a) bere na vědomí
informaci Ing. arch. Vokurky o projektu přístavby základní školy a výsledcích výběrového řízení na projektovou přípravu.

2/1b) bere na vědomí
prezentaci vítězného návrhu Ing. arch. Peterem Sticzajem-Gromski ze spol. Grido architektura a design, s.r.o.

2/1c) schvaluje
vítězný návrh spol. Grido architektura a design, s.r.o. s tím, že smlouva o dílo bude projednána a schválena na mimořádném jednání ZMČ dne 6.12.2010
Úkol: Ing. arch.Vokurka-příprava smlouvy
Termín: 2.12.2010

2/2 schvaluje
výsledky architektonické soutěže na nové centrum obce v areálu Kazínská 8

2/3 schvaluje
rozpočtové úpravy na listopad 2010 /viz příloha č. 1 usnesení 2/2010 nové ZMČ/

2/4a) schvaluje
na základě žádosti ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové čerpání finančních prostředků ve výši 50.000,- Kč z FRM za účelem oprav a údržby školy.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď ZŠ
Termín: ihned

2/4b) schvaluje
na základě žádosti ředitelky ZŠ Charlotty Masarykové změnu odpisového plánu z důvodu nutnosti zakoupení nové el. pánve do školní kuchyně a možnost využití rozdílu v odpisech na financování provozních záležitostí školy. Odpisy se mění z původních 68.683,44 Kč na 59.947,00 Kč.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď ZŠ
Termín: ihned

2/4c) schvaluje
celoroční odměnu pro řed. ZŠ Mgr. Elišku Jančíkovou do výše Kč
15000,- Kč dle finančních možností ZŠ.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: ihned

2/4d) schvaluje
celoroční odměnu pro řed. MŠ Alenu Kučerovou do výše Kč 15000,-
dle finančních možností školy MŠ.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: ihned

2/4e) bere na vědomí
oznámení ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v období od 27.12.2010 do 31.12.2010.

2/5.1 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc. č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 886m2 - zahrada dle žádosti RNDr. Ondreje Valenta, CSc.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.2 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem části pozemku parc. č. 923/61 v k.ú.
Velká Chuchle dle žádosti p. Libora Bendy.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.3 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem nebyt. prostor bývalého autosalonu v areálu Kazínská 8, Praha 5- Velká Chuchle dle žádosti Mgr. Veroniky Buriš.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.4 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru parc. č. 3 v k.ú.
Malá Chuchle o výměře 40 m2 dle žádosti spol. CMMS, s.r.o.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.5 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem pozemku parc. č. 670/3 a objektu 670/4 zast. plocha 66 m2 v k.ú. Velká Chuchle na základě žádosti p. Dostála.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.6 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem prostoru v objektu bývalé stodoly areálu
Kazínská 8 dle žádosti společnosti Radiové systémy a komunikace spol. s r.o. na dobu 1 roku.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.7 schvaluje
vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor bývalého autosalonu v areálu Kazínská 8, Praha 5- Velká Chuchle dle žádosti spol. SAHAB s.r.o.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/5.8 neschvaluje
prodej části pozemku parc. č. 160/7 v k.ú. Velká Chuchle, který je ve vl. MHMP (jedná se o přístupovou cestu, z požárního hlediska, nachází se zde sdružená přípojka splaškové kanalizace).
Úkol: Ing.Svobodová-odpověď MHMP
Termín: ihned

2/5.9 schvaluje
vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 1038 mezi pozemky 1036/36 a 335/1 o celkové výměře 268 m2 dle žádosti p. Uzelace.
Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

2/6a) schvaluje
kompetence starosty a zástupců starosty dle bodu 6a) zápisu 2/2010
nového ZMČ
Úkol: starosta, zástupci starosty
Termín: průběžně

2/6b) schvaluje,
aby starosta (dle § 94 zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze) vykonával
pravomoci rady s výjimkou pravomocí uvedených v § 94, odst. 2 písm. b), d) a e); tyto úkoly plní zastupitelstvo městské části.

2/7.1 schvaluje
tajemníky jednotlivých výborů z řad zaměstnanců úřadu městské části dle návrhu tajemnice ÚMČ:
Finanční výbor - p. Pavla Pajerová
Kontrolní výbor - p. Jana Černá
Výbor ŽP - p. Pavla Pajerová
Strategie a komunikace - p. Marie Schönbauerová
Doprava a bezpečnost - Ing. Petr Schůrek
Majetku obce - Ing. Lenka Svobodová
Stavební a ÚP - Ing. Michaela Benešová
Sociální a volnočas. aktivity - Ing. Eva Šmejkalová
Úkol: tajemníci výborů - účast na jednání výborů
Termín: průběžně

2/7.2 schvaluje
členy výborů (předsedové jsou uvedeni na 1. místě)
Výbor strategie a komunikace:
Mgr. Oto Linhart, Viktor Čahoj, MUDr. Ivo Matl

Výbor sociálních a volnočasových aktivit
:
MUDr.Jana Vrběcká, Mgr.Martin Melichar, Mgr.Věra Hajná, Miroslav Holeček, Dis.Kateřina Vomáčková, Petra Benčátová, Ivana Vinšová.

Výbor finanční
:
Viktor Čahoj, Ivan Petr, Bc. Ondřej Švec, Ing. Miroslav Mendlík, Daniel Steigerwald

Výbor majetku
:
Ivo Matl, Milan Dubský, Petr Chalupecký, náhradník: Tomáš Benčat

Výbor stavební a územního plánu:
Ing. arch. David Vokurka, Bc. Daniel Šatra, Ing. Jan Janda, Ing. arch. Karel Doubner, Ing. Daniel Kozický

Výbor dopravy a bezpečnosti:
Ing. Jan Petr, Marek Malý, Ing. Daniel Kozický, Michal Strnad, Jaroslav Rieger.

Výbor životního prostředí:
Ladislav Kadeřábek, Kuzníková Olga, Rys Jan

Výbor kontrolní:
Mgr. Gabriela Dudášová, Stanislav Fresl, Olga Kuzníková, Zdeňka Děrdová, Martin Šimek

Úkol: předsedové výborů-svolávání jednání
Termín: dle potřeby

2/8 schvaluje
odměny neuvolněných členů zastupitelstva a předsedy zvl. orgánu:
a) neuv.zástupce starosty Ing. Jan Petr ..........................................Kč 18.000,- b) neuv. zástupce starosty Ing. arch. David Vokurka ...................... Kč 18.000,-
c) předseda zvl.orgánu - přestupková komise Mgr. Lenka Felixová ...... Kč 8.300,-
d) předsedové výborů Ivo Matl, Ladislav Kadeřábek, Mgr. Oto Linhart, Viktor Čahoj, MUDr. Jana Vrběcká, Mgr. Gabriela Dudášová ............................... Kč 1.000,-
Úkol: mzdová účetní
Termín: průběžně

2/9 schvaluje
členy povodňového a krizového štábu /viz. příloha č.2 usnesení 2/2010 nového ZMČ/.
Úkol: starosta
Termín: dle potřeby

2/10 schvaluje
členy likvidační komise: Ladislav Kadeřábek, pan Viktor Čahoj, Mgr. Lenka Felixová.

2/11 schvaluje
redakční radu Chuchelského zpravodaje:
předseda Mgr. Oto Linhart, členové Jiřina Hanlová, Jana Černá.
Úkol: Mgr. Linhart
Termín: dle uzávěrky

2/12 schvaluje,
aby doložky podle § 43 zák. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů podepisovali:
Mgr. Oto Linhart, MUDr. Jana Vrběcká.
Úkol: Mgr. Linhart, MUDr. Vrběcká Termín: dle potřeby

2/13 bere na vědomí
informace tajemnice o kontrolách u ÚMČ dle bodu 13 zápisu 2/2010
nového ZMČ

2/14 schvaluje
nový režim zimní údržby chodníků ve Velké a Malé Chuchli . /viz příloha č. 3 usnesení 2/2010 nového ZMČ/
Úkol: Ing. Petr., starosta, prac.četa, tajemnice
Termín: dle potřeb y

2/15 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha-Velká Chuchle a Mgr. Lenkou Moštěkovou - TOJA na dodávku a montáž prvků včetně zemních prací a vybudování dopadových zón na víceúčelovém hřišti v Malé Chuchli za cenu 1.876.008,- Kč včetně DPH.
Úkol: Ing. Benešová-příprava smlouvy Termín: ihned

2/16.1 schvaluje
podpisové oprávnění pro styk s ČS, a.s. pro tyto členy ZMČ:
Mgr. Martin Melichar
Ing. Jiří Petr
Ing. arch. David Vokurka
Mgr. Gabriela Dudášová
Viktor Čahoj
Úkol: pokladní
Termín: průběžně

2/16.2 schvaluje,
aby byla do seznamu žadatelů o obecní byt zařazena žádost p. Romany Stratilové.
Úkol: Ing. Šmejkalová-odpověď
Termín: do 10.12.2010

2/16.3 bere na vědomí
informaci o jmenování přestupkové komise ve složení:
Předsedkyně přestupkové komise Mgr. Lenka Felixová a členové: Vlasta Marková, Věra Bínová, Jiřina Hanlová, Jana Černá , Marie Schönbauerová, Hana Hlavatá.

Zastupitelstvo vzalo rovněž na vědomí diskusi veřejnosti po ukončení jednání ZMČ.
Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

Mgr. Martin Melichar Ing. Jiří Petr
starosta zástupce starosty

Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty