Usnesení č. 4/2010 ze dne 26.4.2010

7.5.2010

Usnesení č. 4/2010

ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Velká Chuchle, konaného dne 26.4.2010

Zastupitelstvo městské části
4/0 schvaluje
přijetí hostů ze spol. VILY CHUCHLE a.s. a bere na vědomí jejich informace
schvaluje
program zasedání ZMČ

4/1 bere na vědomí
informace starosty

4/2 schvaluje
rozpočtové úpravy za 04/2010 /viz příloha č. 1 usnesení ZMČ 4/2010/
Úkol: Ing. Svobodová
Termín: do 5.4.2010

4/3 schvaluje
návrh závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2009.
Úkol: Ing. Svobodová-dopisMHMP
Termín: do 29.4.2010

4/4 schvaluje
závěrečný účet MČ Praha - Velká Chuchle za r. 2009 bez výhrad.

4/5 schvaluje
finanční příspěvek Kč 5000,- pro TJ Sokol Chuchle, Městskou knihovnu
v Praze (pro pobočku ve Velké Chuchli) a MO Českého rybářského svazu na činnost v roce 2010.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď žadatelům
Termín: do 10.5.2010

4/6 schvaluje,
dle žádosti p. Vojtové, úhradu části nákladů na pořádání dětského dne v Malé Chuchli dne 29.5.2010 do výše 3 000,- Kč.
Úkol: pokladní - úhrada předložených dokladů
Termín: do 29.5.2010

4/7 schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena se spol. T-Systems Czech republic a.s. k pozemkům parc.č.725/1, 725/4, 725/5, 725/7, 725/8, 725/9, 725/11, 602/1, 1209/1, 1209/11 a 1170 v k.ú. Velká Chuchle za účelem umístění, provozování, nutných oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly stavby „Rozšíření optické sítě PRAGONET na území Velké Chuchle a Lahovic" za cenu dle znaleckého posudku.
Úkol: Ing. Kozlovská - příprava smlouvy
Termín: do 20.5.2010

4/8 neschvaluje
odkup části pozemku parc.č.651/1 v k.ú. Velká Chuchle o velikosti cca 425 m2 (část zahrady u bytového domu Klausovka) za účelem sloučení s pozemky parc.č.651/2,652,653 a 654 z důvodu prodloužení kanalizační přípojky a vybudování lehkého skladu, který by navazoval na prodejnu čtyřkolek. (žádost p. Jaromíra Vejvody)
Úkol: Ing. Svobodová -odpověď žadateli
Termín: do 10.5.2010

4/9 schvaluje
dle žádosti ředitele Odboru obchodních aktivit MHMP RNDr. Ďurici
pronájem části pozemku parc.č. 84 v k.ú. Malá Chuchle o výměře 1876 m2 p. Dobešovi, který by pozemek využíval jako zahrádku (sad). Pozemek je
ve vlastnictví hl. m. Prahy a ZMČ nemá k pronájmu námitky, ale dává přednost pronájmu před prodejem, vzhledem k tomu, že výhledově se počítá v této oblasti s výstavbou tunelu a tento pozemek by měl zůstat v majetku hl. m. Prahy.
Úkol: Ing. Svobodová-odpověď MHMP
Termín: do 10.5.2010

4/10 schvaluje
uzavření budoucí nájemní smlouvy na staveništní komunikaci Na Hvězdárně (parc.č.993/1,994,996,1004,1013 a 1184 v k.ú. Velká Chuchle), kterou má do 31.7.2010 v pronájmu spol.Finep Chuchle a.s., za účelem výstavby rodinných domů. Spol. Finep Chuchle a.s. odprodala část svých pozemků spol. VILY CHUCHLE a.s. a tato společnost žádá o pronájem komunikace s tím, že účinnost nájemní smlouvy by navazovala na ukončení nájemní smlouvy se spol. FINEP Chuchle a.s., tzn.od 1.8.2010.
Úkol: Ing.Šmejkalová-vyvěsit záměr
Termín: ihned

4/11 schvaluje,
v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu ČR, návrh na vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů zaregistrovaných politických stran a hnutí a to vyvěšení l plakátu A4 na informativních deskách u budovy ÚMČ, na nám. Omladiny, Na Hvězdárně a v Malé Chuchli prostřednictvím sekretariátu ÚMČ.
Úkol: sekretariát
Termín: od 12.5.2010

4/12a neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci opěrné zdi pana
Strnada.
Úkol: Ing. Schůrek-odpověď žadateli
Termín: do 12.5.2010

4/12b schvaluje
provedení opravy chodníku (případně části komunikace Pod Akáty) podél celé délky plotu p. Strnada.
Úkol: Ing. Schůrek
Termín: dle dohody s p. Strnadem

4/13 schvaluje,
aby bylo zadáno vypracování PD na realizaci dořešení okolí stavby hřiště
u ZŠ, tj. chodníků a ozelenění na venkovní straně oploceného hřiště vymezeného ulicí Starochuchelská, Pod Akáty a pěšinou u telefonní budky směrem k bočnímu vjezdu do školy.
Úkol: starosta, Ing. Schůrek
Termín: do 31.5.2010

4/14 schvaluje,
aby MČ prověřila na MHMP vydanou změnou 1857 územního plánu ve změnách 07, kde je zastávka vlaku posunuta do míst, kde byla prezentována SŽDC - ve studii optimalizace trati Praha - Beroun (ZMČ vydalo nesouhlasné stanovisko) a aby prověřila vydání změny, týkající se posunutí suchého poldru v Libři.
Úkol: starosta, Ing. Kozlovská-dopis ÚR HMP
Termín: ihned

4/15 schvaluje
členy poroty a náhradníky veřejné architektonické soutěže na zpracování ideového návrhu urbanisticko-architekt. řešení prostoru na Kazínské 8.
Nezávislá porota:
Ing. arch. Jan Aulík - Atelier Aulík Fišer architekti Praha
Ing. arch. Roman Brychta - Projektil architekti s.r.o.
Ing. arch. Markéta Cajthamlová - Atelier Praha
Ing. arch. Michal Fišer - Atelier Tři architekti Praha
Ing. arch. Jan Sedlák - ČVUT Praha Atelier S.P.S.
RNDr. Milan Svoboda - urbanista, zkuš. s městským plánováním v Plzni
Závislá porota:
Stanislav Fresl - starosta
Ing. arch. David Vokurka - předseda stavebního výboru a člen komise ÚP
Ing. Jiří Vrzal - člen komise ÚP
Ing. arch. Karel Doubner - člen komise ÚP.
Dopracované soutěžní podmínky budou znovu projednány stavebním výborem a ZMČ na mimořádném zasedání 17.5.2010 v 18.00 hod.
Úkol: starosta, tajemnice, stavební odbor
Termín: průběžně

4/16 bere na vědomí
připomínky a podněty občanů dle bodu 16 zápisu.
Úkol: Ing. Schůrek-prověřit podněty
Termín: do 31.5.2010

 

 


Zpracovala: Jiřina Hanlová, tajemnice ÚMČ


Schválili:


Mgr. Lenka F e l i x o v á
Stanislav F r e s l