Usnesení č. 3/2010 ze dne 6.12.2010

Usnesení č. 3/2010

ze 3. mimořádného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 6.12.2010

Zastupitelstvo městské části
3/0 schvaluje
program zasedání ZMČ

3/1a) schvaluje
úpravy a doplnění smlouvy o dílo se spol. Grido dle právního stanoviska
ve smyslu bodu 1a) zápisu z jednání č. 3/2010 nového ZMČ ze dne 6.12.2010.
Úkol: starosta, Ing.arch.Vokurka
Termín: 20.12.2010
3/1b) schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 1207/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Velká Chuchle od Povodí Vltavy za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Svobodová, Ing. Benešová
Termín: po obdržení znal. posudku
3/2 schvaluje
navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ ve výši 50 tis. Kč na odměny pro zaměstnance a rovněž navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ ve výši 50 tis. na odměny pro zaměstnance zapojením rezervy z vrácení z daně z příjmů za rok 2009.
Úkol: Ing. Svobodová-dopis MŠ a ZŠ
Termín: ihned
3/3.1 schvaluje,
že se hospodaření MČ bude v období do schválení jejího rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria. /viz příloha č. 1 usnesení 3/2010 nové ZMČ „Zásady pro hospodaření MČ Praha-Velká Chuchle v období rozpočtového provizoria v roce 2011"./
Úkol: tajemnice,Ing. Svobodová
Termín: do schválení rozpočtu na r. 2011

3/3.2 schvaluje
vypsání výběrového řízení na zajištění pečovatelské služby pro občany
městské části
Úkol: starosta, tajemnice
Termín: do 31.12.2010
3/3.3 schvaluje,
nutnost jednotného formátu ukládaných podkladů na úložiště pro zastupitele a povinnost formulace návrhu usnesení předkladatelem bodu.
Úkol: předkladatelé bodů na ZMČ
Termín: průběžně
3/3.4 bere na vědomí
požadavek starosty na zajištění fotografa pro Chuchelský zpravodaj
schvaluje,
že do novin Prahy 16 bude přispívat Mgr. Linhart.
Úkol: Mgr. Linhart
Termín: dle požadavku novin Prahy 16
3/3.5 bere na vědomí
výzvu tajemnice, aby odpovědní zastupitelé začali řešit sněhovou
kalamitní situaci a pomohli jí s organizačním zabezpečením.


3/3.6 pověřilo
tajemnici prověřením možnosti odstoupení od vánočního koncertu
„Pražské mobilní zvonkohry"
Úkol: tajemnice
Termín: ihned


Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ

 

Mgr. Martin Melichar Ing. Jiří Petr
starosta zástupce starosty

 

Ing. arch. David Vokurka
zástupce starosty