Usnesení č. 3/2010 ze dne 29.3.2010

Usnesení č. 3/2010

ze 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 29.3.2010

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
návrh programu jednání a přijetí hostů

3/1 bere na vědomí
informace starosty

3/2 schvaluje
koncept zastavěnosti území „Na Hvězdárně" , prezentovaný zástupci spol. „Vily Chuchle a.s." JUDr. Sklenkou a Ing. Hůrkovou. /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 3/2010/

Úkol:
Ing. Schůrek-odpověď JUDr. Sklenkovi
Termín: do 20.4.2010

3/3 schvaluje
rozpočtové úpravy za 03/2010 /viz příloha č. 2 usnesení ZMČ 3/2010/

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 12.4.2010

3/4 bere na vědomí
závěrečnou zprávu kontrolní skupiny MHMP o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle za r. 2009, s tím, že kontrolní skupina konstatovala, že v r. 2009 u ÚMČ Praha - Velká Chuchle nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

3/5 schvaluje
vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví u příspěvkových organizací ZŠ, MŠ dle doporučení MHMP ( budou zachovány dle metodiky MHMP pro PO knihy analytických účtů, bude účtováno o podrozvahových účtech 901,902 a 903 - evidence drobného dlouhod.nehm.a hm.majetku a ostatního majetku a o odepsaných pohledávkách - účet 911)

Úkol: Ing. Svobodová - dopis ZŠ, MŠ
Termín: ihned

3/6 schvaluje
návrh finančního vypořádání - rozdělení zisku MČ za r.2009 a ponechání zisku za r.2009 ve výši Kč 3 153 563,37 ve VHČ jako rezervu pro případné zapojení do rozpočtu v průběhu roku 2010.

Úkol: Ing. Svobodová
Termín: ihned

3/7 schvaluje
návrh ředitelky ZŠ na rozdělení zisku za r.2009 ve výši Kč 43 948,50 takto:
- do fondu odměn Kč 35 000,-
- do fondu rezervního Kč 8 948,50.

Úkol: Ing. Svobodová-dopis ZŠ
Termín: ihned

3/8 schvaluje
návrh ředitelky MŠ na rozdělení zisku za r.2009 ve výši Kč 4 270,- takto:
- do fondu odměn Kč 3 416,
- do fondu rezervního Kč 854,-.

Úkol: Ing. Svobodová-dopis MŠ
Termín: ihned


3/9 schvaluje
školné v MŠ Velká Chuchle ve výši 500,- Kč za dítě/měsíčně pro školní rok 2010/2011 dle návrhu ředitelky Kučerové.

Úkol:
Mgr. Felixová-odpověď
Termín: do 10.4.2010

3/10 schvaluje
navýšení včas nezaplaceného místního poplatku ze psů takto:
od 1.4.2010 do 30.4.2010 navýšení základní sazby poplatku o 30%
od 1.5.2010 do 31.5.2010 navýšení základní sazby poplatku o 50 %
od 1.6.2010 navýšení základní sazby poplatku o 100 %

Úkol: Ing. Šmejkalová
Termín: průběžně

3/11 schvaluje
Dodatek č. 1/2010 k „Opatření tajemnice č. 36/2008" o s účinností od
1.4.2010.

Úkol:
tajemnice
Termín: 1.4.2010

3/12 schvaluje
zařazení žádosti p. Kateřiny Tothové do seznamu uchazečů o nájem bytu.

Úkol: Ing.Šmejkalová-odpověď žadatelce
Termín: do 15.4.2010

3/13 schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se spol. SAHAB s.r.o. na pronájem
části prostor v areálu Kazínská 8/5 za stejných podmínek do
31.12.2010.

Úkol: Ing. Šmejkalová-příprava dodatku
Termín: ihned

3/14 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s p. Adélou Vokurkovou, na pronájem stánku na nám. Omladiny za účelem prodeje potravin, tisku a jízdenek MHD na dobu 1 roku. Účinnost smlouvy po dohodě s p. Vokurkovou.

Úkol:
Ing. Šmejkalová-příprava smlouvy
Termín: dle dohody s žadatelkou

3/15 schvaluje
pronájem pozemku v ul. Starochuchelská na umístění 2 plechových garáží v lokalitě u lesa a vyvěšení záměru na pronájem.

Úkol: Ing. Šmejkalová-vyvěšení záměru
Termín: ihned

3/16 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na stavbu zateplení bytových domů v Praze 5, Velké Chuchli, ulici Radotínské č.p. 384 až 388 v rámci dotace ZELENÁ ÚSPORÁM" z ledna 2010 se stavební firmou PROFIS B & B s.r.o.,
Chocholova 895, 149 00 Praha 4 za cenu díla 2 384059,- Kč + 10 % DPH s účinností od 1.4.2010.

Úkol: Ing. Schůrek-příprava smlouvy
Termín: ihned

3/17 schvaluje
uzavření smlouvy o dílo se spol. ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 na stavbu rekonstrukce příjezdové komunikace Nad Závodištěm v Praze 5 - Velké Chuchli za cenu díla 1 297 715,- Kč včetně DPH 20 %.

Úkol: Ing. Schůrek-příprava smlouvy
Termín: po získání staveb. povolení


3/18 bere na vědomí
bezplatné umístění l7 kusů laviček AD-Net s betonovým nosníkem na místních komunikacích a veřejném prostranství městské části v souladu se smlouvou se spol. AD-Net, spol. s r.o., Opletalova 19/1441, 110 00 Praha 1.

Úkol: tajemnice-příprava smlouvy
Termín: ihned

3/19 bere na vědomí
smlouvu s Diakonií Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov - Velká
Ves ohledně bezplatné obsluhy kontejnerů pro sběr použitého textilu pro humanitární účely od obyvatel Městské části Praha - Velká Chuchle. Kontejner by měl být umístěn na nám. Omladiny vedle tříděného odpadu.

Úkol: tajemnice-příprava smlouvy
Termín: ihned

3/20 schvaluje
a) zadání architektonické zastavovací studie pozemků areálu Kazínská 8 bude probíhat otevřenou soutěží, výhradně podle pravidel České komory architektů.
b) priority v umístění služeb a zařízení k vyžití občanů v nově vybudovaných objektech na pozemcích areálu Kazínská 8:
- pošta
- víceúčelová tělocvična
- klubovna a zázemí pro účelová sdružení a kroužky občanů
- městská knihovna
- ordinace lékaře
- úřadovna Městské policie
- gastronomické zařízení
- parkovací místa pro návštěvníky
- parková úprava nezastavěné části včetně zřízení veřejného prostranství ke
konání obecních slavností, svátečních jarmarků, vánoční zvonkohry atd.

Úkol: stavební odbor-zahájení přípravy podkladů
Termín: ihned

3/21 schvaluje
Ing. Markétu Kohoutovou do funkce tajemníka a sekretáře soutěže na
arch. studii na Kazínské 8 ve Velké Chuchli.

Úkol:
tajemnice-příprava mandátní smlouvy
Termín: do 30.4.2010

3/22 bere na vědomí
informaci ing. Jiřího Barcala o založení občanského sdružení s názvem „Osada Lahovská", jehož cílem je aktivně přispět k rozvoji a zvelebení prostředí v osadě a aktivně komunikovat a spolupracovat s ÚMČ.


3/23 schvaluje
návrh dopisu MČ, kterým MČ nesouhlasí se změnou kompetencí v oblasti ochrany přírody a krajiny - tj. zrušením kompetencí městských částí Praha l -57 a svěřením městským částem Praha 1-22. /viz příloha č. 3 usnesení ZMČ 3/2010 b. 3/23/

Úkol: tajemnice-příprava dopisu
Termín: ihned

3/24 bere na vědomí
e-mail Mgr. Šachové a Mgr. Šacha ohledně výstavby komunikace
Na Hvězdárnu a informaci starosty, že tyto podněty byly zaslány investorovi a zhotoviteli a v průběhu dubna dojde k jednání s ředitelem ISTARu
ing. Hrdličkou.

3/25 bere na vědomí
dopis p. Vilmy Vágnerové.Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á

Stanislav F r e s l